informacija gestų kalba INFORMACIJA LENGVAI SUPRANTAMA KALBA

ERASMUS+

Paskelbta: Antradienis, 09 gegužės 2023

erasmus-logo 

 

Ugdymo karjerai sistemos tobulinimas Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose

Mūsų mokykla – „ERASMUS+" projekto partneris. Kviečiame dalyvauti atrankoje!

Šiaulių miesto savivaldybės administracija, kartu su miesto bendrojo ugdymo mokyklomis, parengė „Erasmus+" programos projekto „Ugdymo karjerai sistemos tobulinimas Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose", finansuojamo remiant Europos Komisijai paraišką.

Projektui skirtas finansavimas – 111.524,00 Eur.

Projekto trukmė – 24 mėnesiai.

Projekto tikslas – ugdymo karjerai sistemos tobulinimas Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose.

Pastebėtina, kad neatitikimai tarp šiuolaikinės švietimo sistemos ir darbo rinkos yra sudėtingas klausimas. Projekto dalyvių organizacijos pasirengimo projekto paraiškos teikimui etapo metu išreiškė požiūrį, kad verslo pagrindų mokymo įvedimas į mokyklas, tinkamas profesinis konsultavimas bei ugdymas karjerai, tiesioginis glaudus ryšys su verslu yra labai svarbus bendrojo ugdymo mokyklų žingsnis pozityviems tolimesnio mokinių užimtumo rezultatams siekti. Šį svarbų iššūkį galima išspręsti ne tik keičiant ugdymo karjerai sistemos procesus mokyklose, juos tobulinant, adaptuojant pagal mokinių poreikius, bet ir padedant aktyvioms iniciatyvoms, tokioms kaip darbo stebėjimo vizitai ar struktūruoti kursai užsienyje, kadangi daugeliu minėtu klausimų pasisemti patirties Lietuvoje paprasčiausiai nėra iš ko, nes ugdymo karjerai sistemos tobulinimo ir efektyvumo didinimo veiklos kol kas tik prasideda Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose.
Į darbo stebėjimo vizitus vyks asmenų grupės, sudarytos iš 2-3 žmonių, atsakingų už ugdymo karjerai veiklų organizavimą, įgyvendinimą ir priežiūrą Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklose bei Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriuje. Planuojama darbo stebėjimo vizitų trukmė - 3 darbo dienos. Į struktūruotus kursus vyks dalyvių grupės, sudarytos iš 4-6 asmenų kiekvienai kursų temai. Planuojama kursų trukmė – 5 darbo dienos. Kursuose iš viso dalyvaus 28 asmenys, o į darbo stebėjimo vizitus vyks 41 darbuotojas. Kviečiame dalyvauti atrankoje: vykti į kursus - 1 žmogui, į darbo stebėjimą - 2 žmonėms. Dėl dokumentų pateikimo kreiptis į projektų vadovę E. Puzarienę. Atranka vyks spalio 30 d. 11.00 val. 114 kab.
Tikimasi, kad po dalyvavimo projekto veiklose projekto dalyviai gebės padėti mokiniams giliau pažinti save ir darbo pasaulį, o tai sudarys prielaidas jiems priimti adekvačius tolimesnės karjeros sprendimus. Tikimasi, kad projekto dalyviai atnaujins ir geriau gebės savo veikloje taikyti efektyvius ugdymo karjerai modelius, pagilins žinias, kaip patraukliau įtraukti mokinius į ugdymo karjerai veiklas. Planuojama, kad įgyta patirtis prisidės prie pagalbos mokiniams lengviau pereiti į kitą karjeros – mokymosi ar darbo – aplinką, prisidės prie efektyvesnės darbo paieškos. Tarpusavio mokymas(is) taip pat gali būti laikomas tvaraus profesinio tobulėjimo šaltiniu, o ugdymo karjerai integravimas į dalyko turinį, pagalbos mokiniui teikimas dalykų pamokose gali tiesiogiai prisidėti prie mokinių ateities sėkmės, todėl tikimasi, kad projekto dalyviai įgis ir šios patirties.

 


 

 ,,INOVATYVIŲ MOKYMO METODŲ TOBULINIMAS STEAM IR SKAITYMO RAŠTINGUMO KOMPETENCIJŲ UGDYMUI"

Remiantis tarptautiniais rodikliais ir žinant, kad Lietuvos moksleivių STEAM ir skaitymo raštingumo pasiekimai yra prastesni nei pasaulio valstybių vidurkis, siekiant gerinti šiuos pasiekimus, „Romuvos" progimnazijoje inicijuotas ir laimėtas Erasmus+ KA1 projektas „Inovatyvių mokymo metodų tobulinimas STEAM ir skaitymo raštingumo kompetencijų ugdymui". Projekto tikslas – STEAM ugdymo plėtra, ugdymo proceso tobulinimas, sudarant sąlygas kiekvieno mokinio asmeninei pažangai. Inovatyvių, skaitmeninių metodų tobulinimas padėtų mokiniams pasiekti aukštesnių rezultatų ne tik gamtamokslinio ugdymo srityje, bet kiltų ir skaitymo raštingumas. Projekto „Inovatyvių mokymo metodų tobulinimas STEAM ir skaitymo raštingumo kompetencijų ugdymui" siekiamybė yra ugdyti kūrybišką, inovatyvią, gebančią nuolat mokytis ir tobulėti, ieškoti naujovių asmenybę.
Projekto darbo grupė, taikant savanoriškumo principą, sukurta iš 14 narių, turinčių skirtingą darbo patirtį. Projekto grupės nariai yra iniciatyvūs, vedantys autorinius seminarus, kuriantys mokymo(si) priemones mokiniams mokytojai. Jie stengiasi ugdymo procesą padaryti patrauklų, įdomų ir suprantamą įvairių gebėjimų mokiniams, nuolatos ieško naujovių. Vykdant projektą tobulinamos mokytojų ir vadovų kompetencijos STEAM srityje, vykdoma socialinių partnerių paieška ir plėtojami esami partnerystės ryšiai. Projekto metu numatyti trys mobilumai: kvalifikacijos tobulinimo kursai Ispanijoje, Graikijoje ir Italijoje. Projekto vykdytoja – Laura Palivonienė. Projekte įgytos kompetencijos sudarys sąlygas efektyviai ir inovatyviai pritaikyti STEAM žinias formaliame ir neformaliame ugdyme bei skatinti mokinius tobulinti skaitymo raštingumo įgūdžius. Numatoma įgytą patirtį paskleisti Šiaulių „Romuvos" progimnazijos bendruomenėje, Šiaulių mieste ir pagal galimybes šalyje.
Projekto dalyviai įgis kompetencijas, leidžiančias tikslingai ir efektyviai naudoti inovatyvius programos privalumus, leidžiančius atskleisti mokinio prigimtinius gebėjimus ir poreikius, nukreipiant juos tinkama linkme, interaktyviomis ir mobiliomis skaitmeninėmis mokymo(si) priemonėmis. Patobulins bendrąsias profesines, kalbines, pasidalintosios lyderystės, ugdymo proceso aktyvinimo taikant STEAM bei skaitymo raštingumą ir mokymo(si) visą gyvenimą suvokimo kompetencijas. Įgis kompetencijų atvirųjų švietimo išteklių (AŠI) naudojime ir abiejų rūšių – tradicinio ir virtualiojo – mokymo(si) metodų taikyme, kas paskatins kurti naujus mokymo ir mokymosi modelius, pasinaudojant gausia internetu prieinama informacija. Efektyvesnis IKT naudojimas pamokose ne tik suaktyvins ilgalaikių integruotų STEAM bei skaitymo raštingumo projektų vykdymą progimnazijoje, bet kels visą mokinių raštingumo lygį mokykloje.
Projektas būtų baigtas pažangos ir kokybės tyrimu siekiant išsiaiškinti STEAM ugdymo bei skaitymo raštingumo kokybės pokytį ir įtaką siekiant aukštesnių mokymo(si) rezultatų (progimnazijos bendruomenės narių apklausa). STEAM ugdymo plėtra bei skaitymo raštingumas progimnazijoje sudaro sąlygas pritaikyti mokymą(si) individualiems kiekvieno mokinio poreikiams, ugdo kūrybiškumą, smalsumą, visuminį požiūrį į pasaulį.

 https://stream-romuva.jimdosite.com/ 

 


 

TRUMPALAIKIS PROGRAMOS „ERASMUS+" PROJEKTAS „SKAITMENINIS MOKYTOJAS-AUGANTIS MOKINYS" (ID: KA-SCH-39E545C6)

Technologijos nuolat juda į priekį ir tradicinius mokymo metodus reikia atnaujinti, tobulinti. Šiuolaikinį mokytoją ir mokinį supa įvairios technologijos. Šalia tradicinėmis vertybėmis grindžiamo ugdymo vis labiau įsigali ir įsitivirtina hibridinis arba, kitais žodžiais tariant, mišrusis mokymosi būdas. Taip mokinys neatsilieka nuo kasdienio mokymosi proceso. Jaunoji
karta visą gyvenimą susiduria su technologijomis, todėl sužadinti susidomėjimą mokymosi procesu yra daug sudėtingiau nei bet kada anksčiau. Mokyklose kuriamos hibridinės klasės, tam kad galėtų padėti kiekvienam mokiniui. ,,Erasmus+" programos trumpalaikis projektas pradedamas vykdyti nuo 2022 m. rugsėjo mėnesio ir baigiamas 2023m. lapkričio mėn.
Projekto tikslai:
*skaitmeninio ugdymo plėtra, ugdymo proceso tobulinimas, sudarant sąlygas kiekvieno mokytojo asmeninei pažangai, inovatyvių, skaitmeninių metodų tobulinimas.
* mišraus/hibridinio skaitmeninio ugdymo plėtra, tiesiogiai taikant informacines technologijas (IT) kasdieniame mokyme.
Į mokinį orientuotos hibridinės skaitmeninės klasės kūrimo svarba niekada nebuvo didesnė nei šiuo popandeminiu laikotarpiu. Projekto vykdymo metu mokytojai ir mokiniai įgis žinių apie naujausius skaitmeninius ugdymo metodus ir priemones, kurios skatins kritinį mąstymą ir apims projektinį mokymąsi.
Projekte numatyti du mobilumai į dvišalis: Turkiją (kursai Antalijoje ,,Digital Tools" 2022-10-31/2022-11-04) ir Ispaniją (kursai Alikantėje ,,Innovative technologies and ICT tools in classroom" 2023-02-13/2023-02-17). Mobilumuose dalyvaus keturi mokyklos pedagogai.
Mokymų, seminarų ar kitokios gerosios patirties sklaidos metu, mokytojai galės dalintis projekte įgytomis žiniomis su savo bendruomenės pedagogais bei (pagal galimybes) šalies mąstu.

Projekto koordinatorė Laura Palivonienė

Friday the 19th - Romuva.

Pagalbos su negalia iškvietimas