,,INOVATYVIŲ MOKYMO METODŲ TOBULINIMAS STEAM IR SKAITYMO RAŠTINGUMO KOMPETENCIJŲ UGDYMUI"

Paskelbta: Ketvirtadienis, 17 rugsėjo 2020

17

Remiantis tarptautiniais rodikliais ir žinant, kad Lietuvos moksleivių STEAM ir skaitymo raštingumo pasiekimai yra prastesni nei pasaulio valstybių vidurkis, siekiant gerinti šiuos pasiekimus, „Romuvos" progimnazijoje inicijuotas ir laimėtas Erasmus+ KA1 projektas „Inovatyvių mokymo metodų tobulinimas STEAM ir skaitymo raštingumo kompetencijų ugdymui". Projekto tikslas – STEAM ugdymo plėtra, ugdymo proceso tobulinimas, sudarant sąlygas kiekvieno mokinio asmeninei pažangai. Inovatyvių, skaitmeninių metodų tobulinimas padėtų mokiniams pasiekti aukštesnių rezultatų ne tik gamtamokslinio ugdymo srityje, bet kiltų ir skaitymo raštingumas. Projekto „Inovatyvių mokymo metodų tobulinimas STEAM ir skaitymo raštingumo kompetencijų ugdymui" siekiamybė yra ugdyti kūrybišką, inovatyvią, gebančią nuolat mokytis ir tobulėti, ieškoti naujovių asmenybę.
Projekto darbo grupė, taikant savanoriškumo principą, sukurta iš 14 narių, turinčių skirtingą darbo patirtį. Projekto grupės nariai yra iniciatyvūs, vedantys autorinius seminarus, kuriantys mokymo(si) priemones mokiniams mokytojai. Jie stengiasi ugdymo procesą padaryti patrauklų, įdomų ir suprantamą įvairių gebėjimų mokiniams, nuolatos ieško naujovių. Vykdant projektą tobulinamos mokytojų ir vadovų kompetencijos STEAM srityje, vykdoma socialinių partnerių paieška ir plėtojami esami partnerystės ryšiai. Projekto metu numatyti trys mobilumai: kvalifikacijos tobulinimo kursai Ispanijoje, Graikijoje ir Italijoje. Projekto vykdytoja – Laura Palivonienė. Projekte įgytos kompetencijos sudarys sąlygas efektyviai ir inovatyviai pritaikyti STEAM žinias formaliame ir neformaliame ugdyme bei skatinti mokinius tobulinti skaitymo raštingumo įgūdžius. Numatoma įgytą patirtį paskleisti Šiaulių „Romuvos" progimnazijos bendruomenėje, Šiaulių mieste ir pagal galimybes šalyje.
Projekto dalyviai įgis kompetencijas, leidžiančias tikslingai ir efektyviai naudoti inovatyvius programos privalumus, leidžiančius atskleisti mokinio prigimtinius gebėjimus ir poreikius, nukreipiant juos tinkama linkme, interaktyviomis ir mobiliomis skaitmeninėmis mokymo(si) priemonėmis. Patobulins bendrąsias profesines, kalbines, pasidalintosios lyderystės, ugdymo proceso aktyvinimo taikant STEAM bei skaitymo raštingumą ir mokymo(si) visą gyvenimą suvokimo kompetencijas. Įgis kompetencijų atvirųjų švietimo išteklių (AŠI) naudojime ir abiejų rūšių – tradicinio ir virtualiojo – mokymo(si) metodų taikyme, kas paskatins kurti naujus mokymo ir mokymosi modelius, pasinaudojant gausia internetu prieinama informacija. Efektyvesnis IKT naudojimas pamokose ne tik suaktyvins ilgalaikių integruotų STEAM bei skaitymo raštingumo projektų vykdymą progimnazijoje, bet kels visą mokinių raštingumo lygį mokykloje.
Projektas būtų baigtas pažangos ir kokybės tyrimu siekiant išsiaiškinti STEAM ugdymo bei skaitymo raštingumo kokybės pokytį ir įtaką siekiant aukštesnių mokymo(si) rezultatų (progimnazijos bendruomenės narių apklausa). STEAM ugdymo plėtra bei skaitymo raštingumas progimnazijoje sudaro sąlygas pritaikyti mokymą(si) individualiems kiekvieno mokinio poreikiams, ugdo kūrybiškumą, smalsumą, visuminį požiūrį į pasaulį.

https://stream-romuva.jimdosite.com/

Thursday the 7th - Romuva.