ŠIAULIŲ „ROMUVOS“ PROGIMNAZIJOS RENGIMASIS UTA ĮGYVENDINIMUI

Paskelbta: Ketvirtadienis, 20 balandžio 2023

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijoje buvo parengtas veiksmų planas ugdymo turinio atnaujinimui pasirengti. Jau praeitų metų lapkričio mėnesį metodinių grupių susirinkimų metu vykdomas ugdymo turinio inovacijų aptarimas, išstudijavus atnaujintas savo mokomo dalyko programas, buvo dalijamasi nuomonėmis, naujovėmis, pastebėtais skirtumais.

Mokinių atostogų metu 4 progimnazijos mokytojai, dalyvavę mokymuose „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“, savo kolegoms surengė įgytos patirties sklaidą. Taip pat progimnazijoje vyko mokytojų komandos „Inovacijų entuziastai“ organizuojamas kolegoms praktinių užsiėmimų ciklas „Edukacinių inovacijų išbandymas“. Mokymus vedė visi progimnazijos UTA ambasadoriai. Į mokytojų metodinių grupių susirinkimų darbotvarkę buvo įtraukti klausimai: dėl išsamios atnaujinto bendrojo ugdymo turinio analizės, bendrųjų programų įgyvendinimo rekomendacijų aptarimo ir atnaujintų bendrųjų programų įgyvendinimo planavimo formų rengimo 2023 - 2024 m.m., dėl mokytojų, dalyvavusių su savo mokiniais mokymo priemonių, parengtų pagal atnaujintas bendrąsias pagrindinio ugdymo programas pilotiniame išbandyme „Patirties sklaidos (lietuvių k. ir geografijos) inovacijų išbandymas“.

Progimnazijos mokytojai vedė seminarą kolegoms „Vadovėlių bei mokymosi metodų, atitinkančių atnaujintas anglų k. programas pristatymas: ar priemonės ir ištekliai pateisins naujus ugdymo lūkesčius?“.

Metodinėse grupėse dalykų mokytojai rengė pranešimus apie esamų ir atnaujinamų dalykų bendrųjų programų skirtumus, vertinimą ir pan. Vyko mokymai „Skaitmeninė humanitarika“, „Teorija praktikoje“, „Tikslingas NEARPOD mokymosi aplinkos taikymas pamokose“, „Solidworks - matematika + braižyba“, „Internetiniai įrankiai AhaSlides, Actinbound ir kt. interaktyvaus mokymo(si) turinio kūrimui“, „Prezentacijų kūrimas su vaizdo ir garso įrašais“.

Mokytojai plėtojo savo kompetencijas dalyvaudami kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, orientuotuose į UTA diegimą progimnazijoje: „Į mokymąsi orientuotos įtraukios ugdymosi kultūros auginimas“, „Neuromokslai apie socialines ir emocines kompetencijas: kas čia režisierius“, „Modernios švietimo įstaigos socialinis dialogas su visuomene: nuo kintančių ugdytojų vaidmenų iki organizacijos kultūros bei įvaizdžio kūrimo“.

Šių metų sausį organizuotas Metodinės tarybos susirinkimas, kuriame aptarta, kad visose mokytojų metodinėse grupėse atlikta išsami atnaujinto bendrojo ugdymo turinio analizė, 100% aptartos pagrindinio ugdymo bendrųjų programų įgyvendinimo rekomendacijos, aptartas teminio plano pagal atnaujintas programas projektas.

Vasarį vyko mokytojų gerosios patirties sklaidos konferencija „Kompetencijomis grįstas ugdymas atnaujintų ugdymo programų kontekste“. Pranešėjai: V. Šukienė, J. Rubienė, D. Lukšienė, S. Puidokienė, R. Nemanienė, N. Manko, M. Gaurilčikienė dalinosi savo įžvalgomis apie UTA su progimnazijos ir ŠU gimnazijos mokytojais.

Balandį progimnazijoje organizuotas seminaras „Skaitmeninės kompetencijos ir IKT įrankiai atnaujinto BUP įgyvendinimui“, pranešėjos V. Šukienė, D. Norkaitienė, Ž. Mickevičienė ir R. Miškūnienė dalijosi savo patirtimi.

2023-05-03 dieną planuojamas mokytojų tarybos posėdis „Bendrųjų programų turinys ir kompetencijų ugdymas“. Jame planuojama aptarti stebėtas pamokos pagal atnaujintą ugdymo turinį.

Progimnazijos administracija bei visi pedagogai aktyviai veikia, rengdamiesi darbui pagal atnaujintas ugdymo programas.

Saturday the 30th - Romuva.