informacija gestų kalba INFORMACIJA LENGVAI SUPRANTAMA KALBA
Atnaujinta: Antradienis, 22 lapkričio 2022

 

Mokykla pradėta statyti 1987 metais. Architektas – Jonas Barkauskas, darbus atliko projektavimo ir statybos susivienijimo „Šiauliai" statybos valdyba. Pastatą sudaro 3 korpusai, sporto salė.
1988 m. rugsėjo 1-ąją mokykla (tuometinė Šiaulių XX-oji vidurinė) duris atvėrė 1601 mokiniui. Kelios klasės įsikūrė darželiuose. Nuo pat pradžios mokykla rūpinosi direktorius Vytautas Giedraitis. Pirmąjį mokytojų kolektyvą sudarė 88 asmenys.
1993m. sukurta mokyklos vėliava, jos autorius – buvęs mokytojas Alfredas Čerba; išsiuvinėjo liaudies meistrė Aldona Vaišvilienė.
1997m. mokyklos bendruomenė pasirinko „Romuvos" vardą, kurį pasiūlė mokytoja Genovaitė Dargužienė. Ta proga atnaujinta vėliava, sukurtos emblemos (autorės mokytojos Marija Alūzienė ir Armidija Biliuvienė), himnas (autorė – istorijos mokytoja Nida Rimkevičiūtė).
2004-04-29 Šiaulių m. Savivaldybės Tarybos sprendimu nuo 2004-09-01 reorganizuota Beržyno pagrindinė mokykla ir prijungta prie „Romuvos" vidurinės mokyklos. Nuo 2004 rugsėjo mėnesio pamokos abiejuose korpusuose vyko viena pamaina.
2005-04-28 Šiaulių m. Savivaldybės Tarybos sprendimu nuo 2005 rugsėjo 1d. Šiaulių „Romuvos" vidurinė mokykla reorganizuota į Šiaulių „Romuvos" gimnaziją (9-12 klases) ir Šiaulių „Romuvos" pagrindinę mokyklą (1-8 klasės). Nuo 2005m. rugsėjo 1d. Šiaulių „Romuvos" pagrindinei mokyklai vadovauja direktorė Stanislava Prazauskienė.
2006 m. romuviečiai vieni pirmųjų mieste pasipuošė vieninga apranga – vyšninės spalvos megztukais su mokyklos emblema.
Nuo 2007-2008 m. m., remiantis Šiaulių miesto ugdymo įstaigų tinklo pertvarkos planu, mokykloje nebeformuojamos 9 klasės.
2008 m. pakeista mokyklos valdymo struktūra ir įkurti 3 skyriai: pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo ir neformaliojo ugdymo ir švietimo pagalbos.
2011- 08-25 mokyklai suteikiamas progimnazijos statusas.
2011-2012 m. m. mokykloje vyko renovacija, tad I pusmetį mokiniai mokėsi gretimų mokyklų patalpose.
2017 m. rugsėjį įsteigta pirmoji priešmokyklinio ugdymo grupė, 2018 m. – antroji, o 2021 m. - trečioji.

 

ĮDOMŪS FAKTAI

1990/1991 m. m. mokykloje mokėsi daugiausia mokinių (2222) ir dirbo daugiausia mokytojų (126).
1991 m. mokyklą baigė pirmoji abiturientų laida.
Nuo 1994-1995 m. m. pradėtas pagilintas anglų kalbos mokymas; mokykla įsigijo pirmąjį kompiuterį.
1995 m. įkurtas LEGO DACTA mokymo kabinetas.
1995 m. išleistas pirmasis mokyklos laikraštis „Skruzdėlynas", įkurta mados teatro studija „Mantilija", kuriai vadovauja mokytoja Marija Alūzienė.
1997 m. pradinių klasių mokytoja Romualda Malčienė įkūrė pradinukų teatro studiją „Svajokliai".
1999 m. išleistas pirmasis mokinių kūrybos almanachas „Spindulėlis".
2005 m. vasarą su šiame pastate įsikūrusia mokykla atsisveikino 15-oji – paskutinioji – abiturientų laida.
2006 m. rugsėjo 1-ąją visus mokinius, ypač pirmokėlius, jų tėvelius, svečius, pradžiugino susitikimas su mokyklos simboliu – „Romute".
2006 m. suburtas mokyklos choras (vėliau – vokalinis ansamblis) „Lašeliai", kuriam vadovavo mokytoja Aušra Kardašienė.
2008 m. rudenį mokykloje dirbo anglų kalbos mokytoja Monika Czuy iš Lenkijos, atvykusi kaip „Comenius mainų programos" dalyvė.
2008 m. patvirtinta neformaliojo vaikų švietimo programa „Menų akademija". Įgyvendinamos šios programos: tautinių šokių kolektyvo, fleitų studijos, choro „Šaltinėlis", dainavimo studijos „Mezzo", dramos kolektyvų „Svajokliai" ir „Šėlsmas", Mados teatro „Mantilija", dailės studijos „Vitražas", keramikos būrelio, pučiamųjų orkestro „Romuva" ir rankdarbių būrelio.
2009 metais įteisintas mokyklos muziejus; įkurtas modernus, visiškai pritaikytas darbui su informacinėmis technologijomis anglų kalbos kabinetas; išleista mokyklos knyga „Sėkmės žingsneliai"; pasirodo naujas mokyklos laikraštis „Šėlsmas"; nuo rugsėjo 1 dienos mokykloje pradėjo dirbti psichologas.
2010 metais keičiamas mokyklos laikraščio pavadinimas. Dabar – „Romuvos" akimirkos".
2012m. dalyvauta Mokyklos struktūros tobulinimo 2011–2013 metų programoje. Buvome tarp mokyklų, įtvirtinančių mokyklos struktūros pokyčius; mokyklos tautinių šokių kolektyvui „Žalnieriukas" pradėjo vadovauti mokytoja ekspertė Adelė Gružienė.
2013 m. veiklą pradeda 5-8 klasių mokinių „Informatikų klubas", kuriam vadovauja mokytoja Rita Nemanienė; pažymint mokyklos 25 metų sukaktį, išleista knygutė „25 žvilgsniai"; gruodžio mėnesį pasirodo pirmasis pradinių klasių laikraštukas „Pradinukas".
2015 metais veiklą pradėjo naujai suburta 5-8 klasių dramos studija „Melpomenė", kuriai vadovavo aktorė Silvija Povilaitytė; anglų kalbos kabinetai aprūpinti Robotel Smartclass programine ir technine įranga.
2016 m. „Romuvos" progimnazija teikė paraišką ir laimėjo galimybę dalyvauti Šviečiamojoje gyvulininkystės programoje, kurią vykdo Lietuvos žemės ūkio ministerija kartu su programos LEADER ir žemdirbių mokymo metodikos centru. Šios programos tikslas yra skatinti vaikų ir jaunimo susidomėjimą gyvulininkyste: supažindinti su Lietuvoje paplitusiomis gyvulininkystės šakomis, gerinti šios srities profesijų įvaizdį. Programa buvo vykdoma nuo 2015 metų lapkričio mėnesio iki 2016 metų gegužės mėnesio.
2018 metais progimnazija savo 30-metį pasitiko leidiniu „Sėkmės skrydis". Ketvirtokai išleido savo pirmąją knygą „Gražiausi žodžiai Lietuvai", skirtą Lietuvos šimtmečiui.

AKADEMINIAI PASIEKIMAI

2005-2013 metais respublikiniuose konkursuose ir olimpiadose romuviečiai laimėjo 28 prizines vietas, o Šiaulių mieste – net 137!
2011 m. progimnazijos mokinė Goda Miltinytė net 5 miesto olimpiadose iškovojo prizines vietas!
2013-2014 m. m. dvidešimt trys progimnazijos mokiniai tapo Šiaulių miesto dalykinių olimpiadų, konkursų laimėtojais.
2014-2015 m. m. aštuoniolika mokinių džiaugėsi Šiaulių miesto dalykinių olimpiadų, konkursų prizinėmis vietomis.
2015 m. žurnalo „Reitingai" duomenimis pagal 2015 m. olimpiadų rezultatus Šiaulių „Romuvos" progimnazija pirmavo tarp kitų Šiaulių miesto progimnazijų – užėmė 23 vietą respublikos mokyklų tarpe.
2015-2016 m. m. dvidešimt šeši mokiniai tapo Šiaulių miesto dalykinių olimpiadų, konkursų laimėtojais.
2016 m. Žurnale „Reitingai" pateiktoje šalies progimnazijų reitingo pagal olimpiadų rezultatus lentelėje per trejus metus Šiaulių „Romuvos" progimnazijos padėtis pagerėjo nuo 33 iki 18 vietos, o tarp Šiaulių miesto mokyklų užėmėme garbingą antrąją vietą.
2016-2017 m. m. dvidešimt trys mokiniai – Šiaulių miesto dalykinių olimpiadų, konkursų laimėtojai.
2017-2018 m. m. šešiolika mokinių pripažinti Šiaulių miesto dalykinių olimpiadų, konkursų prizininkais.
2018-2019 m.m. aštuoniolika mokinių - Šiaulių miesto dalykinių olimpiadų, konkursų laimėtojai ir viena mokinė laimėjusi prizinę vietą šalies olimpiadoje. 2018 m. Neda Miltinytė net 5 miesto olimpiadose iškovojo prizines vietas – pakartojo vyresnės sesers laimėjimus!
2019-2020 m.m. devyni mokiniai - Šiaulių miesto dalykinių olimpiadų, konkursų laimėtojai.
2020-2021 m.m. progimnazijoje buvo vienuolika Šiaulių miesto dalykinių olimpiadų, konkursų laimėtojų.
2021-2022 m.m. progimnazijoje buvo dvidešimt keturi Šiaulių miesto dalykinių olimpiadų, konkursų laimėtojai ir vienas šalies olimpiados prizininkas.

PROJEKTAI

1995 m. mokykla įsitraukė į pirmąjį tarptautinį projektą su Eten Leuru.
2006 m. kovo 29-31 dienomis mokykloje vyko tarptautiniame Socrates projekte „Mano diena, mano savaitė, mano metai Europoje" dalyvaujančių šalių atstovų susitikimas.
2009-2011 m. progimnazija aktyviai dalyvavo švietimo kaitos projekte „Besimokančių mokyklų tinklai-3", mokyklų struktūros tobulinimo 2006-2009 m. programoje. Struktūriniai pokyčiai tapo visos mokyklos bendruomenės narių – mokyklos vadovų, administracijos, pedagogų kolektyvo, kitų darbuotojų, mokinių ir jų tėvų – veiklų kaitos priežastimi.
2009-2013 m. mokykla dalyvavo Mokyklų tobulinimo programos plius 3 projektuose:
- Infrastruktūrinės plėtros projektas „Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas". Dalyvaudama BMT mokykla siekė tapti besimokančia organizacija, nes visi mokyklos bendruomenės nariai bus įtraukti į mokymosi procesą bei bus pasiekti tokie besimokančios organizacijos rodikliai, kaip nuolatinis mokymasis, kolegialus problemos sprendimas, pačių atlikto vertinimo rezultatų panaudojimas gerinant savijautą ir pasiekimus mokykloje, gerosios praktikos sklaida, naujų mokymosi formų naudojimas, įdomesnis mokymasis.
- „Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas" – mokyklos biblioteka tapo moderniu, efektyviu, patraukliu informacijos centru.
- „Pedagoginių psichologinių tarnybų infrastruktūros, švietimo įstaigose dirbančių specialiųjų pedagogų, socialinių pedagogų, psichologų, logopedų darbo aplinkos modernizavimas" – modernizuotos specialiųjų pedagogų, socialinių pedagogų, psichologų, logopedų darbo vietos, aprūpintos šiuolaikine įranga.
- „Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo
mokykloms kūrimas" I ir II etapai. Mokytojų komanda dalyvavo kuriant šiuos standartizuotus mokinių pasiekimų vertinimui skirtus vertinimo įrankius, nuo 2012 m. jie taikomi siekiant pagerinti darbo kokybę.
2012-2013 metais mokykla dalyvavo tarptautiniame Nordplus bendradarbiavimo projekte „From Soil to Mouth" („Iš žemės į burną"), skirtame sveikos gyvensenos temai. Projekto dalyviai: Šiaulių „Romuvos" progimnazija ir Danijos Fredericijos Købmagergades Skole. Projekto veikla apėmė sveiką gyvenseną, valgymo įpročius ir tradicijas, judrumą ir sportines veiklas. Tad šio projekto metu vaikai iš skirtingų šalių keliavo vieni pas kitus, kad galėtų stebėti ir lyginti savo ir kitos šalies ypatumus, išmoktų bendros (anglų k.) projekto kalbos bei įgytų bendrųjų gyvenimiškų socialinių gebėjimų.
2013 m. mokykla įsijungia į projektą „EU classroom eportfolios". Projekto vykdymo laikotarpis: 2013-05-01 – 2015-03-31. Projekto tikslas – sukurti, išbandyti ir įvertinti novatoriškus e. portfelio modelius. „Romuvos" progimnazija – viena iš 10 Lietuvos mokyklų, dalyvavusių šiame projekte.
2013 m. progimnazija – Ugdymo plėtotės centro vykdomo projekto „Pradinio ugdymo tobulinimas", finansuojamo iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, dalyvė. Projekte dalyvauja pradinio ugdymo pedagogai, švietimo pagalbos specialistai. Progimnazijos mokytojos Rolandos Miškūnienės parengta priemonė buvo pripažinta geriausia. Mokytojai buvo suteikta galimybė apsilankyti Austrijoje ir susipažinti su šios šalies švietimo sistema.
2013-05-01 – 2015-03-31 IT mokytoja Rita Nemanienė ir anglų kalbos mokytoja Gitana Petrušienė projekto EU CLASSROOMEPORTFOLIOS (EUFOLIO) metu domėjosi galimybėmis sukurti, išbandyti ir įvertinti novatoriškus el. aplanko modelius.
2015 m. progimnazija dalyvauja tarptautiniame NORDPLUS JUNIOR 2015 KLASIŲ MAINAI projekte. Šiaurės Ministrų Taryba Švedijoje skyrė dotaciją tarptautinio projekto „Kaimyninė patirtis ugdant(is) kultūrines, kalbines bei bendrąsias kompetencijas" įgyvendinimui tarp dviejų mokyklų: „Romuvos" progimnazijos ir Latvijos Stalbes vidurinės mokyklos. Spalio 5-9 dienomis 20 mūsų mokyklos septintų klasių mokinių vyko į kaimyninę šalį pasisemti patirties ir ja pasidalinti.
2016-06-11-17 dienomis grupė mokinių ir lydintys mokytojai dalyvavo tarptautiniame projekte „International village – 2016" Slovakijoje, kurio pagrindinis tikslas – sudaryti sąlygas paaugliams iš įvairių Europos šalių komunikuoti su bendraamžiais anglų kalba. Mokiniai dalyvavo skirtingose veiklose: dalijosi patirtimi grupėse, sportavo, išreiškė save meniniuose ir tarpkultūriniuose užsiėmimuose.
2016 m. laimėtos lėšos projekto „IKT IR IRT bei atvirų švietimo išteklių (AŠI) naudojimo proveržis mokykloje" įgyvendinimui. Informacinių technologijų plėtra kelia naujus iššūkius Šiaulių „Romuvos" progimnazijos bendruomenei. Džiugu, kad mūsų progimnazija yra tarp 23 (iš 337) laimingųjų švietimo įstaigų, kurių paraiškos atitiko visus vertinimo kriterijus ir joms buvo skirtos Europos sąjungos dotacijos projektams įgyvendinti.
2016-10-17-21 dienomis progimnazijos informacinių technologijų ir anglų kalbos mokytojos Rita Nemanienė ir Gitana Petrušienė dalyvavo projekto pirmojo mobilumo veiklose Ispanijos mieste Valencijoje, užmezgė ryšius su asmenimis ir organizacijomis, dirbančiomis švietimo srityje Europoje per kasdienį bendradarbiavimą ir tinklų kūrimo veiklą.
2016-11-28 – 12-02 progimnazijos pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja Irena Akmenskienė ir anglų kalbos mokytoja Monika Gaurilčikienė dalyvavo Italijoje, Romoje, vykusiuose projekto „IKT ir IRT bei atvirųjų švietimo išteklių (aši) naudojimo proveržis mokykloje" mokymuose. Šių kursų dalyviai įgijo ir plėtojo savo skaitmeninių ir socialinių medijų panaudojimo mokykloje kompetencijas, mokėsi kurti interaktyvią edukacinę aplinką mokiniams pasitelkdami atviruosius švietimo išteklius, socialinius tinklus ir internetinius įrankius.
2017 m. vasarį mokykla įsijungė į projektą „Lietuva ir Lenkija – bendru keliu. Vietos ir žmonės, kurie mus jungia". Birželio 17 dieną mokiniai pristatė parengtus pranešimus apie Šiaulių miesto senosiose kapinėse palaidotus lenkų kilmės žmones, apie Šiauliuose gyvenusį ir dirbusį ilgametį chirurgą-onkologą Viktorą Zažeckį, apie lenkų bajoro Pliuškevičiaus šeimos dvarą Gegužių kaime.
2017-04-18 mokytojos Monika Gaurilčikienė, Gitana Petrušienė ir Rita Nemanienė dalyvavo Klaipėdos Gedminų progimnazijos, Švietimo mainų paramos fondo ir VšĮ „Edukateka" organizuotoje II-oje respublikinėje švietimo įstaigų projektų parodoje „Projektų mugė", kurios tikslas – sudaryti galimybes keistis gerąja projektinės veiklos patirtimi, pristatyti projektų teikiamą naudą, užmegzti kontaktus naujiems projektams vykdyti. Mokytojos pristatė „Romuvos" progimnazijoje vykdomus tarptautinius projektus, o taip pat turėjo galimybę ne tik asmeniškai pabendrauti su kitais respublikos mokyklų projektų vykdytojais, pasisemti idėjų, bet ir susipažinti su interaktyviomis mokymo(si) priemonėmis, programine įranga švietimui, virtualios realybės bei 3D turinio pritaikymo ugdyme galimybėmis, susipažinti su mokytojo įgarsinimo pamokoje technologijomis. Mugės dalyviams buvo organizuojamos kūrybinės dirbtuvės, paskaitos ir seminarai.
Nuo 2018 (iki 2023 m.) progimnazijos dalyvauja sveikatos stiprinimo programoje „Sveikuolių sala".
2018 m. spalio mėn. dvidešimt progimnazijos septintų klasių mokinių bei anglų kalbos mokytojos Gitana Petrušienė ir Žana Bareikienė dalyvavo projekte „Inovatyvi kalbinė edukacinė kelionė tarp Šiaurės ir Baltijos šalių" Danijoje.
Mūsų progimnazijos pradinių klasių mokytoja Laura Palivonienė kartu su mentore Stanislava Prazauskiene nuo 2018-11-02 iki 2019-06-28 dalyvavo Ugdymo plėtotės centro įgyvendinamo projekto „Tęsk" pradedančiųjų pedagogų stažuotės išbandyme. Projekto partneriai: Vilniaus universitetas, Mykolo Riomerio Universitetas, Vilniaus kolegija, Kauno technologijos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Šiaulių universitetas.
Siekiant gerinti mokinių pasiekimus, „Romuvos" progimnazijoje inicijuotas ir laimėtas Erasmus+ KA1 projektas „STEAM ugdymo plėtra mokykloje – kiekvieno mokinio aktyviam ir motyvuotam mokymui(si)", kurio tikslas ugdyti mokinių kūrybiškumą, techninę kūrybą, didinti mokinių susidomėjimą gamtos mokslais, technologijomis, inžinerija ir matematika. Projekto metu numatyti keturi mobilumai: kvalifikacijos tobulinimo kursai Čekijoje „Promoting STEM Education througt Teacher Training", Graikijoje „Teaching science", Ispanijoje „Teacher Training on STEM Education", Estijoje „DIGITAL STEAM".
2019 m. „Romuvos" progimnazijoje pradedamas vykdyti naujas Erasmus+ tarptautinis KA101 projektas „Įgalintas ir inovatyvus valdymas: nuo vieno žmogaus iki visos mokyklos požiūrio kaitos". Šio projekto tikslas yra tobulinti vadybines kompetencijas, pritaikant kitų šalių inovatyvias valdymo strategijas, bei įgalinti organizacijos kaitą, pradedant nuo vieno žmogaus ir einant link visos organizacijos požiūrio pokyčio.
Nuo 2019 m. progimnazijos mokytojai įsijungė ir net sukūrė keletą projektų eTwinning platformoje. Projektai, kuriuose vykdomos veiklos: „Pažinkime vieni kitus skirtingose kultūrose", „Internetas – prakeiksmas ar palaima?, „I'm safely travelling", „Kas yra skaičius 4?", Winter is coming", „STEAMUKO draugai", „STEAMUKAI kviečia draugus", SHARING & GROWING UP TOGETHER, KALĖDOS SU STEM/CHRISTMAS WITH STEM.
Ugdymo plėtotės centras vykdo projektą „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme", finansuojamą Europos socialinio fondo lėšomis. Siekiant sudaryti lygias galimybes visiems vaikams ugdytis skaitmeninę kompetenciją, kūrybiškumą, informatinį mąstymą, bus įgyvendinama veikla „Pradinio ugdymo informatikos programos rengimas, išbandymas ir diegimas" (tęsiami projekto „Informatika pradiniame ugdyme" metu pradėti darbai). Džiaugiamės, kad mūsų mokykla yra šio didžiulio projekto dalis. Pradinių klasių mokiniai jau išbando įvairius informatikos elementus pamokose, programavimo elementariuosius pagrindus, taiko ir integruoja inovatyvius metodus į ugdymo procesą.
2019 m. progimnazija pradėjo dalyvavimą projekte „Saugios aplinkos kūrimas II", kurio pagrindu progimnazijoje įsteigtas psichologo etatas ir teikiama psichologinė pagalba.
Projektą „Mažasis sveikos gyvensenos ambasadorius" (pradžia 2019 m.) sudaro veiklos, kurios formuoja vaiko elgsenos ir gyvensenos pagrindus, vėliau nulemsiančius asmens sveikatą ir gyvenimo kokybę: „Augu ambasadoriumi", „Augu aktyviai judėdamas", „Augu pasitikėdamas ir pozityvus", „Augu tyrinėdamas".
Nuo 2019 m. rugsėjo mėn. progimnazija įgyvendina „The Duke of Edinburgh's International Award" (DofE) tarptautinę programą, siekdama sudaryti sąlygas kryptingam sąmoningos ir kūrybingos asmenybės ugdymui. DofE programa tai iš Edinburgo atkeliavusi asmeninio augimo programa, Lietuvoje nuo 2006 metų sėkmingai įgyvendinama organizacijose, dirbančiose su 14 – 24 metų jaunimu.
Projekto „Pedagogų darbo sistema, ugdant vaikų skaitymo raštingumą", į kurį įsijungę progimnazijos mokytojai, tikslas – sukurti tinkamą požiūrį į vaikų skaitymo raštingumo tobulinimą: į tikslą orientuotą ir nuoseklią darbo schemą mokytojams, dirbantiems su 1,5-12 metų vaikais.
2020 m. „Romuvos" progimnazijoje inicijuotas ir laimėtas Erasmus+ KA1 projektas „Inovatyvių mokymo metodų tobulinimas STEAM ir skaitymo raštingumo kompetencijų ugdymui". Projekto tikslas – STEAM ugdymo plėtra, ugdymo proceso tobulinimas, sudarant sąlygas kiekvieno mokinio asmeninei pažangai, siekiamybė – ugdyti kūrybišką, inovatyvią, gebančią nuolat mokytis ir tobulėti, ieškoti naujovių asmenybę.
2020-2021 m. m. vykdomo „Nordplus Junior" projekto „Šiaurės ir Baltijos šalių skaitmeninis ir kultūrinis švietimo bendradarbiavimas" (finansuojamo Šiaurės ministrų tarybos) tikslas – susipažinti ir palyginti dvi Šiaurės/ Baltijos šalis – Suomiją ir Lietuvą, susipažinti su jų istorija, geografija, kalbomis ir kultūra per skaitmeninius įgūdžius.
Nuo 2021 m. sausio 13 d. „Romuvos" progimnazija tapo tarptautinio STEM mokyklų tinklo nare. Platformoje „STEM School Label" nuolat pateikiami patirties įrodymai ir atvejų analizės apie progimnazijos veiklas. Progimnazijai suteiktas saugios kompetentingos STEM mokyklos ženklas, kuris 2022 m. birželio 26 d. patvirtintas pakartotinai.

MOKYTOJAI NOMINANTAI

2006 m. specialioji pedagogė Virginija Antonovienė tapo Respublikos Metų mokytoja.
Šiaulių miesto Mokytojas:
pradinių klasių mokytoja Jolanta Lembertienė (2006 m.);
logopedė Dalia Ralytė (2007 m.);
rusų kalbos mokytoja Neli Manko (2007 m.);
anglų kalbos mokytoja Edita Burbulytė (2010 m.);
muzikos mokytoja Aušra Kardašienė (2012 m.);
istorijos mokytoja Vitalija Samuilytė (2013 m.);
priešmokyklinio ugdymo grupės pedagogė Asta Urbonė (2019m.)
informacinių technologijų mokytoja Rita Nemanienė (2020 m.)
pradinio ugdymo mokytoja Laura Palivonienė (2022 m.)

Progimnazijos daina

Kur žėri kelias saulės spinduliuos,
Ten skamba vardas Romuvos.
Kol atmintis gyva širdy,
Mus pasitinka mokykla brangi.

Kiekviena širdis kartos
Brangų vardą - Romuvos.
Saulė vėl kelius nušvies,
Ąžuolai jį tau šlamės.

Kai ieškome žinių ir išminties,
Kiekvienas ranką draugiškai išties.
Ir meile medžiui, žmogui vėl gyvuos,
Pražys jaunystė posmuose dainos.

Kiekviena širdis kartos
Brangų vardą - Romuvos.
Saulė vėl kelius nušvies,
Ąžuolai jį tau šlamės.

Rugsėjis niekad mūsų neapvils,
Ir raidės žodin greit rikiuotis ims.
Birželis vėl kasmet mus išlydės,
Gyvenimą spalvingą kurti palinkės.

žodž. ir muz. Nidos Rimkevičiūtės

Progimnazijos emblema

ambl

Friday the 19th - Romuva.

Pagalbos su negalia iškvietimas