informacija gestų kalba INFORMACIJA LENGVAI SUPRANTAMA KALBA

Veiklos kokybės įsivertinimas

Atnaujinta: Pirmadienis, 03 birželio 2024

2024 m.


  

2024 m. vasario - balandžio mėn. progimnazijos veiklos įsivertinimo darbo grupė atliko 2 srities „Ugdymas(is) ir mokinių patirtys" 2.1. temos „Ugdymo(si) planavimas" rodiklio 2.1.3. „Orientavimasis į mokinių poreikius" vertinimą. Pagrindiniai vertinamą rodiklį apibūdinantys raktiniai žodžiai:

 • poreikių pažinimas,
 • pagalba mokiniui,
 • gabumų ir talentų ugdymas.

Veiklos įsivertinimui pasirinkti instrumentai: mokytojų, pagalbos specialistų, mokinių, mokinių tėvų(globėjų) apklausos, dokumentų analizė.

Įsivertinimo rezultatai, išvados ir rekomendacijos pristatyti mokytojų tarybos posėdyje. Atsižvelgiant į pateiktas išvadas ir rekomendacijas, priimti nutarimai dėl progimnazijos veiklos tobulinimo.

 

2023 m.


 

2023 m. rugsėjo - lapkričio mėn. progimnazijos veiklos įsivertinimo darbo grupė atliko 2 srities „Ugdymas(is) ir mokinių patirtys" 2.2. temos „Vadovavimas mokymuisi" rodiklio 2.2.2.

„Ugdymo(si) organizavimas" vertinimą.

Pagrindiniai vertinamą rodiklį apibūdinantys raktiniai žodžiai:

 • Diferencijavimas, individualizavimas, suasmeninimas
 • Ugdymo(si) integralumas
 • Įvairovė
 • Klasės valdymas

Veiklos įsivertinimui pasirinkti instrumentai: mokytojų, mokinių, mokinių tėvų apklausos, el. dienyno įrašų, progimnazijos dokumentų analizė; pokalbiai su skyrių vedėjomis, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Įsivertinimo rezultatai, išvados ir rekomendacijos pristatyti mokytojų tarybos posėdyje. Atsižvelgiant į pateiktas išvadas ir rekomendacijas, priimti nutarimai dėl progimnazijos veiklos tobulinimo.

 

2023 m. kovo - balandžio mėn. progimnazijos veiklos įsivertinimo darbo grupė atliko 4 srities „Lyderystė ir vadyba" 4.3. temos „Veiklos planavimas ir organizavimas" rodiklio 4.3.2. „Perspektyva ir bendruomenės susitarimai" vertinimą.
Pagrindiniai vertinamą rodiklį apibūdinantys raktiniai žodžiai:

 • Vizijos bendrumas
 • Veiklos kryptingumas
 • Planų gyvumas
 • Optimalus išteklių paskirstymas
 • Sprendimų pagrįstumas
 • Tobulinimo kultūra

Veiklos įsivertinimui pasirinkti instrumentai: progimnazijos dokumentų analizė; mokytojų, mokinių, mokinių tėvų apklausos rezultatai, informacija pateikta progimnazijos svetainėje; veiklos kokybės įsivertinimo dokumentai.

Įsivertinimo rezultatai, išvados ir rekomendacijos pristatyti mokytojų tarybos posėdyje. Atsižvelgiant į pateiktas išvadas ir rekomendacijas, priimti nutarimai dėl progimnazijos veiklos tobulinimo.

 

2022 m.


 

2022 m. lapkričio - gruodžio mėn. progimnazijos veiklos įsivertinimo darbo grupė atliko 4 srities „Lyderystė ir vadyba" 4.3. temos „Asmeninis meistriškumas" rodiklio 4.3.2. „Nuolatinis profesinis tobulėjimas" vertinimą.

Pagrindiniai vertinamą rodiklį apibūdinantys raktiniai žodžiai:

 • Reiklumas sau
 • Atkaklumas ir nuoseklumas

Veiklos įsivertinimui pasirinkti instrumentai: progimnazijos dokumentų analizė, pokalbiai su progimnazijos administracija, mokytojų apklausa.

Įsivertinimo rezultatai, išvados ir rekomendacijos pristatytos mokytojų tarybos posėdyje. Atsižvelgiant į pateiktas išvadas ir rekomendacijas, priimti nutarimai dėl progimnazijos veiklos tobulinimo.

 

2022 m. kovo - gegužės mėn. progimnazijos veiklos įsivertinimo darbo grupė atliko 2 srities „Ugdymas(is) ir mokinių patirtys" 2.2 temos „Vadovavimas mokymuisi" 2.2.1. rodiklio „Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas" vertinimą.
Pagrindiniai vertinamą rodiklį apibūdinantys raktiniai žodžiai:

 • Tikėjimas mokinio galiomis.
 • Mokymosi džiaugsmas.
 • Mokymosi įprasminimas.

Veiklos įsivertinimui pasirinkti instrumentai: mokytojų apklausa, progimnazijos dokumentų analizė.
Įsivertinimo rezultatai, išvados ir rekomendacijos pristatyti administracijos, mokyklos ir mokytojų tarybos posėdžiuose. Atsižvelgiant į pateiktas išvadas ir rekomendacijas, priimti nutarimai dėl progimnazijos veiklos tobulinimo.

 

2021 m. 


 

2021 m. lapkričio - gruodžio mėn. progimnazijos veiklos įsivertinimo darbo grupė atliko 1 srities „Rezultatai" 1.2. temos „Pasiekimai ir pažanga" rodiklio 1.2.2 „Mokyklos pasiekimai ir pažanga" vertinimą.
Pagrindiniai vertinamą rodiklį apibūdinantys raktiniai žodžiai:
● Rezultatyvumas
● Stebėsenos sistemingumas
● Pasiekimų ir pažangos pagrįstumas
● Atskaitomybė
Veiklos įsivertinimui pasirinkti instrumentai: mokytojų apklausa, progimnazijos dokumentų analizė.
Įsivertinimo rezultatai, išvados ir rekomendacijos pristatyti administracijos, mokyklos ir mokytojų tarybos posėdžiuose. Atsižvelgiant į pateiktas išvadas ir rekomendacijas, priimti nutarimai dėl progimnazijos veiklos tobulinimo.

 

2021 m. kovo - balandžio mėn. progimnazijos veiklos įsivertinimo darbo grupė atliko 1 srities „Rezultatai" 1.2. temos „Pasiekimai ir pažanga" rodiklio 1.2.1 „Mokinio pasiekimai ir pažanga" vertinimą.
Pagrindiniai vertinamą rodiklį apibūdinantys raktiniai žodžiai:

 • Optimalumas
 • Visybiškumas
 • Pažangos pastovumas
 • Pasiekimų asmeniškumas

Veiklos įsivertinimui pasirinkti instrumentai: 5 – 8 kl. mokinių, PUG, 1 – 8 kl. mokinių tėvų ir mokytojų apklausa, progimnazijos dokumentų analizė
Įsivertinimo rezultatai, išvados ir rekomendacijos pristatyti administracijos, mokyklos ir mokytojų tarybos posėdžiuose. Atsižvelgiant į pateiktas išvadas ir rekomendacijas, priimti nutarimai dėl progimnazijos veiklos tobulinimo.

 

2020 m.


 

2020 m. spalio - gruodžio mėn. progimnazijos veiklos įsivertinimo darbo grupė atliko 2 srities „Ugdymas(is) ir mokinių patirtys" 2.4. temos "Vertinimas ugdant" rodiklių vertinimą. Rodiklio 2.4.1. „Vertinimas ugdymui" raktiniai žodžiai:

 • Vertinimo kriterijų aiškumas
 • Vertinimo įvairovė
 • Pažangą skatinantis grįžtamasis ryšys.

Rodiklio 2.4.2. "Mokinių įsivertinimas" raktiniai žodžiai:

 • Dialogas vertinant
 • Įsivertinimas kaip savivoka.

Veiklos įsivertinimui pasirinkti instrumentai: mokytojų apklausa pagal IQES online sistemos klausimyną, progimnazijos dokumentų analizė
Įsivertinimo rezultatai, išvados ir rekomendacijos pristatyti administracijos, mokyklos ir mokytojų tarybos posėdžiuose. Atsižvelgiant į pateiktas išvadas ir rekomendacijas, priimti nutarimai dėl progimnazijos veiklos tobulinimo.

 


 

 2020 m. vasario - balandžio mėn. progimnazijos veiklos įsivertinimo darbo grupė atliko 4 srities „Lyderystė ir vadyba"4.2. temos „Mokymasis ir veikimas komandomis" rodiklio
4.2.1. „Veikimas kartu" vertinimą.
Pagrindiniai vertinamą rodiklį apibūdinantys raktiniai žodžiai:

 •  Bendradarbiavimo kultūra
 •  Kolegialus mokymasis

Veiklos įsivertinimui pasirinkti instrumentai: mokytojų apklausa pagal IQES online sistemos klausimyną, progimnazijos dokumentų analizė
Įsivertinimo rezultatai, išvados ir rekomendacijos pristatyti administracijos, mokyklos ir mokytojų tarybos posėdžiuose. Atsižvelgiant į pateiktas išvadas ir rekomendacijas, priimti nutarimai dėl progimnazijos veiklos tobulinimo.

 

 

2019 m.


 

 2019 m. lapkričio - gruodžio mėn. progimnazijos veiklos įsivertinimo darbo grupė atliko 1 srities „Rezultatai" 1.2. temos „Pasiekimai ir pažanga" rodiklio 1.2.1 „Mokinio pasiekimai ir pažanga" vertinimą.
Pagrindiniai vertinamą rodiklį apibūdinantys raktiniai žodžiai:
• Optimalumas
• Visybiškumas
• Pažangos pastovumas
• Pasiekimų asmeniškumas
Veiklos įsivertinimui pasirinkti instrumentai: 5 – 8 kl. mokinių, PUG, 1 – 8 kl. mokinių tėvų apklausa, progimnazijos dokumentų analizė.
Įsivertinimo rezultatai, išvados ir rekomendacijos pristatyti administracijos, mokyklos ir mokytojų tarybos posėdžiuose. Atsižvelgiant į pateiktas išvadas ir rekomendacijas, priimti nutarimai dėl progimnazijos veiklos tobulinimo.

 


 

2019 m. kovo - gegužės mėn. progimnazijos veiklos įsivertinimo darbo grupė atliko 2 srities "Ugdymasis ir mokinių patirtys" 2.1. temos "Ugdymo(si) planavimas" rodiklio 2.1.3. „Orientavimasis į mokinių poreikius" giluminį vertinimą.
Pagrindiniai vertinamo rodiklio aspektai: poreikių pažinimas, pagalba mokiniui, gabumų ir talentų ugdymas.

Veiklos įsivertinimui pasirinkti instrumentai: grupinė diskusija (metodinių grupių pasitarimas), 5 – 8 kl. mokinių, PUG, 1 – 8 kl. mokinių tėvų apklausa, progimnazijos dokumentų analizė.

Įsivertinimo rezultatai, išvados ir rekomendacijos pristatyti administracijos, mokyklos ir mokytojų tarybos posėdžiuose. Atsižvelgiant į pateiktas išvadas ir rekomendacijas, priimti nutarimai dėl progimnazijos veiklos tobulinimo.

 

 

2018 m.


 

2018 m. lapkričio – gruodžio mėn. progimnazijos veiklos įsivertinimo darbo grupė atliko 2 srities "Ugdymasis ir mokinių patirtys" 2.3. temos "Mokymosi patirtys" rodiklių 2.3.1. „Mokymasis" ir 2.3.2. „Ugdymas mokyklos gyvenimu" giluminį vertinimą.

Giluminis vertinimas buvo atliekamas vykdant klasių vadovų, tėvų ir mokinių apklausą, analizuojant progimnazijos veiklos dokumentus. Vertinimo metu buvo atlikti tyrimai dėl 5 – 8 kl. mokinių dalyvavimo renginiuose aktyvumo nustatymo ir pilietinės - socialinės iniciatyvos „Mokinys - mokiniui" galimybių nustatymo.

Įsivertinimo rezultatai, išvados ir rekomendacijos pristatyti administracijos, mokyklos ir mokytojų tarybos posėdžiuose. Atsižvelgiant į pateiktas išvadas ir rekomendacijas, priimti nutarimai dėl progimnazijos veiklos tobulinimo.

 


 

 

2018 m. kovo – balandžio mėn. atliktas 3 srities ,,Ugdymo(si) aplinkos" - 3.2. „Mokymasis be sienų" temos giluminis vertinimas. Temą sudaro du rodikliai: 3.2.1. Mokymasis ne mokykloje ir 3.2.2. Mokymasis virtualioje aplinkoje. Esminiai vertinamų rodiklių aspektai:

 • Mokyklos teritorijos naudojimas ugdymui.
 • Edukacinės išvykos.
 • Tikslingumas.
 • Įvairiapusiškumas.

Veiklos įsivertinimui pasirinkti instrumentai: grupinė diskusija (metodinių grupių pasitarimas), interviu su 5 – 8 klasių seniūnais ar aktyviais mokiniais, progimnazijos dokumentų analizė, organizuotų tyrimų ir apklausų rezultatai.
Įsivertinimo rezultatai, išvados ir rekomendacijos pristatytos administracijos, mokyklos ir mokytojų tarybos posėdžiuose. Atsižvelgiant į pateiktas išvadas ir rekomendacijas, priimti nutarimai dėl progimnazijos veiklos tobulinimo.

 

 

2017 m.


 

2017 m. spalio mėn. atliekamas platusis įsivertinimas, o 2017 m. lapkričio – gruodžio mėn. progimnazijos veiklos įsivertinimo darbo grupė vertina 2 srities „Ugdymasis ir mokinių patirtys" temas 2.2. ,,Vadovavimas mokymuisi", 2.3. „Mokymosi patirtys".

Progimnazijos veiklą 2017-2018 m. m. vertina Progimnazijos veiklos įsivertinimo darbo grupė:

Jūratė Paulauskienė – grupės vadovė
Rasa Navickienė
Jolanta Buzienė
Aušra Adomaitytė
Milda Viltrakienė
Genovaitė Kančelskytė
Rita Nemanienė
Loreta Vytienė

Darbo grupės veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Senkuvienė

 


 

 2017 m. lapkričio – gruodžio mėn. progimnazijos veiklos įsivertinimo darbo grupė atliko srities "Ugdymasis ir mokinių patirtys" - 2.2. "Vadovavimas mokymuisi" ir 2.3. "Mokymosi patirtys" temų vertinimą.

Giluminis vertinimas buvo atliekamas vykdant mokytojų, tėvų ir mokinių bei progimnazijos mokinių savivaldos apklausą, analizuojant progimnazijos veiklos dokumentus.
Abiejų temų rodikliai įvertinti:
2.2.1. Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas – 3 lygis.
2.2.2. Ugdymo(si) organizavimas – 3 lygis.
2.3.1. Mokymasis – 3 lygis.
2.3.2. Ugdymas mokyklos gyvenimu – 3 lygis.
Įsivertinimo rezultatai, išvados ir rekomendacijos pristatyti administracijos, mokyklos ir mokytojų tarybos posėdžiuose. Atsižvelgiant į pateiktas išvadas ir rekomendacijas, priimti nutarimai dėl progimnazijos veiklos tobulinimo.

 

PROGIMNAZIJOS 2017 M. SITUACIJA PAGAL MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016–2020 METŲ BENDROJO PLANO PAGRINDINIUS REZULTATUS (siųsti)

PROGIMNAZIJOS UGDYMO(SI) APLINKA DINAMIŠKA, ATVIRA, FUNKCIONALI (siųsti)

 

2017 m. sausio – kovo mėn. progimnazijos veiklos įsivertinimo darbo grupė atliko srities ,,Rezultatai“ 1.2. temos ,,Pasiekimai ir pažanga“ vertinimą. Pasirinkus vertinimo šaltinius ir metodikas buvo atliktas giluminis šios temos vertinimas. Vertinimo išvados ir rekomendacijos aptaros ir pristatytos administracijos, mokyklos tarybos, mokytojų tarybos posėdžiuose. Atsižvelgiant į įsivertinimo išvadas ir rekomendacijas, priimti nutarimai dėl progimnazijos veiklos tobulinimo.

 

 

2016 m.


 

2016 m. lapkričio – gruodžio mėn. progimnazijos veiklos įsivertinimo darbo grupė atliko srities ,,Rezultatai“ 1.1. temos ,,Asmenybės branda“ vertinimą. Vertinimas buvo atliekamas atsižvelgiant į Atnaujintus mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rodiklius.

Esminiai vertinamo rodiklio aspektai:

 • Savivoka ir savivertė
 • Socialumas
 • Gyvenimo planavimas

Atliekant vertinimą buvo parengtas klausimynas (klausimynas sudarytas atsižvelgiant į NMVA rekomendacijas) ir vykdoma apklausa.

Įvertinto progimnazijos veiklos rodiklio ,,Asmenybės branda“ išvados ir rekomendacijos bei apklausos rezultatai pristatyti mokyklos tarybos, administracijos bei mokytojų tarybos posėdžiuose.

 


 

 2016 m. vasario- balandžio mėn. progimnazijos veiklos įsivertinimo darbo grupė vykdė srities ,, Mokyklos kultūra“  temos ,, Mokyklos ryšiai“   giluminį vertinimą. Atliekant giluminį progimnazijos veiklos vertinimą, buvo renkama informacija naudojant interviu, dokumentų analizės metodiką.

Įvertinti trys progimnazijos veiklos rodikliai:

1.4.1.Mokyklos vaidmuo vietos bendruomenėje  – 3 lygis., 

1.4.2. Partnerystė su kitomis institucijomis - 3 lygis., 

1.4.3. Mokyklos įvaizdis ir viešieji ryšiai - 3 lygis.

Įsivertinimo rezultatai, išvados ir rekomendacijos pristatyti administracijos, mokyklos  ir mokytojų tarybos posėdžiuose. Atsižvelgiant į pateiktas išvadas ir rekomendacijas, priimti nutarimai dėl progimnazijos veiklos tobulinimo.

 


 

2015 m. lapkričio - gruodžio mėn. progimnazijos veiklos įsivertinimo darbo grupė vykdė srities ,,Mokymas ir mokymasis“  temos ,,Mokymo ir mokymosi diferencijavimas“   giluminį vertinimą.

Atliekant giluminį progimnazijos veiklos vertinimą, buvo renkama informacija naudojant interviu, dokumentų analizės bei apklausos metodiką. Apklausoje dalyvavo 5-8 kl. mokiniai, mokytojai, 1-8 kl. mokinių tėvai. Įvertinti du progimnazijos veiklos rodikliai: ,,Mokymosi poreikių nustatymas“ (3 lygis) ir ,,Mokymosi veiklos diferencijavimas“ (3 lygis).

Progimnazijos veiklos srities ,,Mokymas ir mokymasis“  temos ,,Mokymo ir mokymosi diferencijavimas“ įsivertinimo rezultatai, išvados ir rekomendacijos pristatyti administracijos, mokyklos  ir mokytojų tarybos posėdžiuose. Atsižvelgiant į pateiktas išvadas ir rekomendacijas, priimti nutarimai dėl progimnazijos veiklos tobulinimo.

 

2015 m. vasario - balandžio mėn. progimnazijos veiklos įsivertinimo darbo grupė vykdė srities ,,Pagalba mokiniui“ temos ,,Pagalba planuojant karjerą“  giluminį vertinimą.

Įvertinti trys progimnazijos veiklos rodikliai:
Pagalba renkantis mokymosi kryptį– 3 lygis.
Pagalba renkantis mokyklą – 3 lygis.
Profesinis švietimas – 3 lygis.
Progimnazijos veiklos srities ,,Pagalba planuojant karjerą“ įsivertinimo rezultatai, išvados ir rekomendacijos pristatyti administracijos, mokyklos  ir mokytojų tarybos posėdžiuose. Atsižvelgiant į pateiktas išvadas ir rekomendacijas, priimti nutarimai dėl progimnazijos veiklos tobulinimo ,,Pagalbos planuojant karjerą“ srityje.

• Progimnazijos veiklos įsivertinimas vykdomas remiantis ,,Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo  ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika“ (2016 m.)

• Progimnazijos veiklą 2016-2017 m. m. vertina Progimnazijos veiklos įsivertinimo darbo grupė:

Dalia Ralytė – grupės vadovė

Rasa Navickienė

Jolanta Buzienė

Regina Kėblienė

Lina Pipinienė

Genovaitė Kančelskytė

Rita Nemanienė

Ingrida Strockienė

Darbo grupės veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Senkuvienė

 • Progimnazijos veiklos įsivertinimo darbo grupės veiklos planas (siųsti...)

 

2011M. SAUSIO 17-21 DIENOMIS ŠIAULIŲ ,,ROMUVOS“ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE  BUVO ATLIKTAS MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS IŠORĖS VERTINIMAS

 

Svarbiausi išorinio vertinimo rezultatai

Mokyklos bendruomenė didžiuojasi mokykla ir kuria jos įvaizdį.

Palankus mokymuisi klasių mikroklimatas.

Veiksmingas mokyklos bendravimas, bendradarbiavimas ir partnerystė su kitomis

įstaigomis.

Aktyvūs ir motyvuoti mokiniai pamokoje.

Geri mokinių akademiniai pasiekimai.

Visapusiškai rūpinamasi mokiniais. Sėkmingai įgyvendinamos gabių ir specialiųjų poreikių     mokinių ugdymo programos.

Paveiki vidaus įsivertinimo sistema ir tikslingas rezultatų panaudojimas.

Ugdymo įstaigos vadovai sėkmingai įgyvendina mokyklos strategiją.

Efektyvi mokyklos turto ir lėšų vadyba.

Vertintojų komanda išskiria ir pažymi, kad sėkmingai įgyvendinta mokyklos

reorganizacija ir ryšiai su Šiaulių ,,Romuvos“ gimnazija sudaro palankias galimybes ugdymo

proceso tęstinumui ir tenkina abiejų įstaigų bendruomenių poreikius.

Išorės vertintojų komanda dėkoja visai mokyklos bendruomenei už geranoriškumą, bendravimą, bendradarbiavimą, svetingumą, puikias darbo sąlygas.

Monday the 17th - Romuva.

Pagalbos su negalia iškvietimas