informacija gestų kalba INFORMACIJA LENGVAI SUPRANTAMA KALBA

Atestacijos komisija

Atnaujinta: Antradienis, 12 rugsėjo 2023

Pirmininkė – Stanislava Prazauskienė, direktorė.

Nariai:
Monika Gaurilčikienė, Mokytojų tarybos atstovė, anglų kalbos mokytoja metodininkė;
Rolanda Miškūnienė, Mokytojų tarybos atstovė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;
Sigita Palevičienė, Progmnazijos tarybos atstovė;
Lina Rimkienė, Progmnazijos tarybos atstovė;
Dalia Ralytė, Mokytojų tarybos atstovė, logopedė metodininkė;
Rasa Stankuvienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, Švietimo skyriaus deleguotas asmuo.

Atestacijos komisijos funkcijos:

1. Teikti informaciją mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams apie atestacijos tvarką, atestacijos programą, atestacijos komisijos posėdžių datas ir atestacijos komisijos nutarimus.
2. Pagal per metus pateiktus mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų prašymus kasmet rengti ir suderinus su institucijos vadovu, mokyklos taryba, mokytojų taryba, darbuotojų atstovais teikti steigėjui/valdymo organui tvirtinti trejų metų (slenkamuoju principu sudaromą) atestacijos programą.
3. Tvirtinti atestacijos komisijos posėdžių grafiką metams.
4. Tvirtinti atestacijos komisijos darbo reglamentą.
5. Svarstyti klausimus dėl kvalifikacinių kategorijų suteikimo mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams ir galėti priimti sprendimus:
5.1. suteikti mokytojui ar pagalbos mokiniui specialistui pretenduojamą kvalifikacinę kategoriją;
5.2. suteikti mokytojui ar pagalbos mokiniui specialistui žemesnę nei pretenduojama kvalifikacinę kategoriją;
5.3. nesuteikti mokytojui ar pagalbos mokiniui specialistui kvalifikacinės kategorijos;
5.4. siūlyti mokytojui ar pagalbos mokiniui specialistui atestuotis aukštesnei kvalifikacinei kategorijai.
6. Svarstyti klausimus dėl mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai;
7. Atidėti (pratęsti) atestacijos (pagal atestacijos programą) ar mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai nustatymo terminą gavus motyvuotą mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto prašymą (dėl ligos, stažuotės ar kitų objektyvių priežasčių).
8. Svarstyti mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų prašymus dėl praktinės veiklos vertinimo peržiūrėjimo (pagal Nuostatų 81 punktą).

Monday the 17th - Romuva.

Pagalbos su negalia iškvietimas