Priėmimo sąlygos ir tvarka

Atnaujinta: Ketvirtadienis, 31 rugpjūčio 2023

Prašymai į Šiaulių „Romuvos" progimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupes priimami, vadovaujantis PRIĖMIMO Į PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠU (siųsti).

Prašymai į 1-8 klases priimami, vadovaujantis PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠU (siųsti).

SPRENDIMAS DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GRUODŽIO 12 D. SPRENDIMO NR. T- 457 „DĖL PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (siųsti)

Į mokyklą pirmumo teise priimamas asmuo, gyvenantis mokyklai Savivaldybės tarybos sprendimu priskirtoje aptarnaujamoje teritorijoje (siųsti) / pakeitimas (siųsti).

PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ „ROMUVOS" PROGIMNAZIJOS 1-8 KL. TVARKOS APRAŠAS (siųsti)

Mokyklų aptarnaujamų teritorijų žemėlapis:

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS ELEKTRONINĖS PRAŠYMŲ REGISTRACIJOS INFORMACINĖS SISTEMOS NUOSTATAI (siųsti)

 


 

NUO 2023 M. KOVO 1 D. PRASIDEDA PRAŠYMŲ REGISTRACIJA Į ŠIAULIŲ MOKYKLAS 2023–2024 MOKSLO METAMS

 

Nuo 2023 m. kovo 1 d. prasideda prašymų registracija į Šiaulių mokyklas 2023–2024 mokslo metams:

1. Per elektroninę sistemą į naujai formuojamas klases/grupes prašymus turi pateikti tėvai (globėjai, rūpintojai):

 • būsimųjų priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų,
 • būsimųjų pirmokų,
 • būsimųjų penktokų, keičiančių mokyklas,
 • mokinių, pereinančių iš progimnazijos į gimnazijas,
 • atvykusių gyventi į Šiaulius mokinių.

Elektroninių prašymų registracija prasidės kovo 1 d. 8.00 val. Reikia užsiregistruoti e. sistemoje. Elektroninius prašymus į mokyklas pagal aptarnaujamą teritoriją bus galima teikti nuo kovo 1 d. iki balandžio 15 d. Bendrojo ugdymo mokyklų aptarnaujamų teritorijų aprašas. Mokyklų aptarnaujamų teritorijų žemėlapyje galima pasitikrinti, kokiai mokyklai priskiriamas adresas. Prašymų eilė e. sistemoje sudaroma automatiniu būdu pagal gyvenamosios vietos deklaracijos datą. Jei keli prašymai sutampa pagal gyvenamosios vietos deklaracijos datą, e. sistemoje į eilę jie įtraukiami pagal prašymo pateikimo laiką. Priėmimas į laisvas vietas prasideda gegužės 20 d. Prašymai per e. sistemą priimami iki birželio 10 d. Prašymų, pateiktų į laisvas vietas, eilė e. sistemoje automatiškai sudaroma pagal nurodytus prioritetus. Jei keli prašymai sutampa pagal nurodytą prioritetą, e. sistemoje į eilę jie įtraukiami automatiniu būdu pagal prašymo pateikimo laiką. Teikiant prašymą į laisvas vietas, prašyme galima nurodyti ne daugiau kaip dvi mokyklas. Būtina nurodyti prioritetą.

Jei tėvai (globėjai, rūpintojai) neturi galimybės pateikti prašymo internetu, jie turi pristatyti popierinį prašymą mokyklos administratoriui progimnazijos I aukšto fojė (darbo laikas: pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadieniais – nuo 8.00 val. iki 15.45 val. Pietų pertrauka 12.30 - 13.00 val.), o pradinio ugdymo skyriaus vedėja E. Puzarienė prašymą pateiks per e. sistemą.

Apie vaiko priėmimą arba nepriėmimą į progimnaziją tėvai (globėjai, rūpintojai) bus informuojami atskiru pranešimu į jų nurodytą el. pašto adresą. Iki balandžio 25 d. pranešimus gaus tėvai, teikę prašymus dėl vaikų priėmimo į aptarnaujamos teritorijos mokyklas. Asmenys, teikę prašymus į mokyklas, turinčias bendras aptarnaujamas teritorijas („Saulės" pradinė ir „Romuvos" progimnazija), gaus pranešimus iki gegužės 10 d. Prašymai į laisvas vietas bus svarstomi po gegužės 20 d., pasibaigus priėmimui iš aptarnaujamų teritorijų. Pranešimai apie mokinių priėmimą ar nepriėmimą bus siunčiami iki birželio 10 d. Jei mokykla turi laisvų vietų, priėmimą gali vykdyti iki rugpjūčio 31 d.

2. Ne per elektroninę sistemą mokyklos direktoriui progimnazijos nustatytos formos prašymą (siųsti) turi pateikti tėvai (globėjai, rūpintojai):

• mokinių, kurie pereina mokytis į aukštesnio lygmens programą – penktą klasę toje pačioje mokykloje.

Pateikiant užpildytą prašymo formą pašome pažymėti X reikalingus laukelius, atidžiai įrašyti visą informaciją ir pasirašyti. Pasirašytus dokumentus prašome perduoti savo vaiko klasės mokytojai, kuri pateiks juos registracijai progimnazijos administratoriui.

tik esant laisvų vietų 2-4, 6-8 klasių mokinių, keičiančių mokyklas.

Užpildytas popierines prašymo formas pateikti mokyklos administratoriui progimnazijos I aukšto fojė (darbo laikas: pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadieniais – nuo 8.00 val. iki 15.45 val. Pietų pertrauka 12.30 - 13.00 val.)

Informacija apie priėmimą į bendrojo ugdymo mokyklas gali rasti Šiaulių miesto savivaldybės puslapyje:
https://siauliai.lt/page/view/228

Prioritetai

Rengiant preliminarų priimamų į PUG vaikų sąrašą pagal iki einamųjų metų balandžio 15 d. gautus prašymus, įtraukiami tik vaikai, kurie gyvena mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje tokia prioritetų tvarka:

1. vaikas, kurio šeimai taikoma atvejo vadyba;
2. vaikas, kurio brolis (įbrolis) ar sesuo (įseserė) einamaisiais metais lanko ir lankys tą pačią mokyklą;
3. vaikas, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintis specialiųjų ugdymosi poreikių;
4. vaikas, kurį augina vienas iš tėvų (vienas yra miręs, jei vaikui nenustatyta ir nepripažinta tėvystė, vienas iš tėvų yra dingęs be žinios);
5. vaikas pagal gyvenamosios vietos deklaravimo datą (jeigu kelių prašymų gyvenamosios vietos deklaracijos datos sutampa, prašymai registruojami pagal prašymo pateikimo datą ir laiką).

Rengiant preliminarų priimamų į naujai formuojamas 1 klases vaikų (mokinių) pagal iki einamųjų metų balandžio 15 d. gautus prašymus įtraukiami tik vaikai (mokiniai), kurie:

1. gyvena mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje ir lanko priešmokyklinio ugdymo grupę mokykloje;
2. gyvena mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje;

Rengiant preliminarų priimamų į naujai formuojamas 5 klases mokinių pagal iki einamųjų metų balandžio 15 d. gautus prašymus įtraukiami tik mokiniai, kurie:

1. mokosi mokykloje ir pageidauja tęsti mokymą(si) pagal aukštesniojo lygmens bendrojo ugdymo programą;
2. gyvena mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje;

Priimtiems į progimnaziją mokiniams reikalingų pateikti progimnazijai dokumentų sąrašas:

 • vaiko asmens dokumento kopija (atvykusiems iš kitos ugdymo įstaigos);
 • vienas iš šių dokumentų:
  • įgyto pradinio išsilavinimo pažymėjimas, baigus pradinio ugdymo programą;
  • mokymosi pasiekimų pažymėjimas;
  • pažyma apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje.

Iki mokslo metų pradžios vaiko sveikata turi būti patikrinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka.
Apie reikalingus pateikti dokumentus informaciją gausite tėvų (globėjų, rūpintojų) teikiant prašymą nurodytu el. paštu.

Išsamesnę informaciją apie priėmimą teikia:

• apie priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų, 1-4 klasių mokinių priėmimą - pradinio ugdymo skyriaus vedėja E. Puzarienė, tel. (8-41) 552898;
• apie 5-8 klasių mokinių priėmimo - pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja I. Akmenskienę, tel. (8-41) 552898.

Vaikų ir mokinių priėmimo komisija:
Komisijos pirmininkė:
Lina Senkuvienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Nariai:
Edita Puzarienė – pradinio ugdymo skyriaus vedėja;
Irena Akmenskienė – pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja;
Ingrida Strockienė – specialioji pedagogė;
Rita Nemanienė – informacinių technologijų mokytoja, metodinės tarybos pirmininkė;
Laura Palivonienė – pradinių klasių mokytoja;
Karolina Molotokienė – administratorė.

 

MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJOS VEIKLOS REGLAMENTAS (siųsti)

PRIIMAMŲ Į ŠIAULIŲ „ROMUVOS" PROGIMNAZIJĄ ASMENŲ PASKIRSTYMO Į PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES IR KLASES TVARKOS APRAŠAS (siųsti)


 

Prašymo ir sutarčių formos:

Mokymo sutarties forma:
priešmokyklinio ugdymo grupės (siųsti),
1-4 kl. (siųsti),
5-8 kl. (siųsti)

 

Prašymo formos:
priešmokyklinio ugdymo grupės (siųsti ".pdf") (siųsti ".doc"),

 


 

Informaciją apie PUG vietų skaičių rasite (čia)

Thursday the 7th - Romuva.