Specialioji pedagoginė pagalba

Atnaujinta: Pirmadienis, 06 vasario 2023

Mokykloje yra Vaiko gerovės komisija, kurios veiklą koordinuoja direktorė. Specialiojo ugdymo tikslas - padėti įveikti mokymosi sunkumus, sukurti gerą mikroklimatą mokiniams, turintiems  specialiųjų ugdymosi  poreikių klasėje, progimnazijos bendruomenėje.


SVARBUS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS DARBO ETAPAS - BENDRAVIMAS IR BENDRADARBIAVIMAS SU PEDAGOGAIS BEI TĖVAIS. TĖVAI GERIAUSIAI PAŽĮSTA VAIKĄ, ŽINO CHARAKTERIO IR ASMENYBĖS YPATUMUS, STIPRIAUSIAS IR SILPNIAUSIAS GEBĖJIMŲ IR POLINKIŲ SRITIS.

IŠKILUS VAIKO MOKYMOSI PROBLEMOMS, KREIPKITĖS Į PROGIMNAZIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJĄ, - JI LAUKIA JŪSŲ IR VISUOMET PASIRENGUSI PADĖTI.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA:
 Komisijos pirmininkė - E. Puzarienė, pradinio ugdymo skyriaus vedėja.
Koordinuoja vaiko gerovės komisijos veiklą, formuoja specialiųjų poreikių mokinių pagalbos teikimo sistemą, siekia užtikrinti tikslingą, efektyvią specialiąją pedagoginę veiklą ir ieško tinkamiausių darbo strategijų. Didelį dėmesį skiria specialiųjų poreikių mokinių aplinkos gerinimui bei kokybiškam ugdymo proceso organizavimui.
Komisijos nariai: I. Strockienė, specialioji pedagogė, 223 kab. Teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, konsultuoja mokytojus, mokinių tėvus, kitus asmenis, dalyvaujančius ugdymo procese.
D. Ralytė, logopedė, 326 kab. Teikia pagalbą sutrikusios kalbos ir komunikacijos mokiniams ne pamokų metu.Konsultuoja mokinių tėvus, mokytojus.
R. Nemanienė (227 kab.) matematikos mokytoja padėjėja ir S. Garkevičienė, mokytojo padėjėja. V-VIII klasėse mokytojai padėjėjai teikia dalykinę pagalbą pamokų metu.
I. Abromavičienė (218 kab.), J. Šidlauskienė (226 kab.) ir D. Norkaitienė (220 kab.), soc. pedagogės.  Teikia socialinę pedagoginę pagalbą mokiniams, jų tėvams ir mokytojams. Telkia socialinius partnerius bendruomenėje.
R. Dunajevienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, 110 kab. Teikia sveikatinimo konsultacijas mokiniams, mokytojams,tėvams.
V. Biliūnienė, karjeros specialistė, 311 kab. Ugdymo karjerai klausimais konsultuoja mokinius, mokinių tėvus, mokytojus.
I. Rimkevičienė (102 kab.), L. Senkuvienė (233 kab.).

Saturday the 30th - Romuva.