informacija gestų kalba INFORMACIJA LENGVAI SUPRANTAMA KALBA

ROMUVOS PROGIMNAZIJA ĮSITRAUKĖ Į PROJEKTĄ „SAUGIOS APLINKOS MOKYKLOJE KŪRIMAS II"

Paskelbta: Ketvirtadienis, 24 sausio 2019

"Romuvos" progimnazija dalyvauja projekte „Saugios aplinkos kūrimas II" (Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001), kurio pagrindu progimnazijoje yra įsteigtas psichologo etatas ir teikiama psichologinė pagalba.

Projekto tikslas – kurti ir palaikyti saugią aplinką mokykloje, sudarant palankias sąlygas mokinių asmenybės ugdymuisi, akademinių pasiekimų gerinimui, mažinant socialinę atskirtį bei sprendžiant iškritimo iš mokyklos problemą.

Šio projekto lėšomis:

finansuojamas įvairių sričių 17 prevencinių programų įgyvendinamas mokyklose,
organizuojami mokymai mokyklų vadovams apie saugios aplinkos mokykloje kūrimą ir prevencinės veiklos vykdymą,
rengiama savižudybių prevencinės programos metodinė medžiaga ir išbandoma savižudybių prevencijos programa atrinktose mokykloje.
steigiami psichologo etatai mokyklose ir teikiama psichologinė pagalba.


Daugiau informacijos:
http://www.sppc.lt/veikla/vykdomi-projektai/saugios-aplinkos-mokykloje-kurimas-ii/

Sunday the 19th - Romuva.

Pagalbos su negalia iškvietimas