informacija gestų kalba INFORMACIJA LENGVAI SUPRANTAMA KALBA

Darbuotojų funkcijos

Atnaujinta: Ketvirtadienis, 04 balandžio 2024

ADMINISTRATORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 1. Išmanyti Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų tvarkymą ir saugojimą.
 2. Išmanyti ir laikytis:
  • darbų saugos instrukcijų dirbant su kompiuteriu ir kopijavimo aparatu.
  • bendrų darbo ir sveikatos saugos, gaisrinės ir civilinės saugos, elektrosaugos taisyklių.
  • bendrųjų kalbos reikalavimų.
 3. Gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą.
 4. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti raštvedybos taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu, savarankiškai spręsti iškilusias problemas.
 5. Būti pareigingam, darbščiam, gebėti kultūringai bendrauti su klientais.

FUNKCIJOS

 1. Kaupti kompiuteryje ir perduoti pagal nurodymus paskirtą tvarkyti informaciją (žinias apie mokinius, personalą ir pan.).
 2. Sudaryti darbo laiko apskaitos žiniaraštį.
 3. Suvesti ir koreguoti duomenis mokinių duomenų bazėje.
 4. Suvesti ir koreguoti duomenis mokytojų duomenų bazėje.
 5. Suvesti duomenis ir laiku pateikti statistines ataskaitas.
 6. Išduoti pažymas mokiniams ar jų tėvams.
 7. Rengti duomenis elektroninių mokinių pažymėjimų išdavimui ir tvarkyti elektroninių mokinio pažymėjimų apskaitą.
 8. Tvarkyti mokinių priėmimo, viešųjų pirkimų dokumentus.
 9. Vaduoti raštinės (archyvo) vedėją (ligos, atostogų, komandiruotės metu).
 10. Spausdinti, tvarkyti ir kopijuoti raštus ir dokumentus.
 11. Talpinti pateiktą informaciją į informacinį televizorių, internetinę svetainę.
 12. Saugoti informacijos slaptumą.
 13. Teikti reikalingą informaciją mokiniams, personalui, lankytojams.
 14. Maloniai priimti lankytojus, mandagiai ir taktiškai kalbėti telefonu.
 15. Kilus gaisrui, vykstant ekstremalioms situacijoms informuoti elektroninėmis priemonėmis progimnazijos bendruomenę, administraciją ir pagalbos įstaigas.
 16. Kontroliuoti lankytojų, ne progimnazijos bendruomenės narių, norinčių patekti į mokyklą, srautą.
 17. Kontroliuoti elektroninio skambučio atitikimą pamokų laikui.
 18. Vykdyti progimnazijos erdvių stebėseną vaizdo kamerų monitoriuje.
 19. Vykdyti kitus teisės aktų nustatytus ar progimnazijos vadovybės priskirtus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal kompetenciją.

 


 

 ANGLŲ KALBOS MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Mokytojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą, įgytą anglų kalbos specialybę bei mokytojo kvalifikaciją, atitinkančią švietimo ir mokslo ministro nustatytus reikalavimus, mokytojas, išklausęs darbo su pradinių klasių mokiniais didaktikos kursą;
1.2. turėti ne žemesnę nei mokytojo kvalifikacinę kategoriją;
1.3. gerai mokėti naudotis MS Office ir kitais progimnazijos veikloje naudojamais programiniais paketais bei informacinėmis sistemomis, gebėti taikyti informacines technologijas savo darbe;
1.4. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 ,,Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo" reikalavimus";
1.5. turėti psichologijos pagrindus, žinoti ir išmanyti darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos reikalavimus, pagal kompetenciją vadovautis savo darbe ugdymą reglamentuojančiais teisės aktais, planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje, gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

II SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO MOKYTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias funkcijas:
2.1. pagal progimnazijos ugdymo planą, valandų paskirstymą dalykui ir klasėms įgyvendina anglų kalbos kaip pirmosios užsienio kalbos dalyko pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrąsias programas progimnazijos 2-8 klasėse ir paskirtas neformaliojo švietimo programas;
2.2. pasirengiant įgyvendinti programą ir ją įgyvendindamas mokytojas:
2.2.1. parengia dalyko (neformaliojo švietimo) programas, jei nėra patvirtintų ŠMM;
2.2.2. parengia ir suderina dalyko (neformaliojo švietimo) ilgalaikį teminį planą;
2.2.3. pasirengia pamokoms (neformaliojo švietimo užsiėmimams), juos tinkamai organizuoja;
2.2.4. parengia ir suderina metodinėje grupėje vieningą dalyko mokinių pasiekimų ir pažangos stebėjimo ir vertinimo tvarką, su ja supažindina mokinius;
2.2.5. stebi, nešališkai vertina mokinių pasiekimus ir pažangą;
2.2.6. organizuoja atsiskaitymą už ugdymo programoje numatytus pasiekimus;
2.2.7. ugdomąją veiklą vykdo pagal suderintą ilgalaikį teminį planą, esant reikalui, jį koreguoja;
2.2.8. informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) apie vaiko ugdymo(si) būklę, ugdymo(si) poreikius, pasiekimus, pažangą, progimnazijos lankymą ir elgesį;
2.2.9. konsultuoja mokinius ir teikia jiems ugdymo(si) pagalbą;
2.2.10. reaguoja į smurtą ir patyčias;
2.2.11. ugdymo procese naudoja metodinėje grupėje suderintus vadovėlius, kurių sąrašą tvirtina direktorius ir kitas mokymo priemones;
2.2.12. su tiesioginiu vadovu susiderinus apmokėjimą, moko mokinį namuose, jei jam paskirtas toks mokymas;
2.2.13. dirba su mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių, rengia dalyko ugdymo pritaikytas arba individualizuotas programas;
2.2.14. pastebėjus ar įtarus mokinį, esantį apsvaigus nuo psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, nedelsiant imasi adekvačių priemonių;
2.2.15. kuria ir palaiko emociškai saugią ugdymo(si) aplinką;
2.2.16. tobulina savo kvalifikaciją;
2.2.17. užtikrina, kad pamokose (ugdymo užsiėmimuose) mokiniai laikytųsi mokinių elgesio taisyklių, mokinio etikos kodekso ir saugos reikalavimų;
2.2.18. gerbia mokinį kaip asmenį, nepažeidžia jo teisių ir teisėtų interesų;
2.2.19. ugdo tvirtas mokinių dorovės, pilietines, tautines ir patriotines nuostatas, pagarbą kitiems, savo kultūriniam identitetui, laiduoja mokinių asmenybės galių plėtotę;
2.2.20. mokytojui sutikus, naudojant nepanaudotas (nenaudojamas) valandas dalyvauja mokymosi pasiekimų patikrinimo, vertinimo (vykdymo), apeliacinėse ir kitose komisijose;
2.2.21. laikosi progimnazijoje nustatytų etikos normų;
2.2.22. tvarko pedagoginės veiklos apskaitos dokumentus;
2.2.23. prieš pradėdamas dirbti ir vėliau periodiškai profilaktiškai pasitikrina sveikatą;
2.3. veikla bendruomenei:
2.3.1. paskirtas klasės vadovu, vykdo progimnazijos darbo tvarkos taisyklėse nustatytus reikalavimus;
2.3.2. dalyvauja metodinėje veikloje, bendrauja su kitais mokytojais, siekiant bendrų ugdymo(si) tikslų;
2.3.3. dalyvauja pasitarimuose, posėdžiuose, direktoriaus sudarytose darbo grupėse;
2.3.4. dalyvauja progimnazijos veiklos planavime, vidaus įsivertinime;
2.3.5. vykdo kitas direktoriaus paskirtas funkcijas bendruomenei, kurioms paskirtos valandos;
2.4. vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, pareigas ir kitus direktoriaus, direktoriaus pavaduotojų ir skyrių vedėjų teisėtus nurodymus;
2.5. savo darbe vadovaujasi viešai progimnazijos internetinėje svetainėje skelbiama ir tarnybiniu elektroniniu paštu gaunama ir kitomis, įprastinėmis priemonėmis, pateikta informacija.
2.6. vykdydamas funkcijas laikosi teisės aktų ir progimnazijoje nustatytų tvarkų, reikalavimų, taisyklių.

 


 

 

APSKAITININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1. apskaitininkas turi turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją.
1.2. mokėti naudotis darbe Microsoft Word ir Excel programomis, interneto naršykle, elektroniniu paštu, teisės aktų ir kitų dokumentų paieškos sistemomis.
1.3. išmanyti dokumentų ruošimo, saugojimo principus.
1.4. išmanyti kaip inventorizuoti prekes bei materialines vertybes.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pereigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. Tvarkyti ilgalaikio ir trumpalaikio turto, atsargų apskaitos dokumentus ir juos perduoti
Šiaulių apskaitos centrui.
2.2. dalyvauti inventorizuojant turtą, sutikrinti inventorizacijos apyrašus, gautus iš Šiaulių apskaitos centro, ir juos, sutikrinus, pateikti Šiaulių apskaitos centrui.
2.3. reikalauti iš atsakingų asmenų laiku pateikti ataskaitinius ir apskaitos dokumentus, PVM sąskaitas faktūras.
2.4. peržiūrėti pirminių ataskaitinių dokumentų užpildymo teisingumą, reikalauti iš atsakingų asmenų, kad dokumentuose padarytos klaidos būtų ištaisytos.
2.5. tvarkyti, tikrinti, pateikti PUG žiniaraščius (tabelius), po pamokinės veiklos žiniaraščius, nemokamo maitinimo žiniaraščius Šiaulių apskaitos centrui.
2.6 . sutikrinti valgyklos ir kavinės maisto produktų apyskaitas ir jas pateikti Šiaulių apskaitos centrui.
2.7. sutikrinti ar apskaitomos visos piniginės lėšos, gautos mokėjimo pavedimais, prekinės ir materialinės vertybės bei pagrindinės priemonės, ir laiku fiksuojamos buhalterinės apskaitos dokumentuose operacijos, susijusias su lėšų cirkuliacija.
2.8. perduoti laiku gautus dokumentus atsakingiems asmenims.
2.9. perduoti Šiaulių apskaitos centrui pasirašytus aktus, PVM sąskaitas faktūras, žiniaraščius.
2.10. tikrinti programos sąmatas (projektus), sąmatas pagal išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius ir pateikti Šiaulių apskaitos centrui, Finansų skyriui.
2.11. paruošti prašymus dėl biudžeto asignavimų pakeitimus ir pateikti Šiaulių apskaitos centrui.
2.12. pateikti, biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitas, finansines ataskaitas, projektus gautus iš Šiaulių apskaitos centro, finansų skyriui.
2.13. pateikti, gautus ir pasirašytus darbo užmokesčio žiniaraščius, Šiaulių apskaitos centrui.
2.14. pateikti informaciją internetinei svetainei.
2.15. vesti grynųjų pinigų kasos knygą, kasos pajamų orderius, kasos išlaidų orderius (pinigų inkasavimas).
3. Pagal pareigybei priskirtą kompetenciją dalyvauti sudarytų komisijų darbe ir teikti pasiūlymus.
4. Informuoti direktoriaus pavaduotoją ūkio reikalams apie pastebėtus trūkumus ir pažeidimus.
5. Laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, darbo tvarkos taisyklių ir pareiginių nuostatų reikalavimų.
6. Vykdyti kitus progimnazijos vadovybės priskirtus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal kompetenciją.
7. Laikytis etikos reikalavimų, kurti ir puoselėti saugią aplinką progimnazijoje, reaguoti į smurtą ir patyčias pagal progimnazijos nustatytą tvarką.

 


 

BIBLIOTEKININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. aukštasis pedagoginis išsilavinimas;
1.2. mokėti naudotis informacinėmis kompiuterinėmis technologijomis (IKT), mokėti dirbti su Tamo elektronine sistema;
1.3. gebėti kaupti, atnaujinti, skleisti informaciją;
1.4. mokėti tirti bibliotekos lankytojų poreikius;
1.5.vadovautis Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymu, Lietuvos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir Mokslo bei Kultūros ministrų įsakymais, reglamentuojančiais bibliotekų veiklą, „Romuvos" progimnazijos nuostatais, progimnazijos darbo tvarkos taisyklėmis bei pareigybės aprašymu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. planuoja, analizuoja, apibendrina bibliotekos veiklą ir atsiskaito progimnazijos administracijai;
2.2. rengia metinę bibliotekos ataskaitą, teikia ją progimnazijos direktoriui ar atsakingoms institucijoms (Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai);
2.3. komplektuoja progimnazijos bibliotekoje ugdymo procesui reikalingą programinę, informacinę, mokslo populiariąją, vaikų, metodinę literatūrą įvairiose laikmenose;
2.4. tvarko vadovėlių fondą, organizuoja vadovėlių, jų komplektų dalių, mokymo priemonių užsakymą leidykloms bei tikslingą ir savalaikį jų paskirstymą ir išdavimą mokiniams ir mokytojams;
2.5. kaupia, tvarko, sistemina bibliotekos fondus, papildo naujausia ugdymo procesui reikalinga literatūra;
2.6. pildo, tvarko ir saugo bibliotekos fondo ir vadovėlių apskaitos dokumentaciją;
2.7. tvarko progimnazijos bibliotekos fondą pagal Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatyme nurodytą tvarką;
2.8. sudaro bibliotekos fondo elektroninius katalogus;
2.9. parengia progimnazijos bibliotekos ir skaityklos naudojimosi taisykles;
2.10 supažindina su bibliotekos teikiamomis galimybėmis ir naudojimosi biblioteka taisyklėmis mokyklos bendruomenę (vartotojus);
2.11. moko bibliotekos lankytojus naudotis atviru fondu, rasti informaciją visais klausimais;
2.12. tvarko bibliotekos informacinį fondą visose laikmenose;
2.13. laiku užsako, registruoja, tvarko metinę periodinės spaudos prenumeratą;
2.14. analizuoja bibliotekos ir vadovėlių fondų kokybinę sudėtį, atlieka netinkamos literatūros ir vadovėlių nurašymus, laiku įformina dokumentus ir pateikia Šiaulių apskaitos centrui;
2.15. veda informacinių įgūdžių valandėles 1, 5 klasių mokiniams;
2.16. vykdo kultūrinę-edukacinę veiklą;
2.17. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant progimnazijos veiklos programas;
2.18. teikia visokeriopą informacinę pagalbą progimnazijos mokiniams, mokytojams (tėvams);
2.19. sudaro sąlygas bendruomenės nariams naudotis visais informaciniais šaltiniais, naujausiomis informacinėmis kompiuterinėmis priemonėmis (IKT), teikia individualią pagalbą;
2.20. užtikrina bibliotekos ir skaityklos spaudinių ir kitų mokomųjų priemonių apsaugą;
2.21. rūpinasi bibliotekos ir skaityklos estetiniu apipavidalinimu, tvarka, skaitytojų drausme.
2.22. teikia reikalingas ataskaitas apie turimus bibliotekos fondų išteklius ŠVIS, progimnazijos administracijai.

 


 

BIOLOGIJOS, GAMTOS IR ŽMOGAUS MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Mokytojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą, įgytą biologijos mokytojo specialybę bei mokytojo kvalifikaciją, atitinkančią švietimo ir mokslo ministro nustatytus reikalavimus.
1.2. turėti ne žemesnę nei mokytojo kvalifikacinę kategoriją.
1.3. gerai mokėti naudotis MS Office ir kitais progimnazijos veikloje naudojamais programiniais paketais bei informacinėmis sistemomis, gebėti taikyti informacines technologijas savo darbe.
1.4. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 ,,Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo" reikalavimus".
1.5. turėti psichologijos pagrindus, žinoti ir išmanyti darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos reikalavimus, pagal kompetenciją vadovautis savo darbe ugdymą reglamentuojančiais teisės aktais, planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje, gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

II SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO MOKYTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias funkcijas:
2.1. pagal progimnazijos ugdymo planą, valandų paskirstymą dalykui ir klasėms įgyvendina biologijos, gamtos ir žmogaus dalyko bendrojo ugdymo programą progimnazijos 5-8 klasėse ir paskirtas neformaliojo švietimo programas;
2.2. pasirengiant įgyvendinti programą ir ją įgyvendindamas mokytojas:
2.2.1. parengia dalyko (neformaliojo švietimo) programas, jei nėra patvirtintų ŠMM;
2.2.2. parengia ir suderina dalyko (neformaliojo švietimo) ilgalaikį teminį planą;
2.2.3. pasirengia pamokoms (neformaliojo švietimo užsiėmimams), juos tinkamai organizuoja;
2.2.4. parengia ir suderina metodinėje grupėje vieningą dalyko mokinių pasiekimų ir pažangos stebėjimo ir vertinimo tvarką, su ja supažindina mokinius;
2.2.5. stebi, nešališkai vertina mokinių pasiekimus ir pažangą;
2.2.6. organizuoja atsiskaitymą už ugdymo programoje numatytus pasiekimus;
2.2.7. ugdomąją veiklą vykdo pagal suderintą ilgalaikį planą, esant reikalui, jį koreguoja;
2.2.8. informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) apie vaiko ugdymo(si) būklę, ugdymo(si) poreikius, pasiekimus, pažangą, progimnazijos lankymą ir elgesį;
2.2.9. konsultuoja mokinius ir teikia jiems ugdymo (si) pagalbą;
2.2.10. reaguoja į smurtą ir patyčias;
2.2.11. ugdymo procese naudoja metodinėje grupėje suderintus vadovėlius, kurių sąrašą tvirtina direktorius; ir kitas mokymo priemones;
2.2.12. su tiesioginiu vadovu susiderinus apmokėjimą, moko mokinį namuose, jei jam paskirtas toks mokymas;
2.2.13. dirba su mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių, rengia dalyko ugdymo pritaikytas arba individualizuotas programas;
2.2.14. pastebėjus ar įtarus mokinį, esantį apsvaigus nuo psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, nedelsiant imasi adekvačių priemonių;
2.2.15. kuria ir palaiko emociškai saugią ugdymo (si) aplinką;
2.2.16. tobulina savo kvalifikaciją;
2.2.17. užtikrina, kad pamokose (ugdymo užsiėmimuose) mokiniai laikytųsi mokinių elgesio taisyklių, progimnazisto etikos kodekso ir saugos reikalavimų;
2.2.18. gerbia mokinį kaip asmenį, nepažeidžia jo teisių ir teisėtų interesų;
2.2.19. ugdo tvirtas mokinių dorovės, pilietines, tautines ir patriotines nuostatas, pagarbą kitiems, savo kultūriniam identitetui, laiduoja mokinių asmenybės galių plėtotę;
2.2.20. mokytojui sutikus, naudojant nepanaudotas valandas dalyvauja mokymosi pasiekimų patikrinimo, vertinimo ir apeliacinėse ir kitose komisijose;
2.2.21. laikosi progimnazijoje nustatytų etikos normų;
2.2.22. tvarko pedagoginės veiklos apskaitos dokumentus;
5.2.23. prieš pradėdamas dirbti ir vėliau periodiškai profilaktiškai pasitikrina sveikatą;
2.3. veikla bendruomenei:
2.3.1. paskirtas klasės vadovu, vykdo Darbo tvarkos taisyklėse nustatytus reikalavimus;
2.3.2. dalyvauja metodinėje veikloje, bendrauja su kitais mokytojais, siekiant bendrų ugdymo(si) tikslų;
2.3.3. dalyvauja pasitarimuose, posėdžiuose, direktoriaus sudarytose darbo grupėse;
2.3.4. dalyvauja progimnazijos veiklos planavime, vidaus įsivertinime;
2.3.5. vykdo kitas direktoriaus paskirtas funkcijas bendruomenei, kurioms paskirtos valandos;
2.4. vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, pareigas ir kitus direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ir skyrių vedėjų teisėtus nurodymus;
2.5. savo darbe vadovaujasi viešai progimnazijos internetinėje svetainėje skelbiama ir tarnybiniu elektroniniu paštu gaunama, kitomis, įprastinėmis priemonėmis pateikta informacija;
2.6. vykdydamas funkcijas laikosi teisės aktų ir progimnazijoje nustatytų tvarkų, reikalavimų, taisyklių.

 


 

 

BUFETININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1 turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;
1.2. būti ne jaunesnis kaip 18 metų, nustatyta tvarka pasitikrinęs sveikatą, išklausęs įvadinį instruktavimą ir instruktavimą darbo vietoje;
1.3. turi žinoti ir išmanyti vaikų mitybą reglamentuojančius dokumentus;
1.4. turi žinoti ir išmanyti kavinės indų, inventoriaus pavadinimus ir paskirtį, jų surinkimo, plovimo, džiovinimo taisykles, saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos reikalavimus;
1.5. turi žinoti ir išmanyti bufetininko pareigybės aprašymą, progimnazijos darbo tvarkos taisykles;
1.6. turi žinoti ir išmanyti naudojimosi kasos aparatu, elektros prietaisais, kavinės įrengimais ir įrankiais instrukcijas.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. tiesiogiai aptarnauja pirkėjus, rūpinasi savo skyriaus prekių asortimentu, užtikrina tvarką ir švarą savo darbo vietoje;
2.2. priima prekes ir jas paruošia pardavimui, patikrina kiekį, rūšį, kainą, įpakavimą ir ženklinimo teisingumą, apžiūri prekių išorę, galiojimo laiką, pritvirtina kainų etiketes. Apie prekes, neatitinkančias ženklinimo, informuoja administraciją;
2.3. nepriima prekių su besibaigiančiu galiojimo terminu, neleistinų parduoti mokiniams;
2.4. numato prekių kiekį tam tikram laikotarpiui;
2.5. išdėsto prekes lentynose ir vitrinose pagal prekių grupes, atsižvelgiant į prekių paklausą, laiku papildo naujomis prekėmis;
2.6. reklamuoja prekes, apipavidalina prekių vitrinas;
2.7. paruošia darbo vietą, patikrina inventoriaus ir įrankių tinkamumą, matavimo prietaisų tikslumą;
2.8. seka greitai gendančių prekių realizavimo terminus, atsako už užsakomas prekes;
2.9. aptarnauja pirkėjus, paskaičiuoja pirkinio vertę, atsiskaito su pirkėjais;
2.10. pastebėjus ar įtarus smurtą, prievartos, seksualinio išnaudojimo ar patyčių apraiškas, vadovaujasi progimnazijos direktoriaus patvirtintu švietimo pagalbos netinkamai besielgiantiems mokiniams teikimo tvarkos aprašu;
2.11. pinigų apskaitai naudoja kasos aparatą, tvarko kasos operacijų žurnalą ir vadovaujasi LR nustatytais teisiniais dokumentais reglamentuojančiais kasos aparatų naudojimą ir apskaitą;
2.12. dienos įplaukos registruojamos kasos knygoje, grynieji pinigai įnešami kasdien į kasą;
2.13. apskaitos centrui teikia maisto produktų suvartojimo žiniaraštį, prekinę apyskaitą, taros nurašymo žiniaraštį už savaitę, veda prekių apyskaitą už kiekvieną dieną, taiko kiekinę ir suminę apskaitą;
2.14. baigus darbą sutvarko darbo vietą;
2.15. paruošia prekes inventorizacijai;
2.16. periodiškai tikrinasi sveikatą, išklauso privalomos higienos kursus;
2.17. vykdo savikontrolės diegimo sistemą kavinėje;
2.18. mokinių atostogų metu vykdyti nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

 


 

CHEMIJOS, GAMTOS IR ŽMOGAUS MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Mokytojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą, įgytą chemijos mokytojo specialybę bei mokytojo kvalifikaciją, atitinkančią švietimo ir mokslo ministro nustatytus reikalavimus.
1.2. turėti ne žemesnę nei mokytojo kvalifikacinę kategoriją;
1.3. gerai mokėti naudotis MS Office ir kitais progimnazijos veikloje naudojamais programiniais paketais bei informacinėmis sistemomis, gebėti taikyti informacines technologijas savo darbe;
1.4. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 ,,Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo" reikalavimus";
1.5. turėti psichologijos pagrindus, žinoti ir išmanyti darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos reikalavimus, pagal kompetenciją vadovautis savo darbe ugdymą reglamentuojančiais teisės aktais, planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje, gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

II SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO MOKYTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias funkcijas:
2.1. pagal progimnazijos ugdymo planą, valandų paskirstymą dalykui ir klasėms įgyvendina chemijos, gamtos ir žmogaus dalyko bendrojo ugdymo programą progimnazijos 5-8 klasėse ir paskirtas neformaliojo švietimo programas;
2.2. pasirengiant įgyvendinti programą ir ją įgyvendindamas mokytojas:
2.2.1. parengia dalyko (neformaliojo švietimo) programas, jei nėra patvirtintų ŠMM;
2.2.2. parengia ir suderina dalyko (neformaliojo švietimo) ilgalaikį teminį planą;
2.2.3. pasirengia pamokoms (neformaliojo švietimo užsiėmimams), juos tinkamai organizuoja;
2.2.4. parengia ir suderina metodinėje grupėje vieningą dalyko mokinių pasiekimų ir pažangos stebėjimo ir vertinimo tvarką, su ja supažindina mokinius;
2.2.5. stebi, nešališkai vertina mokinių pasiekimus ir pažangą;
2.2.6. organizuoja atsiskaitymą už ugdymo programoje numatytus pasiekimus;
2.2.7. ugdomąją veiklą vykdo pagal suderintą ilgalaikį planą, esant reikalui, jį koreguoja;
2.2.8. informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) apie vaiko ugdymo(si) būklę, ugdymo(si) poreikius, pasiekimus, pažangą, progimnazijos lankymą ir elgesį;
2.2.9. konsultuoja mokinius ir teikia jiems ugdymo (si) pagalbą;
2.2.10. reaguoja į smurtą ir patyčias;
2.2.11. ugdymo procese naudoja metodinėje grupėje suderintus vadovėlius, kurių sąrašą tvirtina direktorius ir kitas mokymo priemones;
2.2.12. su tiesioginiu vadovu susiderinus apmokėjimą, moko mokinį namuose, jei jam paskirtas toks mokymas;
2.2.13. dirba su mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių, rengia dalyko ugdymo pritaikytas arba individualizuotas programas;
2.2.14. pastebėjus ar įtarus mokinį, esantį apsvaigus nuo psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, nedelsiant imasi adekvačių priemonių;
2.2.15. kuria ir palaiko emociškai saugią ugdymo (si) aplinką;
2.2.16. tobulina savo kvalifikaciją;
2.2.17. užtikrina, kad pamokose (ugdymo užsiėmimuose) mokiniai laikytųsi mokinių elgesio taisyklių, progimnazisto etikos kodekso ir saugos reikalavimų;
2.2.18. gerbia mokinį kaip asmenį, nepažeidžia jo teisių ir teisėtų interesų;
2.2.19. ugdo tvirtas mokinių dorovės, pilietines, tautines ir patriotines nuostatas, pagarbą kitiems, savo kultūriniam identitetui, laiduoja mokinių asmenybės galių plėtotę;
2.2.20. mokytojui sutikus, naudojant nepanaudotas valandas dalyvauja mokymosi pasiekimų patikrinimo, vertinimo ir apeliacinėse ir kitose komisijose;
2.2.21. laikosi progimnazijoje nustatytų etikos normų;
2.2.22. tvarko pedagoginės veiklos apskaitos dokumentus;
2.2.23. prieš pradėdamas dirbti ir vėliau periodiškai profilaktiškai pasitikrina sveikatą;
2.3. veikla bendruomenei:
2.3.1. paskirtas klasės vadovu, vykdo Darbo tvarkos taisyklėse nustatytus reikalavimus;
2.3.2. dalyvauja metodinėje veikloje, bendrauja su kitais mokytojais, siekiant bendrų ugdymo(si) tikslų;
2.3.3. dalyvauja pasitarimuose, posėdžiuose, direktoriaus sudarytose darbo grupėse;
2.3.4. dalyvauja progimnazijos veiklos planavime, vidaus įsivertinime;
2.3.5. vykdo kitas direktoriaus paskirtas funkcijas bendruomenei, kurioms paskirtos valandos;
2.4. vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, pareigas ir kitus direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ir skyrių vedėjų teisėtus nurodymus;
2.5. savo darbe vadovaujasi viešai progimnazijos internetinėje svetainėje skelbiama ir tarnybiniu elektroniniu paštu gaunama, kitomis, įprastinėmis priemonėmis pateikta informacija;
2.6. vykdydamas funkcijas laikosi teisės aktų ir progimnazijoje nustatytų tvarkų, reikalavimų, taisyklių.


 

DAILĖS MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Mokytojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą, įgytą dailės mokytojo specialybę bei mokytojo kvalifikaciją, atitinkančią švietimo ir mokslo ministro nustatytus reikalavimus;
1.2. turėti ne žemesnę nei mokytojo kvalifikacinę kategoriją;
1.3. gerai mokėti naudotis MS Office ir kitais progimnazijos veikloje naudojamais programiniais paketais bei informacinėmis sistemomis, gebėti taikyti informacines technologijas savo darbe;
1.4. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 ,,Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo" reikalavimus";
1.5. turėti psichologijos pagrindus, žinoti ir išmanyti darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, pagal kompetenciją savo darbe vadovautis ugdymą reglamentuojančiais teisės aktais, planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje, gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

II SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO MOKYTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias funkcijas:
2.1. pagal progimnazijos ugdymo planą, valandų paskirstymą dalykui ir klasėms įgyvendina dailės dalyko pradinio ir pagrindinio ugdymo programas progimnazijos 1-8 klasėse ir paskirtas neformaliojo švietimo programas;
2.2. pasirengiant įgyvendinti programą ir ją įgyvendindamas mokytojas:
2.2.1. parengia dalyko (neformalaus švietimo) programas, jei nėra patvirtintų ŠMM;
2.2.2. parengia ir suderina dalyko (neformalaus švietimo) ilgalaikį teminį planą;
2.2.3. pasirengia pamokoms (neformaliojo švietimo užsiėmimams), juos tinkamai organizuoja;
2.2.4. parengia ir suderina metodinėje grupėje vieningą dalyko mokinių pasiekimų ir pažangos stebėjimo ir vertinimo tvarką, su ja supažindina mokinius;
2.2.5. stebi, nešališkai vertina mokinių pasiekimus ir pažangą;
2.2.6. organizuoja atsiskaitymą už ugdymo programoje numatytus pasiekimus;
2.2.7. ugdomąją veiklą vykdo pagal suderintą ilgalaikį planą, esant reikalui, jį koreguoja;
2.2.8. informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) apie vaiko ugdymo (si) būklę, ugdymo (si) poreikius, pasiekimus, pažangą, progimnazijos lankymą ir elgesį;
2.2.9. konsultuoja mokinius ir teikia jiems ugdymo (si) pagalbą;
2.2.10. reaguoja į smurtą ir patyčias;
2.2.11. ugdymo procese naudoja metodinėje grupėje suderintus vadovėlius ir kitas mokymo priemones; vadovėlių sąrašą tvirtina direktorius;
2.2.12. su tiesioginiu vadovu susiderinus apmokėjimą, moko mokinį namuose, jei jam paskirtas toks mokymas;
2.2.13. dirba su mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių, rengia dalyko ugdymo pritaikytas arba individualizuotas programas;
2.2.14. pastebėjus ar įtarus mokinį, esantį apsvaigus nuo psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, nedelsiant imasi adekvačių priemonių;
2.2.15. kuria ir palaiko emociškai saugią ugdymo (si) aplinką;
2.2.16. tobulina savo kvalifikaciją;
2.2.17. užtikrina, kad pamokose (ugdymo užsiėmimuose) mokiniai laikytųsi mokinių elgesio taisyklių, progimnazisto etikos kodekso ir saugos reikalavimų;
2.2.18. gerbia mokinį kaip asmenį, nepažeidžia jo teisių ir teisėtų interesų;
2.2.19. ugdo tvirtas mokinių dorovės, pilietines, tautines ir patriotines nuostatas, pagarbą kitiems, savo kultūriniam identitetui, laiduoja mokinių asmenybės galių plėtotę;
2.2.20. mokytojui sutikus, naudojant nepanaudotas valandas dalyvauja mokymosi pasiekimų patikrinimo, vertinimo ir apeliacinėse ir kitose komisijose;
2.2.21. laikosi progimnazijoje nustatytų etikos normų;
2.2.22. tvarko pedagoginės veiklos apskaitos dokumentus;
2.2.23. prieš pradėdamas dirbti ir vėliau periodiškai profilaktiškai pasitikrina sveikatą;
2.3. veikla bendruomenei:
2.3.1. paskirtas klasės vadovu , vykdo Darbo tvarkos taisyklėse nustatytus reikalavimus;
2.3.2. dalyvauja metodinėje veikloje, bendrauja su kitais mokytojais, siekiant bendrų ugdymo (si) tikslų;
2.3.3. dalyvauja pasitarimuose, posėdžiuose, direktoriaus sudarytose darbo grupėse;
2.3.4. dalyvauja progimnazijos veiklos planavime, vidaus įsivertinime;
2.3.5. vykdo kitas direktoriaus paskirtas funkcijas bendruomenei, kurioms paskirtos valandos;
2.4. vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, pareigas ir kitus direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ir skyrių vedėjų teisėtus nurodymus;
2.5. savo darbe vadovaujasi viešai progimnazijos internetinėje svetainėje skelbiama ir tarnybiniu elektroniniu paštu gaunama ir kitomis, įprastinėmis priemonėmis, pateikta informacija.
2.6. vykdydamas funkcijas laikosi teisės aktų ir progimnazijoje nustatytų tvarkų, reikalavimų, taisyklių.


  

DARBININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 1. Žinoti krovinių gabenimo, pakrovimo, iškrovimo ir sandėliavimo reikalavimus.
 2. Pažinti darbo priemonių ir įrankių rūšis, jų saugojimo tvarką.
 3. Žinoti saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos reikalavimus.
 4. Mokėti, žinoti ir išmanyti darbo priemonių ir įrankių rūšis, paskirtį, jų naudojimo ir saugojimo tvarką.
 5. Žinoti naudojimosi elektros įrankiais, įrengimais, saugios eksploatacijos instrukciją.
 6. Žinoti vandentiekio ir apšildymo sistemų įvadų į jo prižiūrimus pastatus, vietas.
 7. Žinoti vandentiekio, kanalizacijos, apšildymo tinklų išdėstymą pastatuose, uždarymo armatūros išdėstymą, vandentiekio ir kanalizacijos šulinių išdėstymą.
 8. Žinoti medienos apdirbimo būdus. Laiku ir kokybiškai atlikti staliaus darbus.
 9. Žinoti saugos darbo vietos reikalavimus.
 10. Išmanyti medienos apdirbimo būdus, naudojamų mechanizmų, staklių eksploatavimo, įrankių ir staklių priežiūros taisykles.
 11. Žinoti santechnikos įrenginių įrengimo ir saugos eksploatavimo taisykles, metalo apdirbimo pagrindus.
 12. Privalo vykdyti darbdavių arba jų įgaliotų asmenų nurodymus, laikytis darbo saugos, naudojamų mechanizmų, staklių eksploatavimo taisyklių.
 13. Mokėti atlikti pastatų vidaus ir išorės remonto darbus (darbdavio valdos ribose); karšto ir šalto vandens vandentiekio, kanalizacijos apšildymo sistemų eksploatavimo priežiūrą ir smulkų remontą.
 14. Žinoti medicinos pagalbos suteikimo būdus nelaimingo atsitikimo metu, mokėti praktiškai suteikti pirmąją medicinos pagalbą, išklausyti privalomos higienos kursus, pasitikrinti sveikatą.
 15. Žinoti saugos ir sveikatos reikalavimus, priešgaisrinės saugos taisykles, atliekant staliaus, santechnikos, elektros, remonto, dažymo darbus.
 16. Būti pareigingam, darbščiam, tvarkingam.

FUNKCIJOS

 1. Atlikti pagalbinius darbus progimnazijos patalpose bei teritorijoje.
 2. Rankiniu būdu arba vežimėliu vežti, nešti, gabenti, pakrauti, iškrauti krovinius, nereikalaujančius atsargumo, vasaros metu pjauti žoliapjove progimnazijos teritoriją.
 3. Žinoti krovinių gabenimo, pakrovimo, iškrovimo ir sandėliavimo reikalavimus.
 4. Šalinti ir esant reikalui remontuoti nesudėtingus vandentiekio, šildymo bei sanitarinių mazgų gedimus.
 5. Prasidėjus šildymo sezonui pastate nuorinti šildymo sistemą.
 6. Atlikti progimnazijos inventoriaus (stalų, kėdžių, lentynų, spintų ir kt.) remontą esant būtinumui vykdyti kabinetinių baldų perstatymą.
 7. Laiku ir tinkamai vykdyti direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams žodinius ar raštiškus pavedimus, nurodymus.
 8. Paruošti darbo vietą, įrankius darbui.
 9. Naudoti pirmines gaisro gesinimo priemones.
 10. Kartą per mėnesį atlikti profilaktinę ir techninę valgyklos ir darbų kabinetuose įrengimų apžiūrą ir remontą. Atliktus darbus užregistruoti įrengimų ir priežiūros registracijos žurnale.
 11. Tikrinti ryte visą elektros įrengimų ir apšvietimo stovį. Pastebėtus trūkumus pašalinti.
 12. Informuoti direktoriaus pavaduotoją ūkio reikalams apie sugadintus elektros prietaisus.
 13. Užtikrinti švarą ir tvarką elektros skydinėje ir darbo vietoje.
 14. Baigus darbą sutvarkyti darbo vietą, susidėti darbo įrankius, sutvarkyti ir išnešti likusias medžiagų atliekas į tam skirtą vietą.
 15. Nenaudoti alkoholinių gėrimų bei narkotinių medžiagų. Rūkyti tam skirtose vietose.
 16. Tikrintis sveikatą ir išklausyti privalomus higienos kursus.
 17. Vykdyti kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas pareigas.

 


 

DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam lygiavertį išsilavinimą;
1.2. atitikti bent vieną šių reikalavimų:
1.2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
1.2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;
1.2.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo", patirtį ir švietimo vadybos kvalifikacinį laipsnį;
1.3. turėti Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1d. įsakymu Nr. V-1194, 5 punkte nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas;
1.4. turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį arba turėti ne mažesnę kaip 2 metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį įgytą viešojo administravimo institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje;
1.5. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
1.6. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo" reikalavimus;
1.7. mokėti bent vieną iš Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą);
1.8. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.


ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2. Bendrojo ugdymo mokyklos direktorius vykdo šias funkcijas:
2.1. vadovauja mokyklos strateginio ir metinių veiklos planų, švietimo programų rengimui, juos derina nustatyta tvarka, tvirtina ir vadovauja jų įgyvendinimui;
2.2. informuoja ir supažindina mokyklos bendruomenę su valstybine ir savivaldybės švietimo politika, inicijuoja jos aptarimus ir įgyvendinimą;
2.3. užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir mokyklos nuostatų;
2.4. tvirtina mokyklos vidaus struktūrą, mokyklos darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;
2.5. skiria vadybines funkcijas direktoriaus pavaduotojams, mokyklos struktūrinių padalinių vadovams, atsižvelgdamas į mokyklos veiklos sritis, sudaro galimybes jiems savarankiškai dirbti, organizuoja reguliarų atsiskaitymą už nuveiktą darbą;
2.6. tvirtina mokyklos darbuotojų pareigybių aprašymus, darbuotojų darbo grafikus;
2.7. Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo mokyklos darbuotojus, skatina juos ir skiria jiems drausmines nuobaudas;
2.8. vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais, mokyklos darbo tvarkos taisyklėse nustato mokytojų, kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų, aptarnaujančiojo personalo ir mokinių teises, pareigas, atsakomybę ir suderinęs su mokyklos taryba jas tvirtina;
2.9. organizuoja mokytojų metodinę veiklą, darbuotojų profesinį tobulėjimą, sudaro sąlygas kelti kvalifikaciją, galimybę atestuotis mokytojams ir organizuoja jų atestaciją švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
2.10. leidžia įsakymus personalo valdymo, mokyklos veiklos ir kitais klausimais, kontroliuoja jų vykdymą;
2.11. priima mokinius į mokyklą Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybės) tarybos nustatyta tvarka, sudaro (nutraukia) mokymo sutartis teisės aktų nustatyta tvarka;
2.12. organizuoja ir koordinuoja mokyklos veiklą, užtikrina mokyklos tikslų, uždavinių ir funkcijų vykdymą;
2.13. sudaro mokyklos vardu sutartis mokyklos funkcijoms atlikti teisės aktų nustatyta tvarka;
2.14. užtikrina sveiką, saugią, užkertančią kelią bet kokioms smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams mokyklos aplinką;
2.15. tvirtina saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos instrukcijas, kontroliuoja, kaip laikomasi jų reikalavimų;
2.16. organizuoja mokyklos dokumentų valdymą ir saugojimą teisės aktų nustatyta tvarka;
2.17. teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja ir disponuoja mokyklos turtu, lėšomis; rūpinasi intelektiniais, finansiniais ir informaciniais ištekliais, užtikrina optimalų jų valdymą ir naudojimą;
2.18. tvirtina metinę mokyklos pajamų ir išlaidų sąmatą;
2.19. užtikrina, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami mokyklos ataskaitų rinkiniai būtų teisingi ir pateikiami laiku;
2.20. organizuoja viešuosius pirkimus Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
2.21. organizuoja ugdymo(si) proceso priežiūrą;
2.22. organizuoja specialiosios pedagoginės, socialinės pedagoginės, specialiosios, psichologinės pagalbos mokiniams teikimą ir užtikrina jų funkcionavimą;
2.23. inicijuoja mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo, mokinių elgesio vertinimo, skatinimo ir nuobaudų sistemų kūrimą, organizuoja jų įgyvendinimą;
2.24. inicijuoja mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą;
2.25. organizuoja mokinių maitinimą mokykloje teisės aktų nustatyta tvarka;
2.26. inicijuoja mokyklos savivaldos institucijų steigimąsi ir skatina jų veiklą;
2.27. užtikrina bendradarbiavimu pagrįstus santykius, etikos normų laikymąsi mokykloje, bendruomenės narių informavimą;
2.28. bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančiomis įstaigomis, teritorinėmis policijos, sveikatos, socialinių paslaugų įstaigomis, vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje;
2.29. viešai skelbia informaciją apie mokyklos vykdomas programas, jų pasirinkimo galimybes, mokinių priėmimo sąlygas, mokamas paslaugas, mokytojų kvalifikaciją, svarbius mokyklos veiklos įsivertinimo ir išorinio vertinimo rezultatus, mokyklos bendruomenės tradicijas, pasiekimus ir kitą informaciją teisės aktų nustatyta tvarka;
2.30. kontroliuoja, kad mokyklos aplinkoje nebūtų vartojami alkoholiniai gėrimai, narkotinės ir psichotropinės medžiagos, imasi priemonių, kad laiku būtų suteikta pagalba vaikui, kurio atžvilgiu buvo taikytas smurtas, prievarta, seksualinio ar kitokio pobūdžio išnaudojimas, ir apie tai informuoja suinteresuotas institucijas;
2.31. kartu su mokyklos taryba sprendžia, ar leisti ant mokyklos pastatų ar mokyklos teritorijoje statyti judriojo (mobiliojo) ryšio stotis įstatymų nustatyta tvarka;
2.32. rengia mokyklos direktoriaus veiklos metinę atskaitą ir teikia Savivaldybės tarybos reglamento nustatyta tvarka;
2.33. atstovauja mokyklai teismuose, valdžios ar valdymo įstaigose, sprendžia mokyklos klausimus su kitais fiziniais, juridiniais asmenimis;
2.34. organizuoja fizinių ir juridinių asmenų prašymų, pranešimų ir skundų, susijusių su mokyklos funkcijomis, nagrinėjimą, atsakymų į juos rengimą;
2.35. vykdo su mokyklos uždaviniais susijusius nenuolatinio pobūdžio Savivaldybės mero, Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Švietimo skyriaus vedėjo pavedimus ir užduotis;
2.36. vykdo ir kitas teisės aktuose ir mokyklos nuostatuose nustatytas funkcijas.


 

PAVADUOTOJO ŪKIO REIKALAMS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams turi atitikti šiuos kvalifikacinius ir specialiuosius reikalavimus:

 1. turėti aukštąjį arba aukštesnįjį išsilavinimą;
 2. mokėti rengti dokumentus pagal dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 3. gerai mokėti lietuvių kalbą;
 4. gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, dirbti komandoje, bendrauti;
 5. žinoti švietimo įstaigos ūkio tvarkymui  keliamus reikalavimus;
 6. gebėti organizuoti aptarnaujančio personalo darbą, jiems vadovauti, teikti duomenis darbo laiko apskaitai;
 7. mokėti vesti medžiagų ir turto apskaitą, įforminti pirkimus, nurašymus ir kitą su materialinėmis vertybėmis, nematerialiniu turtu susijusią apskaitą;
 8. mokėti naudotis darbe informacinėmis technologijomis: interneto naršykle, elektroninio pašto programa, MS Office ir kitomis programomis reikalingomis apskaitai vesti ir ataskaitoms rengti;
 9. turėti vairuotojo pažymėjimą;
 10. turėti darbų saugos organizatoriaus ir priešgaisrinės saugos ir kitus teisės aktuose numatytus pažymėjimus;
 11. gerai išmanyti darbų saugą, civilinę saugą, priešgaisrinę saugą, viešuosius pirkimus, sanitarijos higienos reikalavimus, žinoti šias sritis reglamentuojančius teisės aktus.
 12. išmanyti apie pastatų priežiūrą, vidaus patalpų remontą, šildymą, vėdinimą, vandentiekį, elektros ūkį ir jų valdymo įrengimus.

FUNKCIJOS

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams:

 1. užtikrina taupų ir racionalų Progimnazijos materialaus ir nematerialaus turto, žmogiškųjų ir finansinių išteklių naudojimą;
 2. organizuoja ir prižiūri aptarnaujančio ir ūkinio personalo darbą;  
 3. užtikrina darbų saugos, civilinės saugos, higienos reikalavimų, priešgaisrinės saugos reikalavimų vykdymą;
 4. nustatyta tvarka veda medžiagų ir turto apskaitą, įformina pirkimus, nurašymą, tvarko kitą su materialinėmis vertybėmis ir nematerialiu turtu susijusią apskaitą;
 5. organizuoja ir užtikrina patikėto turto apsaugą;
 6. organizuoja Progimnazijos teritorijos, pastato patalpų, inžinerinių tinklų įrengimų, prietaisų, kompiuterinės, spausdinimo įrangos ir kitų prietaisų ir įrengimų savalaikę priežiūrą ir remontą;
 7. vertina tiesiogiai pavaldžių darbuotojų darbą, organizuoja jų profesinį tobulinimą;
 8. vykdo tiesiogiai pavaldžių darbuotojų sveikatos ir kitų pasitikrinimų kontrolę;
 9. organizuoja Progimnazijos pastato sezonines apžiūras;
 10. instruktuoja pavaldžius darbuotojus darbo saugos, priešgaisrinės saugos, civilinės saugos klausimais, tvarko instruktažų apskaitą.
 11. rengia ir teikia reikalingą informaciją, ataskaitas iš savo darbo srities;
 12. aprūpina ugdymo procesą reikalingomis medžiagomis, mokymo, techninėmis, informacinių technologijų priemonėmis;
 13. aprūpina ūkinį ir aptarnaujantį personalą reikalingomis darbo ir asmeninėmis apsaugos priemonėmis, medžiagomis, įrankiais ir kt.;
 14. organizuoja įrengimų patikras, varžų matavimus, užtikrina jų priežiūrą ir savalaikį remontą;
 15. atstovauti progimnazijai, bendradarbiaujant su valstybės ir savivaldybių institucijomis dėl civilinės parengties ekstremalioms situacijoms planų rengimo bei šiuose planuose numatytų užduočių atlikimo;
 16. organizuoti ir kontroliuoti pašalinių asmenų patekimo į progimnaziją apskaitą, progimnazijos teritorijos ir prieigų stebėjimą;
 17. rengti it organizuoti viešuosius pirkimus, derinti perkamų paslaugų sutartis, pildyti duomenis VPC  bazėje;
 18. rengti ir teikti direktoriui su ugdymo aprūpinimu susijusią viešinimui skirtą informaciją apie progimnaziją;
 19. teikti direktoriaus pasiūlymus dėl mokymo ir kitų progimnazijos veiklai reikalingų priemonių įsigijimo lėšų ir būdų;
 20. rengti atsiskaitymų projektus (pastabas, komentarus, paaiškinimus, kita) išorės institucijoms su ugdymo aprūpinimu susijusiais klausimais, rengti ataskaitas išorės institucijoms dėl pastatų eksploatavimo bei ūkio reikalų, rengti priešgaisrinės ir civilinės saugos ataskaitas išorės institucijoms;
 21. kontroliuoti progimnazijos posėdžių techninį aptarnavimą;
 22. rinkti ir teikti progimnazijos ataskaitoms bei kitiems dokumentams rengti reikalingą informaciją ir duomenis progimnazijos direktoriui;
 23. teikti pasiūlymus progimnazijos strateginiam planui, metinei progimnazijos veiklos ataskaitai, biudžeto sąmatai.
 24. rengti nepedagoginio personalo darbo ir poilsio grafikus;
 25. dalyvauja planuojant ir skirstant finansinius ir materialinius išteklius;
 26. rengia pavaldžių darbuotojų priėmimo ir darbo organizavimo dokumentų projektus, lokalinius teisės aktus;
 27. organizuoja Progimnazijos aprūpinimą reikalingais baldais, įrengimais, medžiagomis, priemonėmis;
 28. rūpinasi Progimnazijos automobilio technine priežiūra, užtikrina jo savalaikį remontą;
 29. naudoja Progimnazijos automobilį ūkio aptarnavimo reikmėms;
 30. vykdo kitas teisės aktuose nustatytas pareigas ir kitus direktoriaus teisėtus nurodymus;
 31. vykdo kitus Progimnazijos direktoriaus  pavedimus ir užduotis.

 


 

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 1. Aukštasis universitetinis pedagoginis  išsilavinimas.
 2. Darbo patirtis – ne mažesnė kaip 3 metų darbo stažas švietimo įstaigoje.
 3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, kitais įstatymais (Švietimo, Vietos savivaldos, Valstybės tarnybos ir kt.), Vaiko teisių konvencija ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais švietimo įstaigų veiklą, vaikų ugdymą ir jų teisių apsaugą, darbo santykius, Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos įsakymais, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimais, administracijos direktoriaus ir Švietimo skyriaus įsakymais, reglamentuojančiais švietimo įstaigų veiklą, biudžetinių įstaigų finansavimo tvarką.
 4. Suprasti demokratinės, teisinės ir atviros pilietinės, humanistinės visuomenės kūrimo ir veiklos principus, gebėti juos panaudoti savo vadybinėje veikloje.
 5. Gebėti kurti demokratiškus, savitarpio pagarba ir pagalba grindžiamus švietimo įstaigos  bendruomenės narių santykius.
 6. Mokėti kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, planuoti „Romuvos“ progimnazijos ugdomąją veiklą, vertinti, analizuoti ugdymo procesą, teikti išvadas ir pasiūlymus darbo tobulinimui.
 7. Mokėti rengti progimnazijos vidaus dokumentus.
 8. Mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir progimnazijos bendruomenės veiklą, prieš tai suderinus su progimnazijos direktoriumi.
 9. Būti susipažinusiam su vadybos teorijomis, turėti vadybos pagrindų žinių.
 10. Sklandžiai dėstyti mintis ir raštu, žinoti dokumentų rengimo taisykles, dokumentų tvarkymo  ir apskaitos taisykles.
 11. Žinoti šiuolaikinės pedagogikos, psichologijos pagrindus, gebėti juos taikyti savo veikloje.
 12. Mokėti dirbti kompiuteriu, tvarkyti dokumentų apskaitą, priimti ir siųsti informaciją.
 13. Būti pareigingam, mandagiam, tolerantiškam, gebėti bendrauti su žmonėmis.
 14. Gerai mokėti lietuvių kalbą.
 15. Privalumai: mokėti bent vieną ES šalių kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų); turėti vadybinę kategoriją.

FUNKCIJOS

 1. Vaduoti direktorių, negalintį eiti savo pareigų (ligos, komandiruotės, atostogų metu).
 2. Tikrinti ir derinti progimnazijos strateginį planą, metinį veiklos planą, veiklos tobulinimo veiksmų planus.
 3. Organizuoti ir kontroliuoti strateginius progimnazijos tikslus atsiliepiančio progimnazijos  ugdymo turinio kūrimą, derinti pateiktas ugdymo plano dalis ir rengti bendrą ugdymo plano projektą, kontroliuoti ugdymo programų vykdymą.
 4. Tikrinti ir derinti mokinių krūvio reguliavimo ir optimizavimo priemonių planus.
 5. Tikrinti ir derinti mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo ugdymo procese būdų tvarką, kontroliuoti bendros mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo informacijos fiksavimo (raštu bei elektroniškai) organizavimą.
 6. Tikrinti ir derinti mokinių testavimo (pradinio ir pagrindinio išsilavinimo) planus, kontroliuoti mokinių pasiekimų bei kitų tyrimų organizavimą ir rezultatų vertinimą skyriuose.
 7. Tikrinti ir derinti bendrojo ugdymo mokomųjų dalykų  teminius planus, pasirenkamųjų dalykų ir modulių, specialiojo ugdymo, neformaliojo švietimo bei kitas programas, kontroliuoti jų bei pagilinto dalykų mokymo, kryptingo meninio mokymo, ankstyvojo užsienio kalbų mokymo, pasirenkamųjų dalykų ir dalykų modulių pasiūlos bei dvikalbio ugdymo organizavimą.
 8. Kontroliuoti mokinių priėmimą į mokyklą, skyrimą į klases.
 9. Organizuoti ir kontroliuoti mokytojus, vykstančius į  BE, įskaitų, PUPP vykdymą ir vertinimą.
 10. Kontroliuoti renginių progimnazijoje ir už jos ribų organizavimą, tikrinti ir derinti mokinių užimtumą po pamokų ir mokinių atostogų metu užtikrinančius planus bei mokinių ruošimą dalyvauti juose.
 11. Kontroliuoti ir koordinuoti ugdymo skyrių, neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus veiklą, bei šių skyrių darbuotojų  bendradarbiavimo organizavimą.
 12. Tikrinti ir derinti progimnazijos profesinio informavimo ir karjeros ugdymo priemonių planus, kontroliuoti karjeros planavimo ir profesinio orientavimo progimnazijoje  organizavimą.
 13. Rengti sprendimus, derinti pagalbos mokiniui veiklos prioritetus, planus ir programas.
 14. Organizuoti ir kontroliuoti savarankišką mokymąsi, mokymą namuose, rūpintis specialiųjų poreikių mokinių ugdymo poreikių tenkinimu.
 15. Rengti ir derinti pamokų tvarkaraščius ir jų korekcijas, su ugdymu susijusias progimnazijos  vidaus tvarkas, instrukcijas ir reglamentus.
 16. Inicijuoti progimnazijos vidaus įsivertinimo atlikimą, tikrinti ir derinti progimnazijos  vidaus įsivertinimo rezultatų ataskaitą.
 17. Tikrinti ir derinti administracijos, pedagoginio personalo darbo ir poilsio grafikus.
 18. Tikrinti ir derinti planus, programas užtikrinančius sveiką, saugią, užkertančią kelią bet kokioms smurto, prievartos apraiškoms bei žalingiems įpročiams aplinką su progimnazijos  struktūromis bei išorės institucijomis.
 19. Tikrinti ir derinti viešinimui skirtą su ugdymu susijusią informaciją apie progimnaziją.
 20. Derinti progimnazijos  strateginius tikslus atitinkančių projektų sąrašą.
 21. Tikrinti ir derinti ataskaitas ugdymo klausimais ŠMM, švietimo skyriui ir kt. išorės institucijoms.
 22. Organizuoti ir koordinuoti progimnazijos metodinę veiklą, tikrinti ir derinti progimnazijos  metodinės veiklos planą, šios veiklos duomenų surinkimą ir analizę.
 23. Vykdyti priežiūrą ir kontrolę matematikos, informacinių technologijų,  fizikos, chemijos, biologijos, gamtos ir žmogaus mokomųjų dalykų, kuruoti tų dalykų metodinės grupės veiklą.
 24. Kontroliuoti informacinių technologijų diegimą ugdymo procese.
 25. Kontroliuoti mokinių pavėžėjimo planavimą ir organizavimą.
 26. Kontroliuoti mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) pedagoginio švietimo, informavimo ir individualaus konsultavimo organizavimą.
 27. Kontroliuoti, organizuoti bibliotekos – informacinio centro veiklą.
 28. Kontroliuoti ir koordinuoti su ugdymu susijusių komisijų darbą bei dokumentacijos tvarkymą.
 29. Kontroliuoti ugdymo aprūpinimą materialiniais ištekliais, vadovėliais ir mokymo priemonėmis, klasių bei kabinetų būklę.
 30. Planuoti ir organizuoti progimnazijos  švietimo stebėseną.
 31. Planuoti ir organizuoti progimnazijos pedagogų, specialistų kvalifikacijos kėlimą, vertinimą, rengti pedagogų atestacijos perspektyvinius planus, teikti pagalbą pedagogams, rengiantis atestacijai.
 32. Organizuoti ir kontroliuoti pedagoginio krūvio (etato) paskirstymą.
 33. Rengti pedagogų ir darbuotojų tarifikacijos sąrašus.  
 34. Derinti su skyrių vedėjais mokymosi sutarčių su mokiniais (jų tėvais, globėjais) sudarymą, esant reikalui  tiesiogiai bendrauti su naujai priimamais mokiniais ir jų tėvais.
 35. Organizuoti ir kontroliuoti ryšių užmezgimą, palaikymą ir bendradarbiavimą su progimnazijos veikla susijusiais juridiniais ir fiziniais asmenimis, vietos bendruomene, kitomis mokyklomis, dalyvavimą šalies ir tarptautiniuose projektuose, susijusiuose su ugdymu.

 


 

 ETIKOS MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Mokytojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą, įgytą etikos specialybę bei mokytojo kvalifikaciją, atitinkančią švietimo ir mokslo ministro nustatytus reikalavimus;
1.2. turėti ne žemesnę nei mokytojo kvalifikacinę kategoriją;
1.3. gerai mokėti naudotis MS Office ir kitais progimnazijos veikloje naudojamais programiniais paketais bei informacinėmis sistemomis, gebėti taikyti informacines technologijas savo darbe;
1.4. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 ,,Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo" reikalavimus";
1.5. turėti psichologijos pagrindus, žinoti ir išmanyti darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos reikalavimus, pagal kompetenciją vadovautis savo darbe ugdymą reglamentuojančiais teisės aktais, planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje, gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

II SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO MOKYTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias funkcijas:
2.1. pagal progimnazijos ugdymo planą, valandų paskirstymą dalykui ir klasėms įgyvendina etikos dalyko pagrindinio ugdymo bendrąją programą progimnazijos 5-8 klasėse ir paskirtas neformaliojo švietimo programas;
2.2. pasirengiant įgyvendinti programą ir ją įgyvendindamas mokytojas:
2.2.1. parengia dalyko (neformaliojo švietimo) programas, jei nėra patvirtintų ŠMM;
2.2.2. parengia ir suderina dalyko (neformaliojo švietimo) ilgalaikį teminį planą;
2.2.3. pasirengia pamokoms (neformaliojo švietimo užsiėmimams), juos tinkamai organizuoja;
2.2.4. parengia ir suderina metodinėje grupėje vieningą dalyko mokinių pasiekimų ir pažangos stebėjimo ir vertinimo tvarką, su ja supažindina mokinius;
2.2.5. stebi, nešališkai vertina mokinių pasiekimus ir pažangą;
2.2.6. organizuoja atsiskaitymą už ugdymo programoje numatytus pasiekimus;
2.2.7. ugdomąją veiklą vykdo pagal suderintą ilgalaikį teminį planą, esant reikalui, jį koreguoja;
2.2.8. informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) apie vaiko ugdymo(si) būklę, ugdymo(si) poreikius, pasiekimus, pažangą, progimnazijos lankymą ir elgesį;
2.2.9. konsultuoja mokinius ir teikia jiems ugdymo(si) pagalbą;
2.2.10. reaguoja į smurtą ir patyčias;
2.2.11. ugdymo procese naudoja metodinėje grupėje suderintus vadovėlius, kurių sąrašą tvirtina direktorius ir kitas mokymo priemones
2.2.12. su tiesioginiu vadovu susiderinus apmokėjimą, moko mokinį namuose, jei jam paskirtas toks mokymas;
2.2.13. dirba su mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių, rengia dalyko ugdymo pritaikytas arba individualizuotas programas;
2.2.14. pastebėjus ar įtarus mokinį, esantį apsvaigus nuo psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, nedelsiant imasi adekvačių priemonių;
2.2.15. kuria ir palaiko emociškai saugią ugdymo(si) aplinką;
2.2.16. tobulina savo kvalifikaciją;
2.2.17. užtikrina, kad pamokose (ugdymo užsiėmimuose) mokiniai laikytųsi mokinių elgesio taisyklių, mokinio etikos kodekso ir saugos reikalavimų;
2.2.18. gerbia mokinį kaip asmenį, nepažeidžia jo teisių ir teisėtų interesų;
2.2.19. ugdo tvirtas mokinių dorovės, pilietines, tautines ir patriotines nuostatas, pagarbą kitiems, savo kultūriniam identitetui, laiduoja mokinių asmenybės galių plėtotę;
2.2.20. mokytojui sutikus, naudojant nepanaudotas (nenaudojamas) valandas dalyvauja mokymosi pasiekimų patikrinimo, vertinimo (vykdymo), apeliacinėse ir kitose komisijose;
2.2.21. laikosi progimnazijoje nustatytų etikos normų;
2.2.22. tvarko pedagoginės veiklos apskaitos dokumentus;
2.2.23. prieš pradėdamas dirbti ir vėliau periodiškai profilaktiškai pasitikrina sveikatą;
2.3. veikla bendruomenei:
2.3.1. paskirtas klasės vadovu, vykdo progimnazijos darbo tvarkos taisyklėse nustatytus reikalavimus;
2.3.2. dalyvauja metodinėje veikloje, bendrauja su kitais mokytojais, siekiant bendrų ugdymo(si) tikslų;
2.3.3. dalyvauja pasitarimuose, posėdžiuose, direktoriaus sudarytose darbo grupėse;
2.3.4. dalyvauja progimnazijos veiklos planavime, vidaus įsivertinime;
2.3.5. vykdo kitas direktoriaus paskirtas funkcijas bendruomenei, kurioms paskirtos valandos;
2.4. vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, pareigas ir kitus direktoriaus, direktoriaus pavaduotojų ir skyrių vedėjų teisėtus nurodymus;
2.5. savo darbe vadovaujasi viešai progimnazijos internetinėje svetainėje skelbiama ir tarnybiniu elektroniniu paštu gaunama ir kitomis, įprastinėmis priemonėmis, pateikta informacija.
2.6. vykdydamas funkcijas laikosi teisės aktų ir progimnazijoje nustatytų tvarkų, reikalavimų, taisyklių.


 

 FIZIKOS MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Mokytojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą, įgytą fizikos mokytojo specialybę bei mokytojo kvalifikaciją, atitinkančią švietimo ir mokslo ministro nustatytus reikalavimus.
1.2. turėti ne žemesnę nei mokytojo kvalifikacinę kategoriją;
1.3. gerai mokėti naudotis MS Office ir kitais progimnazijos veikloje naudojamais programiniais paketais bei informacinėmis sistemomis, gebėti taikyti informacines technologijas savo darbe;
1.4. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 ,,Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo" reikalavimus";
1.5. turėti psichologijos pagrindus, žinoti ir išmanyti darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos reikalavimus, pagal kompetenciją vadovautis savo darbe ugdymą reglamentuojančiais teisės aktais, planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje, gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

II SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO MOKYTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias funkcijas:
2.1. pagal progimnazijos ugdymo planą, valandų paskirstymą dalykui ir klasėms įgyvendina fizikos dalyko bendrojo ugdymo programą progimnazijos 5-8 klasėse ir paskirtas neformaliojo švietimo programas;
2.2. pasirengiant įgyvendinti programą ir ją įgyvendindamas mokytojas:
2.2.1. parengia dalyko (neformaliojo švietimo) programas, jei nėra patvirtintų ŠMM;
2.2.2. parengia ir suderina dalyko (neformaliojo švietimo) ilgalaikį teminį planą;
2.2.3. pasirengia pamokoms (neformaliojo švietimo užsiėmimams), juos tinkamai organizuoja;
2.2.4. parengia ir suderina metodinėje grupėje vieningą dalyko mokinių pasiekimų ir pažangos stebėjimo ir vertinimo tvarką, su ja supažindina mokinius;
2.2.5. stebi, nešališkai vertina mokinių pasiekimus ir pažangą;
2.2.6. organizuoja atsiskaitymą už ugdymo programoje numatytus pasiekimus;
2.2.7. ugdomąją veiklą vykdo pagal suderintą ilgalaikį planą, esant reikalui, jį koreguoja;
2.2.8. informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) apie vaiko ugdymo(si) būklę, ugdymo(si) poreikius, pasiekimus, pažangą, progimnazijos lankymą ir elgesį;
2.2.9. konsultuoja mokinius ir teikia jiems ugdymo (si) pagalbą;
2.2.10. reaguoja į smurtą ir patyčias;
2.2.11. ugdymo procese naudoja metodinėje grupėje suderintus vadovėlius, kurių sąrašą tvirtina direktorius ir kitas mokymo priemones;
2.2.12. su tiesioginiu vadovu susiderinus apmokėjimą, moko mokinį namuose, jei jam paskirtas toks mokymas;
2.2.13. dirba su mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių, rengia dalyko ugdymo pritaikytas arba individualizuotas programas;
2.2.14. pastebėjus ar įtarus mokinį, esantį apsvaigus nuo psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, nedelsiant imasi adekvačių priemonių;
2.2.15. kuria ir palaiko emociškai saugią ugdymo (si) aplinką;
2.2.16. tobulina savo kvalifikaciją;
2.2.17. užtikrina, kad pamokose (ugdymo užsiėmimuose) mokiniai laikytųsi mokinių elgesio taisyklių, progimnazisto etikos kodekso ir saugos reikalavimų;
2.2.18. gerbia mokinį kaip asmenį, nepažeidžia jo teisių ir teisėtų interesų;
2.2.19. ugdo tvirtas mokinių dorovės, pilietines, tautines ir patriotines nuostatas, pagarbą kitiems, savo kultūriniam identitetui, laiduoja mokinių asmenybės galių plėtotę;
2.2.20. mokytojui sutikus, naudojant nepanaudotas valandas dalyvauja mokymosi pasiekimų patikrinimo, vertinimo ir apeliacinėse ir kitose komisijose;
2.2.21. laikosi progimnazijoje nustatytų etikos normų;
2.2.22. tvarko pedagoginės veiklos apskaitos dokumentus;
2.2.23. prieš pradėdamas dirbti ir vėliau periodiškai profilaktiškai pasitikrina sveikatą;
2.3. veikla bendruomenei:
2.3.1. paskirtas klasės vadovu, vykdo Darbo tvarkos taisyklėse nustatytus reikalavimus;
2.3.2. dalyvauja metodinėje veikloje, bendrauja su kitais mokytojais, siekiant bendrų ugdymo(si) tikslų;
2.3.3. dalyvauja pasitarimuose, posėdžiuose, direktoriaus sudarytose darbo grupėse;
2.3.4. dalyvauja progimnazijos veiklos planavime, vidaus įsivertinime;
2.3.5. vykdo kitas direktoriaus paskirtas funkcijas bendruomenei, kurioms paskirtos valandos;
2.4. vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, pareigas ir kitus direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ir skyrių vedėjų teisėtus nurodymus;
2.5. savo darbe vadovaujasi viešai progimnazijos internetinėje svetainėje skelbiama ir tarnybiniu elektroniniu paštu gaunama, kitomis, įprastinėmis priemonėmis pateikta informacija;
2.6. vykdydamas funkcijas laikosi teisės aktų ir progimnazijoje nustatytų tvarkų, reikalavimų, taisyklių.


 

 GEOGRAFIJOS MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Mokytojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą, įgytą geografijos specialybę bei mokytojo kvalifikaciją, atitinkančią švietimo ir mokslo ministro nustatytus reikalavimus;
1.2. turėti ne žemesnę nei mokytojo kvalifikacinę kategoriją;
1.3. gerai mokėti naudotis MS Office ir kitais progimnazijos veikloje naudojamais programiniais paketais bei informacinėmis sistemomis, gebėti taikyti informacines technologijas savo darbe;
1.4. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 ,,Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo" reikalavimus";
1.5. turėti psichologijos pagrindus, žinoti ir išmanyti darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos reikalavimus, pagal kompetenciją vadovautis savo darbe ugdymą reglamentuojančiais teisės aktais, planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje, gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

II SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO MOKYTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias funkcijas:
2.1. pagal progimnazijos ugdymo planą, valandų paskirstymą dalykui ir klasėms įgyvendina geografijos dalyko pagrindinio ugdymo bendrąją programą progimnazijos 6-8 klasėse ir paskirtas neformaliojo švietimo programas;
2.2. pasirengiant įgyvendinti programą ir ją įgyvendindamas mokytojas:
2.2.1. parengia dalyko (neformaliojo švietimo) programas, jei nėra patvirtintų ŠMM;
2.2.2. parengia ir suderina dalyko (neformaliojo švietimo) ilgalaikį teminį planą;
2.2.3. pasirengia pamokoms (neformaliojo švietimo užsiėmimams), juos tinkamai organizuoja;
2.2.4. parengia ir suderina metodinėje grupėje vieningą dalyko mokinių pasiekimų ir pažangos stebėjimo ir vertinimo tvarką, su ja supažindina mokinius;
2.2.5. stebi, nešališkai vertina mokinių pasiekimus ir pažangą;
2.2.6. organizuoja atsiskaitymą už ugdymo programoje numatytus pasiekimus;
2.2.7. ugdomąją veiklą vykdo pagal suderintą ilgalaikį teminį planą, esant reikalui, jį koreguoja;
2.2.8. informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) apie vaiko ugdymo(si) būklę, ugdymo(si) poreikius, pasiekimus, pažangą, progimnazijos lankymą ir elgesį;
2.2.9. konsultuoja mokinius ir teikia jiems ugdymo(si) pagalbą;
2.2.10. reaguoja į smurtą ir patyčias;
2.2.11. ugdymo procese naudoja metodinėje grupėje suderintus vadovėlius, kurių sąrašą tvirtina direktorius ir kitas mokymo priemones
2.2.12. su tiesioginiu vadovu susiderinus apmokėjimą, moko mokinį namuose, jei jam paskirtas toks mokymas;
2.2.13. dirba su mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių, rengia dalyko ugdymo pritaikytas arba individualizuotas programas;
2.2.14. pastebėjus ar įtarus mokinį, esantį apsvaigus nuo psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, nedelsiant imasi adekvačių priemonių;
2.2.15. kuria ir palaiko emociškai saugią ugdymo(si) aplinką;
2.2.16. tobulina savo kvalifikaciją;
2.2.17. užtikrina, kad pamokose (ugdymo užsiėmimuose) mokiniai laikytųsi mokinių elgesio taisyklių, mokinio etikos kodekso ir saugos reikalavimų;
2.2.18. gerbia mokinį kaip asmenį, nepažeidžia jo teisių ir teisėtų interesų;
2.2.19. ugdo tvirtas mokinių dorovės, pilietines, tautines ir patriotines nuostatas, pagarbą kitiems, savo kultūriniam identitetui, laiduoja mokinių asmenybės galių plėtotę;
2.2.20. mokytojui sutikus, naudojant nepanaudotas (nenaudojamas) valandas dalyvauja mokymosi pasiekimų patikrinimo, vertinimo (vykdymo), apeliacinėse ir kitose komisijose;
2.2.21. laikosi progimnazijoje nustatytų etikos normų;
2.2.22. tvarko pedagoginės veiklos apskaitos dokumentus;
2.2.23. prieš pradėdamas dirbti ir vėliau periodiškai profilaktiškai pasitikrina sveikatą;
2.3. veikla bendruomenei:
2.3.1. paskirtas klasės vadovu, vykdo progimnazijos darbo tvarkos taisyklėse nustatytus reikalavimus;
2.3.2. dalyvauja metodinėje veikloje, bendrauja su kitais mokytojais, siekiant bendrų ugdymo(si) tikslų;
2.3.3. dalyvauja pasitarimuose, posėdžiuose, direktoriaus sudarytose darbo grupėse;
2.3.4. dalyvauja progimnazijos veiklos planavime, vidaus įsivertinime;
2.3.5. vykdo kitas direktoriaus paskirtas funkcijas bendruomenei, kurioms paskirtos valandos;
2.4. vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, pareigas ir kitus direktoriaus, direktoriaus pavaduotojų ir skyrių vedėjų teisėtus nurodymus;
2.5. savo darbe vadovaujasi viešai progimnazijos internetinėje svetainėje skelbiama ir tarnybiniu elektroniniu paštu gaunama ir kitomis, įprastinėmis priemonėmis, pateikta informacija.
2.6. vykdydamas funkcijas laikosi teisės aktų ir progimnazijoje nustatytų tvarkų, reikalavimų, taisyklių.


 

GYVENIMO ĮGŪDŽIŲ MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą, įgytą bet kurio dalyko specialybę bei mokytojo kvalifikaciją, atitinkančią švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytus reikalavimus ir per vienus metus nuo darbo mokytoju pagal Gyvenimo įgūdžių bendrąją programą pradžios baigęs ne trumpesnę kaip 250 valandų nacionalinę kvalifikacijos tobulinimo programą gyvenimo įgūdžių mokytojams.
1.2. gerai mokėti naudotis MS Office ir kitais progimnazijos veikloje naudojamais programiniais paketais bei informacinėmis sistemomis, gebėti taikyti informacines technologijas savo darbe;
1.3. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 ,,Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo" reikalavimus";
1.4. turėti psichologijos pagrindus, žinoti ir išmanyti darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos reikalavimus, pagal kompetenciją vadovautis savo darbe ugdymą reglamentuojančiais teisės aktais, planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje, gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
1.5. atitikti kitus reikalavimus, nustatytus Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše;
1.6. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.
2. Mokytojas dirba vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, progimnazijos etikos kodeksu, kitais norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais ugdymą, mokyklos nuostatais, mokyklos darbo tvarkos taisyklėmis, Šiaulių „Romuvos" progimnazijos ugdymo planu, pareigybės aprašymu ir susitarimais su progimnazijos direktoriumi.

II SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

3. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias funkcijas:
3.1. pagal progimnazijos ugdymo planą, valandų paskirstymą dalykui, klasėms ir tvarkaraščius įgyvendina gyvenimo įgūdžių dalyko bendrojo ugdymo programą progimnazijos 5–8 klasėse ir paskirtas neformaliojo švietimo programas;
3.2. pasirengiant įgyvendinti programą ir ją įgyvendindamas progimnazijoje nustatyta tvarka mokytojas:
3.2.1. parengia dalyko (neformaliojo švietimo) programas, jei nėra patvirtintų ŠMSM;
3.2.2. parengia ir suderina dalyko (neformaliojo švietimo) ilgalaikį teminį planą;
3.2.3. pasirengia pamokoms (neformaliojo švietimo užsiėmimams), juos tinkamai organizuoja;
3.2.4. parengia ir suderina metodinėje grupėje vieningą dalyko mokinių pasiekimų ir
pažangos stebėjimo ir vertinimo tvarką, su ja supažindina mokinius;
3.2.5. stebi, nešališkai vertina, fiksuoja mokinių pasiekimus ir pažangą; analizuoja jų asmeninę ūgtį, tvarko mokinių ugdomosios veiklos apskaitos dokumentus;
3.2.6. organizuoja atsiskaitymą už ugdymo programoje numatytus pasiekimus;
3.2.7. ugdomąją veiklą vykdo pagal suderintą ilgalaikį planą, esant reikalui, jį koreguoja;
3.2.8. informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) apie vaiko ugdymo(si) būklę, ugdymo(si)
poreikius, pasiekimus, pažangą, progimnazijos lankymą ir elgesį;
3.2.9. konsultuoja mokinius ir teikia jiems ugdymo (si) pagalbą;
3.2.10. reaguoja į smurtą ir patyčias;
3.2.11. ugdymo procese naudoja metodinėje grupėje suderintus vadovėlius, kurių sąrašą tvirtina direktorius ir kitas mokymo priemones;
3.2.12. su tiesioginiu vadovu susiderinus apmokėjimą, moko mokinį namuose, jei jam paskirtas toks mokymas;
3.2.13. dirba su mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių, rengia dalyko ugdymo pritaikytas arba individualizuotas programas;
3.2.14. pastebėjus ar įtarus mokinį, esantį apsvaigus nuo psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, nedelsiant imasi adekvačių priemonių;
3.2.15. kuria ir palaiko emociškai saugią ugdymo (si) aplinką;
3.2.16. tobulina savo profesinę kvalifikaciją;
3.2.17. užtikrina, kad pamokose (ugdymo užsiėmimuose) mokiniai laikytųsi mokinių elgesio taisyklių, progimnazisto etikos kodekso ir saugos reikalavimų;
3.2.18. gerbia mokinį kaip asmenį, nepažeidžia jo teisių ir teisėtų interesų;
3.2.19. ugdo tvirtas mokinių dorovės, pilietines, tautines ir patriotines nuostatas, pagarbą kitiems, savo kultūriniam identitetui, laiduoja mokinių asmenybės galių plėtotę;
3.2.20. bendradarbiauja su kitais progimnazijos pedagoginiais darbuotojais, kad būtų pasiekti ugdymo tikslai;
3.2.21. analizuoja ir įsivertina savo pedagoginę veiklą;
3.2.22. pagal savo kvalifikacinę kategoriją vykdo metodinę veiklą;
3.2.23. dalyvauja ir teikia pasiūlymus kuriant ir įgyvendinant progimnazijos strateginį, metinį, ugdymo planus;
3.2.24. vykdo kitas veiklas progimnazijos bendruomenei vadovaudamasis su progimnazijos direktoriumi kiekvienų mokslo metų pradžioje pasirašomu atskiru susitarimu;
3.2.25. pamokų ar pertraukų metu kilus pavojui ar jį paskelbus progimnazijoje, užtikrina esamų mokinių pasišalinimą iš pavojingos vietos į saugią.
3.3. vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, pareigas ir kitus direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ir skyrių vedėjų teisėtus nurodymus;
3.4. savo darbe vadovaujasi viešai progimnazijos internetinėje svetainėje skelbiama ir tarnybiniu elektroniniu paštu gaunama, kitomis, įprastinėmis priemonėmis pateikta informacija;
3.5. vykdydamas funkcijas laikosi teisės aktų ir progimnazijoje nustatytų tvarkų, reikalavimų, taisyklių.

 


 

 

 INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Mokytojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą, įgytą informacinių technologijų mokytojo specialybę bei mokytojo kvalifikaciją, atitinkančią švietimo ir mokslo ministro nustatytus reikalavimus.
1.2. turėti ne žemesnę nei mokytojo kvalifikacinę kategoriją;
1.3. gerai mokėti naudotis MS Office ir kitais progimnazijos veikloje naudojamais programiniais paketais bei informacinėmis sistemomis, gebėti taikyti informacines technologijas savo darbe;
1.4. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 ,,Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo" reikalavimus";
1.5. turėti psichologijos pagrindus, žinoti ir išmanyti darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos reikalavimus, pagal kompetenciją vadovautis savo darbe ugdymą reglamentuojančiais teisės aktais, planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje, gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

II SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO MOKYTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias funkcijas:
2.1. pagal progimnazijos ugdymo planą, valandų paskirstymą dalykui ir klasėms įgyvendina informacinių technologijų dalyko bendrojo ugdymo programą progimnazijos 5-8 klasėse ir paskirtas neformaliojo švietimo programas;
2.2. pasirengiant įgyvendinti programą ir ją įgyvendindamas mokytojas:
2.2.1. parengia dalyko (neformaliojo švietimo) programas, jei nėra patvirtintų ŠMM;
2.2.2. parengia ir suderina dalyko (neformaliojo švietimo) ilgalaikį teminį planą;
2.2.3. pasirengia pamokoms (neformaliojo švietimo užsiėmimams), juos tinkamai organizuoja;
2.2.4. parengia ir suderina metodinėje grupėje vieningą dalyko mokinių pasiekimų ir pažangos stebėjimo ir vertinimo tvarką, su ja supažindina mokinius;
2.2.5. stebi, nešališkai vertina mokinių pasiekimus ir pažangą;
2.2.6. organizuoja atsiskaitymą už ugdymo programoje numatytus pasiekimus;
2.2.7. ugdomąją veiklą vykdo pagal suderintą ilgalaikį planą, esant reikalui, jį koreguoja;
2.2.8. informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) apie vaiko ugdymo(si) būklę, ugdymo(si) poreikius, pasiekimus, pažangą, progimnazijos lankymą ir elgesį;
2.2.9. konsultuoja mokinius ir teikia jiems ugdymo (si) pagalbą;
2.2.10. reaguoja į smurtą ir patyčias;
2.2.11. ugdymo procese naudoja metodinėje grupėje suderintus vadovėlius, kurių sąrašą tvirtina direktorius ir kitas mokymo priemones;
2.2.12. su tiesioginiu vadovu susiderinus apmokėjimą, moko mokinį namuose, jei jam paskirtas toks mokymas;
2.2.13. dirba su mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių, rengia dalyko ugdymo pritaikytas arba individualizuotas programas;
2.2.14. pastebėjus ar įtarus mokinį, esantį apsvaigus nuo psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, nedelsiant imasi adekvačių priemonių;
2.2.15. kuria ir palaiko emociškai saugią ugdymo (si) aplinką;
2.2.16. tobulina savo kvalifikaciją;
2.2.17. užtikrina, kad pamokose (ugdymo užsiėmimuose) mokiniai laikytųsi mokinių elgesio taisyklių, progimnazisto etikos kodekso ir saugos reikalavimų;
2.2.18. gerbia mokinį kaip asmenį, nepažeidžia jo teisių ir teisėtų interesų;
2.2.19. ugdo tvirtas mokinių dorovės, pilietines, tautines ir patriotines nuostatas, pagarbą kitiems, savo kultūriniam identitetui, laiduoja mokinių asmenybės galių plėtotę;
2.2.20. mokytojui sutikus, naudojant nepanaudotas valandas dalyvauja mokymosi pasiekimų patikrinimo, vertinimo ir apeliacinėse ir kitose komisijose;
2.2.21. laikosi progimnazijoje nustatytų etikos normų;
2.2.22. tvarko pedagoginės veiklos apskaitos dokumentus;
2.2.23. prieš pradėdamas dirbti ir vėliau periodiškai profilaktiškai pasitikrina sveikatą;
2.3. veikla bendruomenei:
2.3.1. paskirtas klasės vadovu, vykdo Darbo tvarkos taisyklėse nustatytus reikalavimus;
2.3.2. dalyvauja metodinėje veikloje, bendrauja su kitais mokytojais, siekiant bendrų ugdymo(si) tikslų;
2.3.3. dalyvauja pasitarimuose, posėdžiuose, direktoriaus sudarytose darbo grupėse;
2.3.4. dalyvauja progimnazijos veiklos planavime, vidaus įsivertinime;
2.3.5. vykdo kitas direktoriaus paskirtas funkcijas bendruomenei, kurioms paskirtos valandos;
2.4. vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, pareigas ir kitus direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ir skyrių vedėjų teisėtus nurodymus;
2.5. savo darbe vadovaujasi viešai progimnazijos internetinėje svetainėje skelbiama ir tarnybiniu elektroniniu paštu gaunama, kitomis, įprastinėmis priemonėmis pateikta informacija;
2.6. vykdydamas funkcijas laikosi teisės aktų ir progimnazijoje nustatytų tvarkų, reikalavimų, taisyklių.

 


 

INŽINIERIAUS KOMPIUTERININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

REIKALAVIMAI  

Inžinieriaus kompiuterininko pareigoms priimamas dirbti asmuo, turintis aukštąjį ar aukštesnįjį techninį išsimokslinimą, išmanantis kompiuterio ir kompiuterinio tinklo sandarą, iniciatyvus, kūrybiškas, turintis patirties duomenų bazės sudarymui, atsakingas, sugebantis savarankiškai dirbti.

Inžinierius kompiuterininkas turi mokėti, žinoti, išmanyti:

 1. lokalius ir globalius kompiuterių tinklus;
 2.  žinoti naujausią informaciją apie kompiuterinę ir programinę įrangą, taip pat papildomas galimybes, skirtas naujos kartos programinei ir techninei įrangai panaudoti galimybes;
 3. kompiuterio darbo ir priežiūros taisykles;
 4. terminologijos, nuorodų ir mato vienetų valstybinius standartus;
 5. veikiančius sąlyginius sutrumpinimus;
 6. programų įvedimo ir naudojimosi jomis taisykles;
 7. kompiuterio techninius duomenis, apkrovimo galimybes;
 8. materialinės atsakomybės pagrindus, darbo tvarkos taisykles;
 9. kompiuterių vartotojų poreikius ir problemas;
 10. operacines sistemas Microsoft Windows;
 11. darbą su Internet servisais Unix, MS-DOS ir Windows operacinėse sistemose: elektroninis paštas, failų persiuntimas, darbas tolimu kompiuteriu, informacijos paieška, daugialypė informacija;
 12. saugos ir sveikatos darbe, gaisrinės saugos, elektrosaugos, dirbant kompiuteriu reikalavimus.

FUNKCIJOS

 1. Rengia kompiuterinę ir programinę įrangą reglamentuojančius dokumentus.
 2. Įvertina gautą mokyklos kompiuterio techninę įrangą.
 3. Savo darbe nenaudoja nelegaliai įsigytos programinės įrangos, o legaliai mokyklos įsigytos programinės įrangos neplatina.
 4. Tvarko įmonės duomenų bazes ir programas.
 5. Dirba su programų paleidimais, naujų katalogų kūrimu, bylų tvarkymu, dokumentų struktūra, darbo rėžimais, dokumento kūrimu (veiksmai su dokumentų bylomis, teksto paruošimais, teksto tvarkymais, lentelių kūrimas, dokumento spausdinimas ir kt.).
 6. Pateikia poreikį dėl medžiagų ir įrenginių įsigijimo.
 7. Organizuoja apmokymus pagal operacines sistemas Microsoft Windows, dokumentų kūrimo ir formavimo teksto procesoriumi MS Word or Windows aprašymus, skaičiuoklės (elektroninių lentelių) MS Excel for Windows darbo pagrindus.
 8. Kaupia informacinę metodinę bei mokymo literatūrą kompiuterinės, programinės, sisteminės ir duomenų bazių panaudojimo klausimais.
 9. Padeda mokyklos darbuotojams išmokti dirbti personaliniais kompiuteriais ir panaudoti kompiuterines programas.
 10. Prižiūri ir tobulina naudojamas programas.
 11. Saugo lokalinių aktų nustatytas mokyklos technologines paslaptis.
 12. Organizuoja sandėlyje kompiuterinės įrangos ir materialinių vertybių saugojimą.
 13. Atlieka visapusišką įmonės kompiuterių ir jų įrangos aptarnavimą.

 


 

 ISTORIJOS MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Mokytojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą, įgytą istorijos specialybę bei mokytojo kvalifikaciją, atitinkančią švietimo ir mokslo ministro nustatytus reikalavimus;
1.2. turėti ne žemesnę nei mokytojo kvalifikacinę kategoriją;
1.3. gerai mokėti naudotis MS Office ir kitais progimnazijos veikloje naudojamais programiniais paketais bei informacinėmis sistemomis, gebėti taikyti informacines technologijas savo darbe;
1.4. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 ,,Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo" reikalavimus";
1.5. turėti psichologijos pagrindus, žinoti ir išmanyti darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos reikalavimus, pagal kompetenciją vadovautis savo darbe ugdymą reglamentuojančiais teisės aktais, planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje, gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

II SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO MOKYTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias funkcijas:
2.1. pagal progimnazijos ugdymo planą, valandų paskirstymą dalykui ir klasėms įgyvendina istorijos dalyko pagrindinio ugdymo bendrąją programą progimnazijos 5-8 klasėse ir paskirtas neformaliojo švietimo programas;
2.2. pasirengiant įgyvendinti programą ir ją įgyvendindamas mokytojas:
2.2.1. parengia dalyko (neformaliojo švietimo) programas, jei nėra patvirtintų ŠMM;
2.2.2. parengia ir suderina dalyko (neformaliojo švietimo) ilgalaikį teminį planą;
2.2.3. pasirengia pamokoms (neformaliojo švietimo užsiėmimams), juos tinkamai organizuoja;
2.2.4. parengia ir suderina metodinėje grupėje vieningą dalyko mokinių pasiekimų ir pažangos stebėjimo ir vertinimo tvarką, su ja supažindina mokinius;
2.2.5. stebi, nešališkai vertina mokinių pasiekimus ir pažangą;
2.2.6. organizuoja atsiskaitymą už ugdymo programoje numatytus pasiekimus;
2.2.7. ugdomąją veiklą vykdo pagal suderintą ilgalaikį teminį planą, esant reikalui, jį koreguoja;
2.2.8. informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) apie vaiko ugdymo(si) būklę, ugdymo(si) poreikius, pasiekimus, pažangą, progimnazijos lankymą ir elgesį;
2.2.9. konsultuoja mokinius ir teikia jiems ugdymo(si) pagalbą;
2.2.10. reaguoja į smurtą ir patyčias;
2.2.11. ugdymo procese naudoja metodinėje grupėje suderintus vadovėlius, kurių sąrašą tvirtina direktorius ir kitas mokymo priemones
2.2.12. su tiesioginiu vadovu susiderinus apmokėjimą, moko mokinį namuose, jei jam paskirtas toks mokymas;
2.2.13. dirba su mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių, rengia dalyko ugdymo pritaikytas arba individualizuotas programas;
2.2.14. pastebėjus ar įtarus mokinį, esantį apsvaigus nuo psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, nedelsiant imasi adekvačių priemonių;
2.2.15. kuria ir palaiko emociškai saugią ugdymo(si) aplinką;
2.2.16. tobulina savo kvalifikaciją;
2.2.17. užtikrina, kad pamokose (ugdymo užsiėmimuose) mokiniai laikytųsi mokinių elgesio taisyklių, mokinio etikos kodekso ir saugos reikalavimų;
2.2.18. gerbia mokinį kaip asmenį, nepažeidžia jo teisių ir teisėtų interesų;
2.2.19. ugdo tvirtas mokinių dorovės, pilietines, tautines ir patriotines nuostatas, pagarbą kitiems, savo kultūriniam identitetui, laiduoja mokinių asmenybės galių plėtotę;
2.2.20. mokytojui sutikus, naudojant nepanaudotas (nenaudojamas) valandas dalyvauja mokymosi pasiekimų patikrinimo, vertinimo (vykdymo), apeliacinėse ir kitose komisijose;
2.2.21. laikosi progimnazijoje nustatytų etikos normų;
2.2.22. tvarko pedagoginės veiklos apskaitos dokumentus;
2.2.23. prieš pradėdamas dirbti ir vėliau periodiškai profilaktiškai pasitikrina sveikatą;
2.3. veikla bendruomenei:
2.3.1. paskirtas klasės vadovu, vykdo progimnazijos darbo tvarkos taisyklėse nustatytus reikalavimus;
2.3.2. dalyvauja metodinėje veikloje, bendrauja su kitais mokytojais, siekiant bendrų ugdymo(si) tikslų;
2.3.3. dalyvauja pasitarimuose, posėdžiuose, direktoriaus sudarytose darbo grupėse;
2.3.4. dalyvauja progimnazijos veiklos planavime, vidaus įsivertinime;
2.3.5. vykdo kitas direktoriaus paskirtas funkcijas bendruomenei, kurioms paskirtos valandos;
2.4. vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, pareigas ir kitus direktoriaus, direktoriaus pavaduotojų ir skyrių vedėjų teisėtus nurodymus;
2.5. savo darbe vadovaujasi viešai progimnazijos internetinėje svetainėje skelbiama ir tarnybiniu elektroniniu paštu gaunama ir kitomis, įprastinėmis priemonėmis, pateikta informacija.
2.6. vykdydamas funkcijas laikosi teisės aktų ir progimnazijoje nustatytų tvarkų, reikalavimų, taisyklių.

 


 

 

KARJEROS SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Karjeros specialisto pareigybei keliami kvalifikaciniai reikalavimai:
1.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamą išsilavinimą;
1.2. Karjeros specialistas privalo būti susipažinęs su ugdymo karjerai sritį reglamentuojančiais teisės aktais;
1.3. gerai mokėti naudotis interneto naršykle, elektroninio pašto programa, MS Office ar kitais progimnazijos veikloje naudojamais programiniais paketais ir gebėti taikyti informacines technologijas savo darbe;
1.4. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais nustatytų valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus;
1.5. turėti psichologijos pagrindus;
1.6. žinoti ir išmanyti darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, elektrosaugos reikalavimus;
1.7. pagal kompetenciją taikyti savo darbe ugdymą reglamentuojančius teisės aktus;
1.8. planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje;
1.9. gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
2. Karjeros specialistas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, progimnazijos nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis, bendruomenės narių elgesio ir etikos normomis, švietimo pagalbos netinkamai besielgiantiems mokiniams teikimo aprašu, ugdymo planais, karjeros specialisto pareigybės aprašymu, progimnazijos direktoriaus įsakymais ir kitais ugdymą reglamentuojančiais teisės aktais.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

3. Organizuoti profesinį veiklinimą pagal SKU modelį: pažintinius vizitus, renginius, ekskursijas, susitikimus su švietimo įstaigų atstovais, darbdaviais ir kitais asmenimis.
4. Lydėti mokinius į ugdymo karjerai renginius.
5. Teikti asmenines ir grupines konsultacijas karjeros klausimais mokiniams ar jų tėvams.
6. Fiksuoti progimnazijos veiklos ir SKU kalendoriuose ugdymo karjerai renginius; vykdyti jų viešinimą progimnazijos svetainėje, pagal galimybes kituose informaciniuose leidiniuose.
7. Teikti karjeros planavimui bei vystymui (plėtojimui) reikalingą informaciją mokiniams ir kitai mokyklos bendruomenei – pasitelkiant TAMO, kitas IT informuoti apie dalyvavimo galimybę ugdymo karjerai renginiuose.
8. Supažindinti ir informuoti mokinius, mokytojus, tėvus su mokykloje teikiamomis karjeros paslaugomis, programomis, mokymo formomis, ugdomomis kompetencijomis bei mokymosi sąlygomis; dalyvauti tėvų susirinkimuose, klasių valandėlėse.
9. Teikti I–IV klasių mokiniams pažintinę informaciją apie darbą ir profesijų pasaulį, supažindinti V–VIII klasių mokinius su informacija apie miesto gimnazijas, profesinio rengimo centrą, jų vykdomas mokymo ir studijų programas, priėmimo taisykles; V–VIII klasių mokiniams organizuoti mokymus apie karjeros plano pildymą.
10. Organizuoti bendradarbiavimą su pramonės įmonėmis, profesinio rengimo centru, kitomis institucijomis.
11. Organizuoti ugdymo karjerai renginius progimnazijoje pagal patvirtintą metinį (mėnesio) planą.
12. Dalyvauti rengiant mokinių individualius ugdymosi planus.
13. Vykdyti progimnaziją baigusių mokinių karjeros stebėseną. Organizuoti tradicinius renginius „Kaip tau sekasi, pirmoke?". Kasmet rugsėjo mėnesį progimnazijos bendruomenei pateikti 8-tokų tolimesnio pasirinkimo statistiką.
14. Dalyvauti progimnazijos metinio plano ir strateginio plano rengime.
15. Bendradarbiaujant su klasių auklėtojais organizuoti mokinių „Karjeros plano" pildymą.
16. Vykdyti ir kitas su karjeros paslaugomis mokykloje susijusias funkcijas, jeigu tai yra reikalinga sklandžiam karjeros paslaugų sistemos funkcionavimui (progimnazijos svetainės „Ugdymas karjerai" rubrikos priežiūra, progimnazijos facebook administravimas ir t.t.).
17. Remiantis bendrais karjeros paslaugų sistemos tikslais ir uždaviniais, rekomendacijomis bei progimnazijos poreikiais organizuoti karjeros paslaugų koordinavimą progimnazijoje. Bendradarbiaujant su mokyklos bendruomene, teikti konsultacijas kitiems mokyklos mokytojams, specialistams ir administracijos atstovams, padėti integruoti ugdymą karjerai į mokomuosius dalykus.
18. Siekiant ugdyti mokinių socialines pilietines kompetencijas, plėtoti progimnazijoje savanorišką mokinių veiklą:
18.1. suburti mokinių savanorių komandą;
18.2. organizuoti savanorių teorinius mokymus, užsiėmimus (pagal poreikius ir galimybes);
18.3. užmegzti ryšius su Šiaulių mieste veikiančiomis savanoriškomis organizacijomis, burti bendrai veiklai;
18.4. aktyviai bendrauti ir bendradarbiauti su SKU socialiniais partneriais, dalyvauti SKU socialinių partnerių organizuojamuose socialiniuose - pilietiniuose renginiuose, akcijose;
18.5. pildyti SKU kalendorių: sekti socialinių partnerių siūlomas veiklas, registruotis ir dalyvauti jose;
18.6. dalyvauti progimnazijoje organizuojamuose renginiuose, akcijose. Organizuoti akcijas;
18.7. organizuoti įvairią savanorišką veiklą progimnazijoje ( pagal poreikius ir galimybes):
18.8. bendrauti ir bendradarbiauti su progimnazijos mokytojais, klasių auklėtojais organizuojant socialinę - pilietinę veiklą.
19. Karjeros specialistas veikia šiuo būdu:
19.1. bendradarbiauja ir koordinuoja savo veiklas kartu su administracija;
19.2. iškilus klausimams, į kuriuos atsakyti jis nekompetentingas, pasitelkia į pagalbą kitus švietimo pagalbos specialistus: socialinius pedagogus, psichologus ir kt.;
19.3. ugdymo karjerai procese pasitelkia mokyklos bendruomenę, švietimo pagalbos įstaigas, darbdavius ir jų organizacijas, kitus socialinius partnerius, visuomenines organizacijas, rėmėjus ir kitas suinteresuotas grupes, siekdamas užtikrinti mokinių poreikius atitinkantį ugdymą karjerai.

 


 

KIEMSARGIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALIEJI REIKALVIMAI

Kiemsargis turi atitikti šiuos reikalavimus: ne jaunesnis kaip 18 metų asmuo, pasitikrinęs sveikatą.
Kiemsargis turi žinoti, mokėti, išmanyti:

 • paskirtos ir valomos teritorijos apimtį;
 • saugos ir sveikatos darbe, gaisrinės, elektros saugos reikalavimus.

Nesant pagrindinio darbo, dirba progimnazijos vadovų nurodytus darbus.
Kiemsargis turi būti nuovokus, energingas, fiziškai stiprus, psichologiškai tvirtas žmogus.

FUNKCIJOS

Kiemsargis privalo:

 1. kartą per metus tikrintis sveikatą;
 2. darbo metu būti dėmesingu ir atlikti pavestą darbą;
 3. nuvalyti, bei surinkti šiukšles nuo vaikščiojimo takų, šaligatvių, laiptų;
 4. pašalinti šiukšles nuo išasfaltuotų aikštelių važiuojamosios dalies, jas talpinti į šiukšlėms skirtą konteinerį;
 5. nušienauti žaliuosius plotus, ravėti ir prižiūrėti želdinius, juos laistyti, formuoti gyvatvorę, grėbti lapus;
 6. nukasti sniegą, pašalinti ledą, plikšalos atveju barstyti smėliu vaikščiojimo takus, šaligatvius ir mokyklos laiptus.

 


 

FIZINIO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Mokytojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą, įgytą fizinio ugdymo mokytojo specialybę bei mokytojo kvalifikaciją, atitinkančią švietimo ir mokslo ministro nustatytus reikalavimus;
1.2. turėti ne žemesnę nei mokytojo kvalifikacinę kategoriją;
1.3. gerai mokėti naudotis MS Office ir kitais progimnazijos veikloje naudojamais programiniais paketais bei informacinėmis sistemomis, gebėti taikyti informacines technologijas savo darbe;
1.4. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 ,,Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo" reikalavimus";
1.5. turėti psichologijos pagrindus, žinoti ir išmanyti darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, pagal kompetenciją savo darbe vadovautis ugdymą reglamentuojančiais teisės aktais, planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje, gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

II SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO MOKYTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias funkcijas:
2.1. pagal progimnazijos ugdymo planą, valandų paskirstymą dalykui ir klasėms įgyvendina kūno kultūros dalyko bendrojo ugdymo programą progimnazijos 5-8 klasėse ir paskirtas neformaliojo švietimo programas;
2.2. pasirengiant įgyvendinti programą ir ją įgyvendindamas mokytojas:
2.2.1. parengia dalyko (neformalaus švietimo) programas, jei nėra patvirtintų ŠMM;
2.2.2. parengia ir suderina dalyko (neformalaus švietimo) ilgalaikį teminį planą;
2.2.3. pasirengia pamokoms (neformaliojo švietimo užsiėmimams), juos tinkamai organizuoja;
2.2.4. parengia ir suderina metodinėje grupėje vieningą dalyko mokinių pasiekimų ir pažangos stebėjimo ir vertinimo tvarką, su ja supažindina mokinius;
2.2.5. stebi, nešališkai vertina mokinių pasiekimus ir pažangą;
2.2.6. organizuoja atsiskaitymą už ugdymo programoje numatytus pasiekimus;
2.2.7. ugdomąją veiklą vykdo pagal suderintą ilgalaikį planą, esant reikalui, jį koreguoja;
2.2.8. informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) apie vaiko ugdymo (si) būklę, ugdymo (si) poreikius, pasiekimus, pažangą, progimnazijos lankymą ir elgesį;
2.2.9. konsultuoja mokinius ir teikia jiems ugdymo (si) pagalbą;
2.2.10. reaguoja į smurtą ir patyčias;
2.2.11. ugdymo procese naudoja metodinėje grupėje suderintus vadovėlius ir kitas mokymo priemones; vadovėlių sąrašą tvirtina direktorius;
2.2.12. su tiesioginiu vadovu susiderinus apmokėjimą, moko mokinį namuose, jei jam paskirtas toks mokymas;
2.2.13. dirba su mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių, rengia dalyko ugdymo pritaikytas arba individualizuotas programas;
2.2.14. pastebėjus ar įtarus mokinį, esantį apsvaigus nuo psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, nedelsiant imasi adekvačių priemonių;
2.2.15. kuria ir palaiko emociškai saugią ugdymo (si) aplinką;
2.2.16. tobulina savo kvalifikaciją;
2.2.17. užtikrina, kad pamokose (ugdymo užsiėmimuose) mokiniai laikytųsi mokinių elgesio taisyklių, progimnazisto etikos kodekso ir saugos reikalavimų;
2.2.18. gerbia mokinį kaip asmenį, nepažeidžia jo teisių ir teisėtų interesų;
2.2.19. ugdo tvirtas mokinių dorovės, pilietines, tautines ir patriotines nuostatas, pagarbą kitiems, savo kultūriniam identitetui, laiduoja mokinių asmenybės galių plėtotę;
2.2.20. mokytojui sutikus, naudojant nepanaudotas valandas dalyvauja mokymosi pasiekimų patikrinimo, vertinimo ir apeliacinėse ir kitose komisijose;
2.2.21. laikosi progimnazijoje nustatytų etikos normų;
2.2.22. tvarko pedagoginės veiklos apskaitos dokumentus;
2.2.23. prieš pradėdamas dirbti ir vėliau periodiškai profilaktiškai pasitikrina sveikatą;
2.3. veikla bendruomenei:
2.3.1. paskirtas klasės vadovu , vykdo Darbo tvarkos taisyklėse nustatytus reikalavimus;
2.3.2. dalyvauja metodinėje veikloje, bendrauja su kitais mokytojais, siekiant bendrų ugdymo (si) tikslų;
2.3.3. dalyvauja pasitarimuose, posėdžiuose, direktoriaus sudarytose darbo grupėse;
2.3.4. dalyvauja progimnazijos veiklos planavime, vidaus įsivertinime;
2.3.5. vykdo kitas direktoriaus paskirtas funkcijas bendruomenei, kurioms paskirtos valandos;
2.4. vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, pareigas ir kitus direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ir skyrių vedėjų teisėtus nurodymus;
2.5. savo darbe vadovaujasi viešai progimnazijos internetinėje svetainėje skelbiama ir tarnybiniu elektroniniu paštu gaunama ir kitomis, įprastinėmis priemonėmis, pateikta informacija.
2.6. vykdydamas funkcijas laikosi teisės aktų ir progimnazijoje nustatytų tvarkų, reikalavimų, taisyklių.

 


 

LABORANTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Laboranto kvalifikacijai taikomas ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas.
2. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
2.1. būti fiziškai sveikas, darbštus ir pareigingas;
2.2. gebėti dirbti komandoje ir individualiai;
2.3. mokėti lietuvių kalbą, gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
2.4. turėti bendravimo profesinės etikos ir elgesio kultūros pagrindus;
2.5. žinoti mokymo priemones ir medžiagas, esančias darbo kabinetuose.
2.6. gebėti naudotis kompiuterio technine, programine įranga ir interneto paslaugomis ugdymo procese, rengiant tekstinę ir vaizdinę medžiagą;
2.7. gebėti dirbti Microsoft Excel, Microsoft Windows programomis.
2.8.organizuojant darbą vadovautis įstaigos vidaus dokumentais, tvarkos aprašais, įsakymais.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

3. Progimnazijos laborantas vykdo šias funkcijas:
3.1. paruošia mokymo priemones laboratoriniams ir praktikos darbams, išspausdina ar
nukopijuoja mokiniams laboratoriniams ir praktikos darbams reikalingus aprašus;
3.2. sutvarko priemones po laboratorinių ir praktikos darbų;
3.3. prižiūri, tvarko, pagal poreikį rūpinasi gamtos mokslų kabinetuose esančių mokymo
priemonių remontu;
3.4. kuria ir puoselėja mokiniams emociškai saugią aplinką progimnazijoje, reaguoja į smurtą ir patyčias pagal progimnazijos nustatytą tvarką.
3.5. dalyvauja fizikos, chemijos, biologijos, gamtos ir žmogaus, pasaulio pažinimo
pamokose, kai mokytojui reikalinga pagalba eksperimentų demonstravimui;
3.6. tvarko mokymo priemonių apskaitą, registruoja žurnale Microsoft Excel programa, sudaro susidėvėjusių mokymo priemonių nurašymo aktus ir pateikia direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams;
3.7.padeda inžinieriui kompiuterininkui atlikti profilaktinį kabinetuose esančių
kompiuterių patikrinimą, skaitmeninių mokymo priemonių instaliavimą;
3.8. teikia kopijavimo paslaugas mokytojams ir mokiniams;
3.9. karantino laikotarpiu teikia techninę pagalbą dirbantiems mokytojams ir
prižiūrimiems ugdytiniams;
3.10. pagal galimybes atlieka pavestus smulkius remonto (atnaujinimo) darbus
progimnazijos patalpose;
3.11. dalyvauja progimnazijoje esančių darbo grupių veikloje ir atlieka progimnazijos
vadovų pavestas užduotis.
4. Vykdo darbo saugos, gaisrinės saugos instrukcijas.
5. Privalomai kasmet profilaktiškai tikrinasi sveikatą.
6. Dirba pagal progimnazijos direktoriaus patvirtintą darbo laiką.

 


 

 

 LIETUVIŲ KALBOS MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Mokytojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą, įgytą lietuvių kalbos specialybę bei mokytojo kvalifikaciją, atitinkančią švietimo ir mokslo ministro nustatytus reikalavimus;
1.2. turėti ne žemesnę nei mokytojo kvalifikacinę kategoriją;
1.3. gerai mokėti naudotis MS Office ir kitais progimnazijos veikloje naudojamais programiniais paketais bei informacinėmis sistemomis, gebėti taikyti informacines technologijas savo darbe;
1.4. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 ,,Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo" reikalavimus";
1.5. turėti psichologijos pagrindus, žinoti ir išmanyti darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos reikalavimus, pagal kompetenciją vadovautis savo darbe ugdymą reglamentuojančiais teisės aktais, planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje, gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

II SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO MOKYTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias funkcijas:
2.1. pagal progimnazijos ugdymo planą, valandų paskirstymą dalykui ir klasėms įgyvendina lietuvių kalbos dalyko pagrindinio ugdymo bendrąją programą progimnazijos 5-8 klasėse ir paskirtas neformaliojo švietimo programas;
2.2. pasirengiant įgyvendinti programą ir ją įgyvendindamas mokytojas:
2.2.1. parengia dalyko (neformaliojo švietimo) programas, jei nėra patvirtintų ŠMM;
2.2.2. parengia ir suderina dalyko (neformaliojo švietimo) ilgalaikį teminį planą;
2.2.3. pasirengia pamokoms (neformaliojo švietimo užsiėmimams), juos tinkamai organizuoja;
2.2.4. parengia ir suderina metodinėje grupėje vieningą dalyko mokinių pasiekimų ir pažangos stebėjimo ir vertinimo tvarką, su ja supažindina mokinius;
2.2.5. stebi, nešališkai vertina mokinių pasiekimus ir pažangą;
2.2.6. organizuoja atsiskaitymą už ugdymo programoje numatytus pasiekimus;
2.2.7. ugdomąją veiklą vykdo pagal suderintą ilgalaikį teminį planą, esant reikalui, jį koreguoja;
2.2.8. informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) apie vaiko ugdymo(si) būklę, ugdymo(si) poreikius, pasiekimus, pažangą, progimnazijos lankymą ir elgesį;
2.2.9. konsultuoja mokinius ir teikia jiems ugdymo(si) pagalbą;
2.2.10. reaguoja į smurtą ir patyčias;
2.2.11. ugdymo procese naudoja metodinėje grupėje suderintus vadovėlius, kurių sąrašą tvirtina direktorius ir kitas mokymo priemones
2.2.12. su tiesioginiu vadovu susiderinus apmokėjimą, moko mokinį namuose, jei jam paskirtas toks mokymas;
2.2.13. dirba su mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių, rengia dalyko ugdymo pritaikytas arba individualizuotas programas;
2.2.14. pastebėjus ar įtarus mokinį, esantį apsvaigus nuo psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, nedelsiant imasi adekvačių priemonių;
2.2.15. kuria ir palaiko emociškai saugią ugdymo(si) aplinką;
2.2.16. tobulina savo kvalifikaciją;
2.2.17. užtikrina, kad pamokose (ugdymo užsiėmimuose) mokiniai laikytųsi mokinių elgesio taisyklių, mokinio etikos kodekso ir saugos reikalavimų;
2.2.18. gerbia mokinį kaip asmenį, nepažeidžia jo teisių ir teisėtų interesų;
2.2.19. ugdo tvirtas mokinių dorovės, pilietines, tautines ir patriotines nuostatas, pagarbą kitiems, savo kultūriniam identitetui, laiduoja mokinių asmenybės galių plėtotę;
2.2.20. mokytojui sutikus, naudojant nepanaudotas (nenaudojamas) valandas dalyvauja mokymosi pasiekimų patikrinimo, vertinimo (vykdymo), apeliacinėse ir kitose komisijose;
2.2.21. laikosi progimnazijoje nustatytų etikos normų;
2.2.22. tvarko pedagoginės veiklos apskaitos dokumentus;
2.2.23. prieš pradėdamas dirbti ir vėliau periodiškai profilaktiškai pasitikrina sveikatą;
2.3. veikla bendruomenei:
2.3.1. paskirtas klasės vadovu, vykdo progimnazijos darbo tvarkos taisyklėse nustatytus reikalavimus;
2.3.2. dalyvauja metodinėje veikloje, bendrauja su kitais mokytojais, siekiant bendrų ugdymo(si) tikslų;
2.3.3. dalyvauja pasitarimuose, posėdžiuose, direktoriaus sudarytose darbo grupėse;
2.3.4. dalyvauja progimnazijos veiklos planavime, vidaus įsivertinime;
2.3.5. vykdo kitas direktoriaus paskirtas funkcijas bendruomenei, kurioms paskirtos valandos;
2.4. vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, pareigas ir kitus direktoriaus, direktoriaus pavaduotojų ir skyrių vedėjų teisėtus nurodymus;
2.5. savo darbe vadovaujasi viešai progimnazijos internetinėje svetainėje skelbiama ir tarnybiniu elektroniniu paštu gaunama ir kitomis, įprastinėmis priemonėmis, pateikta informacija.
2.6. vykdydamas funkcijas laikosi teisės aktų ir progimnazijoje nustatytų tvarkų, reikalavimų, taisyklių.


 

 LOGOPEDO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Logopedo kvalifikacijai keliami reikalavimai:
1.1.įgytas specialusis pedagoginis aukštasis išsilavinimas;
1.2. ne mažesnė kaip dvejų metų darbo su specialiųjų poreikių vaikais patirtis;
1.3.gebėjimas įvertinti mokinių kalbos raidos ypatumus, kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, mokinių specialiuosius poreikius;
1.4. mokinių specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo metodų išmanymas ir gebėjimas šalinti mokinių kalbos sutrikimus;
1.5. gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti su kalbos sutrikimų turinčiais mokiniais, jų mokytojais, tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais;
1.6. gebėti naudotis nternet naršykle, elektroninio pašto programa, „MS Office", „Google"ar kitais progimnazijos veikoje naudojamais programiniais paketais ir gebėti taikyti šias informacines technologijas savo darbe;
1.7. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais nustatytų valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus;
1.8. gebėti taikyti dokumentų rengimo taisykles;
1.9. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje;
1.10. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
2. Logopedas turi išmanyti jo darbą reglamentuojančius teisės aktus.
3. Logopedas privalo vadovautis:
3.1. Tarptautiniais vaikų teises ir interesus reglamentuojančiais dokumentais;
3.2. Lietuvos Respublikos Konstitucija,
3.3. Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais;
3.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais,
3.5. progimnazijos nuostatais;
3.6. etikos principais;
3.7. darbo tvarkos taisyklėmis;
3.8. darbo sutartimi;
3.9. šiuo pareigybės aprašymu;
3.10. kitais progimnazijos lokaliniais dokumentais (įsakymais, potvarkiais, nurodymais, taisyklėmis ir pan.).
II SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Logopedas atlieka šias funkcijas:
4.1. įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius;
4.2. teisės aktų nustatyta tvarka siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų;
4.3. bendradarbiauja su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese;
4.4. bendradarbiauja su Šiaulių miesto pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numato pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus ir juos taiko;
4.5. sudaro specialiųjų poreikių mokinių kalbos ugdymo programas, jas taiko, rengia savo veiklos ataskaitas;
4.6. šalina specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;
4.7. konsultuoja mokytojus, specialiųjų poreikių mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese, specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams teikimo klausimais;
4.8. rengia ir naudoja specialiosios pedagoginės (logopedinės) pagalbos teikimo procese specialiąsias mokymo priemones, skirtas specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų lavinimui;
4.9. tvarko ir pildo savo veiklos dokumentus;
4.10. savo darbe taiko logopedines naujoves;
4.11. dalyvauja progimnazijos Vaiko gerovės komisijos darbe, progimnazijos direktoriaus sudarytų darbo grupių ir komisijų veikloje;
4.12. informuoja progimnazijos bendruomenę aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo ar sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja progimnazijos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių mokinius;
4.13. laikosi pedagoginės etikos normų;
4.14. pagal kompetenciją vykdo kitus teisės aktų nustatytus ar progimnazijos direktoriaus priskirtus nenuolatinio pobūdžio pavedimus.


 

 MATEMATIKOS MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Mokytojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą, įgytą matematikos mokytojo specialybę bei mokytojo kvalifikaciją, atitinkančią švietimo ir mokslo ministro nustatytus reikalavimus.
1.2. turėti ne žemesnę nei mokytojo kvalifikacinę kategoriją;
1.3. gerai mokėti naudotis MS Office ir kitais progimnazijos veikloje naudojamais programiniais paketais bei informacinėmis sistemomis, gebėti taikyti informacines technologijas savo darbe;
1.4. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 ,,Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo" reikalavimus";
1.5. turėti psichologijos pagrindus, žinoti ir išmanyti darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos reikalavimus, pagal kompetenciją vadovautis savo darbe ugdymą reglamentuojančiais teisės aktais, planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje, gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

II SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO MOKYTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias funkcijas:
2.1. pagal progimnazijos ugdymo planą, valandų paskirstymą dalykui ir klasėms įgyvendina matematikos dalyko bendrojo ugdymo programą progimnazijos 5-8 klasėse ir paskirtas neformaliojo švietimo programas;
2.2. pasirengiant įgyvendinti programą ir ją įgyvendindamas mokytojas:
2.2.1. parengia dalyko (neformaliojo švietimo) programas, jei nėra patvirtintų ŠMM;
2.2.2. parengia ir suderina dalyko (neformaliojo švietimo) ilgalaikį teminį planą;
2.2.3. pasirengia pamokoms (neformaliojo švietimo užsiėmimams), juos tinkamai organizuoja;
2.2.4. parengia ir suderina metodinėje grupėje vieningą dalyko mokinių pasiekimų ir pažangos stebėjimo ir vertinimo tvarką, su ja supažindina mokinius;
2.2.5. stebi, nešališkai vertina mokinių pasiekimus ir pažangą;
2.2.6. organizuoja atsiskaitymą už ugdymo programoje numatytus pasiekimus;
2.2.7. ugdomąją veiklą vykdo pagal suderintą ilgalaikį planą, esant reikalui, jį koreguoja;
2.2.8. informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) apie vaiko ugdymo(si) būklę, ugdymo(si) poreikius, pasiekimus, pažangą, progimnazijos lankymą ir elgesį;
2.2.9. konsultuoja mokinius ir teikia jiems ugdymo (si) pagalbą;
2.2.10. reaguoja į smurtą ir patyčias;
2.2.11. ugdymo procese naudoja metodinėje grupėje suderintus vadovėlius, kurių sąrašą tvirtina direktorius ir kitas mokymo priemones;
2.2.12. su tiesioginiu vadovu susiderinus apmokėjimą, moko mokinį namuose, jei jam paskirtas toks mokymas;
2.2.13. dirba su mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių, rengia dalyko ugdymo pritaikytas arba individualizuotas programas;
2.2.14. pastebėjus ar įtarus mokinį, esantį apsvaigus nuo psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, nedelsiant imasi adekvačių priemonių;
2.2.15. kuria ir palaiko emociškai saugią ugdymo (si) aplinką;
2.2.16. tobulina savo kvalifikaciją;
2.2.17. užtikrina, kad pamokose (ugdymo užsiėmimuose) mokiniai laikytųsi mokinių elgesio taisyklių, progimnazisto etikos kodekso ir saugos reikalavimų;
2.2.18. gerbia mokinį kaip asmenį, nepažeidžia jo teisių ir teisėtų interesų;
2.2.19. ugdo tvirtas mokinių dorovės, pilietines, tautines ir patriotines nuostatas, pagarbą kitiems, savo kultūriniam identitetui, laiduoja mokinių asmenybės galių plėtotę;
2.2.20. mokytojui sutikus, naudojant nepanaudotas valandas dalyvauja mokymosi pasiekimų patikrinimo, vertinimo ir apeliacinėse ir kitose komisijose;
2.2.21. laikosi progimnazijoje nustatytų etikos normų;
2.2.22. tvarko pedagoginės veiklos apskaitos dokumentus;
2.2.23. prieš pradėdamas dirbti ir vėliau periodiškai profilaktiškai pasitikrina sveikatą;
2.3. veikla bendruomenei:
2.3.1. paskirtas klasės vadovu, vykdo Darbo tvarkos taisyklėse nustatytus reikalavimus;
2.3.2. dalyvauja metodinėje veikloje, bendrauja su kitais mokytojais, siekiant bendrų ugdymo(si) tikslų;
2.3.3. dalyvauja pasitarimuose, posėdžiuose, direktoriaus sudarytose darbo grupėse;
2.3.4. dalyvauja progimnazijos veiklos planavime, vidaus įsivertinime;
2.3.5. vykdo kitas direktoriaus paskirtas funkcijas bendruomenei, kurioms paskirtos valandos;
2.4. vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, pareigas ir kitus direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ir skyrių vedėjų teisėtus nurodymus;
2.5. savo darbe vadovaujasi viešai progimnazijos internetinėje svetainėje skelbiama ir tarnybiniu elektroniniu paštu gaunama, kitomis, įprastinėmis priemonėmis pateikta informacija;
2.6. vykdydamas funkcijas laikosi teisės aktų ir progimnazijoje nustatytų tvarkų, reikalavimų, taisyklių.

 


 

 

MOKINIO PADĖJĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Mokinio padėjėjas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. būti ne jaunesnis, kaip 18 metų ir turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;
1.2. gebėti bendrauti su mokiniais, turėti žinių apie jų sutrikimų specifiką;
1.3. gebėti dirbti su mokiniais padedant jiems atlikti mokytojo skirtas užduotis, apsitarnauti, susitvarkyti, orientuotis aplinkoje, judėti, maitintis, naudotis ugdymui skirta kompensacine technika ir mokymo bei kompensacinėmis priemonėmis.
1.4. gebėti bendradarbiauti su mokytoju, pagalbos mokiniui specialistais ir mokinių
tėvais (globėjais).

II. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias funkcijas:
2.1. Padeda mokiniui (mokinių grupei):
2.1.1. orientuotis ir judėti aplinkoje, susijusioje su ugdymu(si), mokykloje ir už jos ribų: pamokų, pertraukų, popamokinės veiklos, renginių ir išvykų metu;
2.1.2. apsitarnauti, pavalgyti, pasirūpinti asmens higiena;
2.1.3. įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti:
2.1.4. padeda tinkamai naudotis ugdymui skirta kompensacine technika ir mokymo bei kompensacinėmis priemonėmis;
2.1.5. atlikti kitą su ugdymu(si), savitarna, savitvarka, maitinimu(si) susijusią veiklą;
3. Mokiniui, turinčiam ribotas mobilumo galimybes, padeda:
3.1. išlipti iš transporto priemonės atvykus į mokyklą ir įlipti į transporto priemonę išvykstant iš mokyklos;
3.2. judėti po mokyklą, pasiekti klasę, kitas patalpas.
4. Bendradarbiaudamas su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu ir kitais su mokiniu (mokinių grupe) dirbančiais specialistais, numato ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus bei pagalbos mokiniams teikimo metodus ir juos taiko.
5. Informuoja tėvus (globėjus) apie mokinių savijautą, sveikatą, elgesį, veiklą progimnazijoje.

 


 

 MOKYTOJO PADĖJĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. Išmanyti LR Švietimo įstatymą, saugos instrukcijas, Vaiko gerovės komisijos ir specialiojo ugdymo veiklą reglamentuojančius dokumentus.
1.2. Mokytojo padėjėjas turi būti komunikabilus ir mandagus.
1.3. Turėti aukštąjį pedagoginį išsilavinimą.
1.4. Būti pareigingam, darbščiam, gebėti bendrauti.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1.Vadovaujasi Švietimo įstatymu, mokyklos nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis.
2.2. Dirba pagal progimnazijos direktoriaus patvirtintą tvarkaraštį.
2.3. Padeda dalyko mokytojui pritaikyti arba individualizuoti pagrindinių (matematikos) mokomųjų dalykų programas.
2.4. Padeda įvertinti spec. poreikių mokinių pasiekimų lygį.
2.5. Padeda SUP mokiniui adaptuotis mokykloje, pertraukų, popamokinės veiklos, neformaliojo švietimo, renginių ir išvykų metu.
2.6. Padeda SUP mokiniui adaptuotis klasėje, skatina jo bendravimą su kitais mokiniais, padeda įsitraukti į ugdymo ir ugdymosi procesą.
2.7. Padeda atsiskleisti mokinių saviraiškai.
2.8. Teikia individualią dalykinę pagalbą SUP mokiniams klasėje arba spec. ugdymo kabinete, atsižvelgiant į jo mokymosi sunkumų pobūdį.
2.9. Padeda mokiniui suvokti naują medžiagą, remiantis dalyko mokytojo aiškinimu, pakartoti kai kuriuos teiginius, taisykles, formules.
2.10. Aiškina namų darbų užduotis, tikrina jų atlikimą.
2.11. Padeda tvarkyti privalomą SUP mokinių dokumentaciją.
2.12. Dalyvauja Vaiko gerovės komisijoje, teikia paskirtą pagalbą mokiniams, teikia informaciją tėvams (globėjams), dalyvauti vykdant tėvų švietimą.
2.13. Dalyvauja konsiliumuose, sprendžiant SUP mokinių mokymosi sunkumus ir krūvio reguliavimą.
2.14. Pildo dienyną, kuriame žymimas SUP mokinių lankomumas, pusmečio rezultatai, pamokų temos.
2.15. Konsultuojasi su spec. pedagogu, logopedu, psichologu, dalyko mokytoju, kartu planuoja SUP vaikų darbą, numato darbo būdus, esant reikalui keičia ugdymo formą.
2.16. Bendradarbiauja su klasių vadovais, dalyko mokytojais, tėvais (globėjais) ir dalyvauja sprendžiant SUP vaikų ugdymo problemas.
2.17. Ruošiasi pamokoms, rengia kompensacines priemones, padalomąją medžiagą.
2.18. Dalyvauja specialiojo ugdymo seminaruose, konferencijose, susirinkimuose.
2.19. Mokslo metų pabaigoje pildo išsamią specialiųjų poreikių (SUP) mokinių pasiekimų dinamiką.
2.20. Tobulina savo kvalifikaciją.

 


 

 MUZIKOS MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Mokytojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą, įgytą muzikos mokytojo specialybę bei mokytojo kvalifikaciją, atitinkančią švietimo ir mokslo ministro nustatytus reikalavimus;
1.2. turėti ne žemesnę nei mokytojo kvalifikacinę kategoriją;
1.3. gerai mokėti naudotis MS Office ir kitais progimnazijos veikloje naudojamais programiniais paketais bei informacinėmis sistemomis, gebėti taikyti informacines technologijas savo darbe;
1.4. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 ,,Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo" reikalavimus";
1.5. turėti psichologijos pagrindus, žinoti ir išmanyti darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, pagal kompetenciją savo darbe vadovautis ugdymą reglamentuojančiais teisės aktais, planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje, gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

II SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO MOKYTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias funkcijas:
2.1. pagal progimnazijos ugdymo planą, valandų paskirstymą dalykui ir klasėms įgyvendina muzikos dalyko pradinio ir pagrindinio ugdymo programas progimnazijos 1-8 klasėse ir paskirtas neformaliojo švietimo programas;
2.2. pasirengiant įgyvendinti programą ir ją įgyvendindamas mokytojas:
2.2.1. parengia dalyko (neformalaus švietimo) programas, jei nėra patvirtintų ŠMM;
2.2.2. parengia ir suderina dalyko (neformalaus švietimo) ilgalaikį teminį planą;
2.2.3. pasirengia pamokoms (neformaliojo švietimo užsiėmimams), juos tinkamai organizuoja;
2.2.4. parengia ir suderina metodinėje grupėje vieningą dalyko mokinių pasiekimų ir pažangos stebėjimo ir vertinimo tvarką, su ja supažindina mokinius;
2.2.5. stebi, nešališkai vertina mokinių pasiekimus ir pažangą;
2.2.6. organizuoja atsiskaitymą už ugdymo programoje numatytus pasiekimus;
2.2.7. ugdomąją veiklą vykdo pagal suderintą ilgalaikį planą, esant reikalui, jį koreguoja;
2.2.8. informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) apie vaiko ugdymo (si) būklę, ugdymo (si) poreikius, pasiekimus, pažangą, progimnazijos lankymą ir elgesį;
2.2.9. konsultuoja mokinius ir teikia jiems ugdymo (si) pagalbą;
2.2.10. reaguoja į smurtą ir patyčias;
2.2.11. ugdymo procese naudoja metodinėje grupėje suderintus vadovėlius ir kitas mokymo priemones; vadovėlių sąrašą tvirtina direktorius;
2.2.12. su tiesioginiu vadovu susiderinus apmokėjimą, moko mokinį namuose, jei jam paskirtas toks mokymas;
2.2.13. dirba su mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių, rengia dalyko ugdymo pritaikytas arba individualizuotas programas;
2.2.14. pastebėjus ar įtarus mokinį, esantį apsvaigus nuo psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, nedelsiant imasi adekvačių priemonių;
2.2.15. kuria ir palaiko emociškai saugią ugdymo (si) aplinką;
2.2.16. tobulina savo kvalifikaciją;
2.2.17. užtikrina, kad pamokose (ugdymo užsiėmimuose) mokiniai laikytųsi mokinių elgesio taisyklių, progimnazisto etikos kodekso ir saugos reikalavimų;
2.2.18. gerbia mokinį kaip asmenį, nepažeidžia jo teisių ir teisėtų interesų;
2.2.19. ugdo tvirtas mokinių dorovės, pilietines, tautines ir patriotines nuostatas, pagarbą kitiems, savo kultūriniam identitetui, laiduoja mokinių asmenybės galių plėtotę;
2.2.20. mokytojui sutikus, naudojant nepanaudotas valandas dalyvauja mokymosi pasiekimų patikrinimo, vertinimo ir apeliacinėse ir kitose komisijose;
2.2.21. laikosi progimnazijoje nustatytų etikos normų;
2.2.22. tvarko pedagoginės veiklos apskaitos dokumentus;
2.2.23. prieš pradėdamas dirbti ir vėliau periodiškai profilaktiškai pasitikrina sveikatą;
2.3. veikla bendruomenei:
2.3.1. paskirtas klasės vadovu , vykdo Darbo tvarkos taisyklėse nustatytus reikalavimus;
2.3.2. dalyvauja metodinėje veikloje, bendrauja su kitais mokytojais, siekiant bendrų ugdymo (si) tikslų;
2.3.3. dalyvauja pasitarimuose, posėdžiuose, direktoriaus sudarytose darbo grupėse;
2.3.4. dalyvauja progimnazijos veiklos planavime, vidaus įsivertinime;
2.3.5. vykdo kitas direktoriaus paskirtas funkcijas bendruomenei, kurioms paskirtos valandos;
2.4. vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, pareigas ir kitus direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ir skyrių vedėjų teisėtus nurodymus;
2.5. savo darbe vadovaujasi viešai progimnazijos internetinėje svetainėje skelbiama ir tarnybiniu elektroniniu paštu gaunama ir kitomis, įprastinėmis priemonėmis, pateikta informacija.
2.6. vykdydamas funkcijas laikosi teisės aktų ir progimnazijoje nustatytų tvarkų, reikalavimų, taisyklių.


 

 MUZIKOS MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (1-4 kl.)

I SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Mokytojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
2.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą, įgytą muzikos mokytojo specialybę bei mokytojo kvalifikaciją, atitinkančią švietimo ir mokslo ministro nustatytus reikalavimus;
2.2. turėti ne žemesnę nei mokytojo kvalifikacinę kategoriją;
2.3. gerai mokėti naudotis MS Office ir kitais progimnazijos veikloje naudojamais programiniais paketais bei informacinėmis sistemomis, gebėti taikyti informacines technologijas savo darbe;
2.4. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 ,,Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo" reikalavimus";
2.5. turėti psichologijos pagrindus, žinoti ir išmanyti darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, pagal kompetenciją savo darbe vadovautis ugdymą reglamentuojančiais teisės aktais, planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje, gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

II SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO MOKYTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias funkcijas:
2.1. pagal progimnazijos ugdymo planą, valandų paskirstymą dalykui ir klasėms įgyvendina muzikos dalyko pradinio ugdymo programą progimnazijos 1-4 klasėse ir paskirtas neformaliojo švietimo programas;
2.2. pasirengiant įgyvendinti programą ir ją įgyvendindamas mokytojas:
2.2.1. parengia dalyko (neformalaus švietimo) programas, jei nėra patvirtintų ŠMM;
2.2.2. parengia ir suderina dalyko (neformalaus švietimo) ilgalaikį teminį planą;
2.2.3. pasirengia pamokoms (neformaliojo švietimo užsiėmimams), juos tinkamai organizuoja;
2.2.4. parengia ir suderina metodinėje grupėje vieningą dalyko mokinių pasiekimų ir pažangos stebėjimo ir vertinimo tvarką, su ja supažindina mokinius;
2.2.5. stebi, nešališkai vertina mokinių pasiekimus ir pažangą;
2.2.6. organizuoja atsiskaitymą už ugdymo programoje numatytus pasiekimus;
2.2.7. ugdomąją veiklą vykdo pagal suderintą ilgalaikį planą, esant reikalui, jį koreguoja;
2.2.8. informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) apie vaiko ugdymo (si) būklę, ugdymo (si) poreikius, pasiekimus, pažangą, progimnazijos lankymą ir elgesį;
2.2.9. konsultuoja mokinius ir teikia jiems ugdymo (si) pagalbą;
2.2.10. reaguoja į smurtą ir patyčias;
2.2.11. ugdymo procese naudoja metodinėje grupėje suderintus vadovėlius ir kitas mokymo priemones; vadovėlių sąrašą tvirtina direktorius;
2.2.12. su tiesioginiu vadovu susiderinus apmokėjimą, moko mokinį namuose, jei jam paskirtas toks mokymas;
2.2.13. dirba su mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių, rengia dalyko ugdymo pritaikytas arba individualizuotas programas;
2.2.14. pastebėjus ar įtarus mokinį, esantį apsvaigus nuo psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, nedelsiant imasi adekvačių priemonių;
2.2.15. kuria ir palaiko emociškai saugią ugdymo (si) aplinką;
2.2.16. tobulina savo kvalifikaciją;
2.2.17. užtikrina, kad pamokose (ugdymo užsiėmimuose) mokiniai laikytųsi mokinių elgesio taisyklių, progimnazisto etikos kodekso ir saugos reikalavimų;
2.2.18. gerbia mokinį kaip asmenį, nepažeidžia jo teisių ir teisėtų interesų;
2.2.19. ugdo tvirtas mokinių dorovės, pilietines, tautines ir patriotines nuostatas, pagarbą kitiems, savo kultūriniam identitetui, laiduoja mokinių asmenybės galių plėtotę;
2.2.20. mokytojui sutikus, naudojant nepanaudotas valandas dalyvauja mokymosi pasiekimų patikrinimo, vertinimo ir apeliacinėse ir kitose komisijose;
2.2.21. laikosi progimnazijoje nustatytų etikos normų;
2.2.22. tvarko pedagoginės veiklos apskaitos dokumentus;
2.2.23. prieš pradėdamas dirbti ir vėliau periodiškai profilaktiškai pasitikrina sveikatą;
2.3. veikla bendruomenei:
2.3.1. paskirtas klasės vadovu , vykdo Darbo tvarkos taisyklėse nustatytus reikalavimus;
2.3.2. dalyvauja metodinėje veikloje, bendrauja su kitais mokytojais, siekiant bendrų ugdymo (si) tikslų;
2.3.3. dalyvauja pasitarimuose, posėdžiuose, direktoriaus sudarytose darbo grupėse;
2.3.4. dalyvauja progimnazijos veiklos planavime, vidaus įsivertinime;
2.3.5. vykdo kitas direktoriaus paskirtas funkcijas bendruomenei, kurioms paskirtos valandos;
2.4. vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, pareigas ir kitus direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ir skyrių vedėjų teisėtus nurodymus;
2.5. savo darbe vadovaujasi viešai progimnazijos internetinėje svetainėje skelbiama ir tarnybiniu elektroniniu paštu gaunama ir kitomis, įprastinėmis priemonėmis, pateikta informacija.
2.6. vykdydamas funkcijas laikosi teisės aktų ir progimnazijoje nustatytų tvarkų, reikalavimų, taisyklių.


 

 NEFORMALIOJO ŠVIETIMO MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Mokytojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą, įgytą neformaliojo švietimo mokytojo specialybę bei mokytojo kvalifikaciją, atitinkančią švietimo ir mokslo ministro nustatytus reikalavimus;
1.2. turėti ne žemesnę nei mokytojo kvalifikacinę kategoriją;
1.3. gerai mokėti naudotis MS Office ir kitais progimnazijos veikloje naudojamais programiniais paketais bei informacinėmis sistemomis, gebėti taikyti informacines technologijas savo darbe;
1.4. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 ,,Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo" reikalavimus";
1.5. turėti psichologijos pagrindus, žinoti ir išmanyti darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, pagal kompetenciją savo darbe vadovautis ugdymą reglamentuojančiais teisės aktais, planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje, gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

II SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO MOKYTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias funkcijas:
2.1. pagal progimnazijos ugdymo planą, valandų paskirstymą neformaliajam švietimui, progimnazijos 1-8 klasėse įgyvendina paskirtas neformaliojo švietimo programas;
2.2. pasirengiant įgyvendinti programą ir ją įgyvendindamas mokytojas:
2.2.1. parengia neformalaus švietimo programas, jei nėra patvirtintų ŠMM;
2.2.2. parengia ir suderina neformalaus švietimo ilgalaikį teminį planą;
2.2.3. pasirengia neformaliojo švietimo užsiėmimams, juos tinkamai organizuoja;
2.2.4. stebi, nešališkai vertina mokinių pasiekimus ir pažangą
2.2.5. ugdomąją veiklą vykdo pagal suderintą ilgalaikį planą, esant reikalui, jį koreguoja;
2.2.6. informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) apie vaiko ugdymo (si) būklę, ugdymo (si) poreikius, pasiekimus, pažangą, progimnazijos lankymą ir elgesį;
2.2.7. konsultuoja mokinius ir teikia jiems ugdymo (si) pagalbą;
2.2.8. reaguoja į smurtą ir patyčias;
2.2.9. pastebėjus ar įtarus mokinį, esantį apsvaigus nuo psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, nedelsiant imasi adekvačių priemonių;
2.2.10. kuria ir palaiko emociškai saugią ugdymo (si) aplinką;
2.2.11. tobulina savo kvalifikaciją;
2.2.12. užtikrina, kad ugdymo užsiėmimuose mokiniai laikytųsi mokinių elgesio taisyklių, progimnazisto etikos kodekso ir saugos reikalavimų;
2.2.13. gerbia mokinį kaip asmenį, nepažeidžia jo teisių ir teisėtų interesų;
2.2.14. ugdo tvirtas mokinių dorovės, pilietines, tautines ir patriotines nuostatas, pagarbą kitiems, savo kultūriniam identitetui, laiduoja mokinių asmenybės galių plėtotę;
2.2.15. laikosi progimnazijoje nustatytų etikos normų;
2.2.16. tvarko pedagoginės veiklos apskaitos dokumentus;
2.2.17. prieš pradėdamas dirbti ir vėliau periodiškai profilaktiškai pasitikrina sveikatą;
2.3. veikla bendruomenei:
2.3.1. dalyvauja metodinėje veikloje, bendrauja su kitais mokytojais, siekiant bendrų ugdymo (si) tikslų;
2.3.2. dalyvauja pasitarimuose, posėdžiuose, direktoriaus sudarytose darbo grupėse;
2.3.3. dalyvauja progimnazijos veiklos planavime, vidaus įsivertinime;
5.3.4. vykdo kitas direktoriaus paskirtas funkcijas bendruomenei, kurioms paskirtos valandos;
2.4. vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, pareigas ir kitus direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ir skyrių vedėjų teisėtus nurodymus;
2.5. savo darbe vadovaujasi viešai progimnazijos internetinėje svetainėje skelbiama ir tarnybiniu elektroniniu paštu gaunama ir kitomis, įprastinėmis priemonėmis, pateikta informacija.
2.6. vykdydamas funkcijas laikosi teisės aktų ir progimnazijoje nustatytų tvarkų, reikalavimų, taisyklių.


 

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO SKYRIAUS VEDĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 1. Aukštasis universitetinis pedagoginis išsilavinimas.
 2. Darbo patirtis – ne mažesnis kaip 3 metų darbo stažas švietimo įstaigoje.
 3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, kitais įstatymais (Švietimo, Vietos savivaldos, Valstybės tarnybos ir kt.), Vaiko teisių konvencija ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais švietimo įstaigų veiklą, vaikų ugdymą ir jų teisių apsaugą, darbo santykius, Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos įsakymais, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos, valdybos sprendimais ir Švietimo skyriaus įsakymais, reglamentuojančiais švietimo įstaigų veiklą, biudžetinių įstaigų finansavimo tvarką.
 4. Suprasti demokratinės, teisinės ir atviros pilietinės, humanistinės visuomenės kūrimo ir veiklos principus, gebėti juos panaudoti savo vadybinėje veikloje.
 5. Gebėti kurti demokratiškus, savitarpio pagarba ir pagalba grindžiamus švietimo įstaigos bendruomenės narių santykius.
 6. Mokėti kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, planuoti Šiaulių „Romuvos" progimnazijos ugdomąją veiklą, vertinti, analizuoti ugdymo procesą, teikti išvadas ir pasiūlymus darbo tobulinimui.
 7. Mokėti rengti progimnazijos vidaus dokumentus.
 8. Mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir progimnazijos bendruomenės veiklą, prieš tai suderinus su progimnazijos direktoriumi.
 9. Būti susipažinusiam su vadybos teorijomis, turėti vadybos pagrindų žinių.
 10. Sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, žinoti dokumentų rengimo taisykles, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.
 11. Žinoti šiuolaikinės pedagogikos, psichologijos pagrindus, gebėti juos taikyti savo veikloje.
 12. Mokėti dirbti kompiuteriu, tvarkyti dokumentų apskaitą, priimti ir siųsti informaciją.
 13. Būti pareigingam, mandagiam, tolerantiškam, gebėti bendrauti su žmonėmis.
 14. Gerai mokėti lietuvių kalbą.
 15. Privalumai : mokėti bent vieną ES šalių kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų); turėti vadybinę kategoriją.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. Vaduoja direktorių, negalintį eiti savo pareigų (ligos, komandiruotės, atostogų metu), kai negali vaduoti direktoriaus pavaduotojas ugdymui (ligos, komandiruotės, atostogų metu), negali vaduoti pagrindinio ugdymo skyriaus vedėjas (ligos, komandiruotės atostogų metu) ir kai negali vaduoti pradinio ugdymo skyriaus vedėjas (ligos, komandiruotės atostogų metu).
2.2. Teikia pasiūlymus progimnazijos strateginiam planui, metinei veiklos programai.
2.3. Organizuoja neformalųjį švietimą, vykdyti jo priežiūrą, tvarkaraščio sudarymą.
2.4. Rengia neformaliojo švietimo planą (programą) ir organizuoti jo įgyvendinimą.
2.5. Organizuoja su neformaliuoju švietimu ir pagalba susijusius tyrimus.
2.6. Organizuoja ir kontroliuoti neformaliojo švietimo bei pagalbos specialistų ir mokytojų bendradarbiavimą.
2.7. Planuoja ir kontroliuoja su neformaliuoju švietimo procesu susijusių renginių progimnazijoje ir už jos ribų organizavimą, organizuoja ir kontroliuoja dalyvavimą su neformaliojo švietimo procesu susijusiuose renginiuose, kuriuos rengia ne mokykla.
2.8. Rengia ir kontroliuoja kultūrinės, pažintinės veiklos, mokinių užimtumo po pamokų ir mokinių atostogų metu planą.
2.9. Vadovauja socialinio pedagogo, psichologo darbui, rūpinasi vaikų gerove, socializacija ir sveikata, kuruoja visuomenės sveikatos priežiūros specialistės darbą, kontroliuoja sveikatos priežiūros paslaugų teikimą progimnazijoje.
2.10. Organizuoja ir kontroliuoja socialinės, psichologinės pagalbos mokiniams prioritetų nustatymą, pagalbos planavimą ir teikimą, konsultavimo bei švietimo organizavimą progimnazijoje ir už jos ribų.
2.11. Koordinuoja 1-8 klasių auklėtojų veiklą.
2.12. Rengia ir teikia pavaduotojui su neformaliuoju švietimu ir pagalba susijusių mokyklos vidaus tvarkų, instrukcijų ir reglamentų projektus.
2.13. Organizuoti ir kontroliuoti su neformaliuoju švietimu ir pagalba susijusios ir skyriui priskirtos dokumentacijos tvarkymą skyriuje
2.14. Vertina skyriaus specialistų ir kitų darbuotojų kvalifikaciją.
2.15. Organizuoja planų, užtikrinančių sveiką, saugią, užkertančią kelią bet kokioms smurto, prievartos apraiškoms bei žalingiems įpročiams aplinką, rengimą ir jų įgyvendinimą. Rūpinasi ir kontroliuoja, kad progimnazijos aplinkoje nebūtų vartojami ir platinami alkoholiniai gėrimai, narkotinės ir psichotropinės medžiagos.
2.16. Organizuoja ir kontroliuoja įsigyjamų neformaliojo švietimo priemonių ir literatūros poreikio nustatymą bei sąrašų rengimą, klasių ir kabinetų būklę bei jų įrangos atitikimą neformaliojo švietimo proceso poreikiams bei inicijuoja jų atnaujinimą (papildymą).
2.17. Rengia teisės aktuose numatytą su neformaliuoju švietimu ir pagalba susijusią informaciją savivaldybių bei valstybinėms organizacijoms ir institucijoms.
2.18. Organizuoja ryšių, susijusių su neformaliuoju švietimu, užmezgimą, palaikymą ir bendradarbiavimą su progimnazijos veikla susijusiais juridiniais ir fiziniais asmenimis, vietos bendruomene, kitomis mokyklomis.
2.19. Renka ir teikia progimnazijos ataskaitoms bei kitiems dokumentams rengti reikalingą informaciją ir duomenis progimnazijos vadovams ir kitiems progimnazijos padaliniams.
2.20. Rengia ir teikia pavaduotojui pasiūlymus dėl neformaliojo švietimo pedagogų tarifikacijos sąrašo.
2.21. Bendradarbiauja su pradinio ugdymo skyriumi dėl narkotinių medžiagų, alkoholio bei tabako vartojimo prevencijos kurso apie narkotinių medžiagų, alkoholio bei tabako žalą žmogaus sveikatai bei visuomenei rengimo ir integravimo į pradinio ugdymo skyriaus dėstomų dalykų ugdymo turinį.
2.22. Organizuoja ir kontroliuoja dalyvavimą su pradinio ugdymo skyriaus ugdymo procesu susijusiuose renginiuose, kuriuos rengia ne progimnazija.
2.23. Kontroliuoja saugos ir sveikatos instruktažų pravedimą pradinio ugdymo dėstomų dalykų pamokose.
2.24. Rengia progimnazijos krizių valdymo planų projektus.
2.25. Tiria nelaimingų įvykių aplinkybes, rengia priemonių planus dėl nelaimingų atsitikimų ir traumatizmo priežasčių šalinimo, organizuoja ir kontroliuoja nelaimingų atsitikimų statistinių duomenų rinkimą ir analizę. Teikia informaciją atitinkamoms institucijoms.
2.26. Organizuoja ir analizuoja, vykdo priežiūrą kūno kultūros, menų, technologijų mokomųjų dalykų, kuruoja tų dalykų metodinės grupės veiklą.
2.27. Organizuoja mokinių maitinimą.
2.28. Rūpinasi higieninių normų įgyvendinimu ugdymo procese, kontroliuoja pirmosios pagalbos vaistinėlių papildymą, realizacijos terminus ir medicininių knygelių įrašus.

 


 

 

PAGRINDINIO UGDYMO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS  APRAŠYMAS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 1. Aukštasis universitetinis pedagoginis  išsilavinimas.
 2. Darbo patirtis – ne mažesnis kaip 3 metų darbo stažas švietimo įstaigoje.
 3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, kitais įstatymais (Švietimo, Vietos savivaldos, Valstybės tarnybos ir kt.), Vaiko teisių konvencija ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais švietimo įstaigų veiklą, vaikų ugdymą ir jų teisių apsaugą, darbo santykius, Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos įsakymais, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos, valdybos sprendimais ir Švietimo skyriaus įsakymais, reglamentuojančiais švietimo įstaigų veiklą, biudžetinių įstaigų finansavimo tvarką.
 4. Suprasti demokratinės, teisinės ir atviros pilietinės, humanistinės visuomenės kūrimo ir veiklos principus, gebėti juos panaudoti savo vadybinėje veikloje.
 5. Gebėti kurti demokratiškus, savitarpio pagarba ir pagalba grindžiamus švietimo įstaigos  bendruomenės narių santykius.
 6. Mokėti kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, planuoti Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos ugdomąją veiklą, vertinti, analizuoti ugdymo procesą, teikti išvadas ir pasiūlymus darbo tobulinimui.
 7. Mokėti rengti progimnazijos vidaus dokumentus.
 8. Mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir progimnazijos bendruomenės veiklą, prieš tai suderinus su progimnazijos direktoriumi.
 9. Būti susipažinusiam su vadybos teorijomis, turėti vadybos pagrindų žinių.
 10. Sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, žinoti dokumentų rengimo taisykles, dokumentų tvarkymo  ir apskaitos taisykles.
 11. Žinoti šiuolaikinės pedagogikos, psichologijos pagrindus, gebėti juos taikyti savo veikloje.
 12. Mokėti dirbti kompiuteriu, tvarkyti dokumentų apskaitą, priimti ir siųsti informaciją.
 13. Būti pareigingam, mandagiam, tolerantiškam, gebėti bendrauti su žmonėmis.
 14. Gerai mokėti lietuvių kalbą.
 15. Privalumai : mokėti bent vieną ES šalių kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų); turėti vadybinę kategoriją.

FUNKCIJOS

 1. Dalyvauti, kuriant strateginius progimnazijos tikslus atitinkantį progimnazijos ugdymo turinį.
 2. Dalyvauti progimnazijos ugdymo plano ( 5-8 klasių) projekto rengime.
 3. Organizuoti ir kontroliuoti pagrindinio ugdymo  pirmosios dalies programų vykdymą, rengti ir teikti pavaduotojui ataskaitas apie skyriaus ugdymo programų vykdymą
 4. Organizuoti ir prižiūrėti diagnostinius tyrimus bei pateikti jų rezultatų analizę.
 5. Kontroliuoti 5-8 klasių kontrolinių užduočių grafikus.
 6. Planuoti, organizuoti ir kontroliuoti 5-8 klasių mokinių testavimą, organizuoti ir prižiūrėti bendros mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo informacijos fiksavimą (raštu bei elektroniškai) bei kitus susijusius tyrimus bei vertinti jų rezultatus.
 7. Kontroliuoti skyriuje darbą su specialiųjų poreikių ir ypač gabiais mokiniais.
 8. Bendradarbiauti su neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriumi dėl narkotinių medžiagų, alkoholio bei tabako vartojimo prevencijos programos apie narkotinių medžiagų, alkoholio bei tabako žalą žmogaus sveikatai bei visuomenei rengimo ir integravimo į skyriaus dėstomų dalykų ugdymo turinį.
 9. Dalyvauti rengiant atsakymus, ataskaitas (pastabas, komentarus) vidaus struktūroms ir  išorės institucijoms, teikti informaciją šių atsakymų rengėjams, derinti su direktoriaus pavaduotoju ugdymui.
 10. Organizuoti ir kontroliuoti dalyvavimą su pagrindinio ugdymo procesu susijusiuose dalykiniuose renginiuose, kuriuos rengia ne progimnazija.
 11. Rengti ir teikti direktoriaus pavaduotojui pasiūlymus dėl pagrindinio ugdymo skyriaus ugdymo proceso užtikrinimo bei gerinimo veiksmų (klasių dalijimo į grupes, laikinųjų grupių sudarymo, mokinių krūvio reguliavimo ir optimizavimo priemonių plano, reikalingų įsigyti vadovėlių, jų komplekto dalių, mokymo, specialiųjų mokymo priemonių ir literatūros poreikio sąrašų).
 12. Dalyvauti rengiant su ugdymu susijusių progimnazijos vidaus tvarkų, instrukcijų ir reglamentų projektus.
 13. Rengti ir teikti pavaduotojui pasiūlymus dėl pagrindinio ugdymo skyriaus darbuotojų  kvalifikacijos kėlimo, teikti pagalbą pedagogams, rengiantis atestacijai.
 14. Kontroliuoti skyriaus kabinetų būklę bei jų įrangos atitikimą ugdymo proceso poreikiams bei inicijuoti jų atnaujinimą (papildymą).
 15. Vykdyti mokinių priėmimą į progimnazijos 1-8 klases, tiesiogiai bendrauti su naujai priimamais mokiniais ir jų tėvais.
 16. Organizuoti ir kontroliuoti 5-8 klasių mokinių, patiriančių mokymosi sunkumų arba itin sėkmingai besimokančių individualių ugdymo planų rengimą.
 17. Organizuoti ir kontroliuoti pagrindinio ugdymo skyriaus mokytojų ir klasių vadovų bendradarbiavimą.
 18. Organizuoti ir kontroliuoti 1-8 klasių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) pedagoginį švietimą ir individualų konsultavimą.
 19.  Teikti duomenis ir konsultuoti sekretoriato darbuotojus dėl pradinio išsilavinimo pažymėjimų,  mokymosi pasiekimų pažymėjimų ir pažymų rezultatų suvedimo, kontroliuoti jų apskaitą.
 20. Rengti ir teikti teisės aktuose numatytą su pagrindiniu ugdymu susijusią informaciją, progimnazijos ataskaitų projektus ugdymo klausimais ŠMM, švietimo skyriui ir kt. išorės institucijoms suderinus su direktoriaus pavaduotoju ugdymui.
 21. Organizuoti ir kontroliuoti ryšių užmezgimą, palaikymą ir bendradarbiavimą su progimnazijos veikla susijusiais juridiniais ir fiziniais asmenimis, vietos bendruomene, kitomis mokyklomis, dalyvauti šalies ir tarptautiniuose projektuose, susijusiuose su pagrindiniu ugdymu.
 22. Organizuoti ir kontroliuoti pagrindinio ugdymo skyriaus dalykų mokytojų metodinę veiklą, derinti  su  pavaduotoju.
 23. Organizuoti, kontroliuoti ir vykdyti  su pagrindiniu ugdymu susijusios ir skyriui priskirtos dokumentacijos  tvarkymą ir lankomumo apskaitos kontrolę.
 24. Rengti ir teikti atsakingam padaliniui su ugdymu susijusią viešinimui skirtą informaciją apie  pagrindinio ugdymo skyriaus veiklą.
 25. Organizuoti tėvų (globėjų, rūpintojų) bei mokinių supažindinimą su išorės institucijų patikrinimų ataskaitomis, organizuoti ir kontroliuoti tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimą apie 5-8 klasių mokinių pasiekimus.
 26. Organizuoti ir kontroliuoti dalykų mokytojų ir neformaliojo švietimo bei pagalbos specialistų bendradarbiavimą.
 27. Rengti mokymosi sutarčių projektus ir derinti mokymosi sutartis su 1-8 klasių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais).
 28. Rengti ir teikti 5-8 klasių statistines ataskaitas.
 29. Organizuoti projektą „Elektroninis dienynas“.
 30. Organizuoti, analizuoti, vykdyti dorinio ugdymo, socialinių mokslų,  lietuvių ir užsienio kalbų mokomųjų dalykų priežiūrą ir kontrolę, kuruoti šių dalykų metodinių grupių veiklą.
 31. Tvarkyti mokinių, atleistų nuo kūno kultūros, dailės, muzikos pamokų, dokumentus.
 32. Organizuoti mokytojų budėjimą, rengti grafikus, vykdyti budėjimų kontrolę.
 33. Planuoti ir kontroliuoti mokinių socialinės-pilietinės veiklos organizavimą ir vykdymą.
 34. Organizuoti ir kontroliuoti progimnazijos  profesinio informavimo ir ugdymo karjerai planavimą bei vykdymą.
 35. Vadovauti duomenų bazės administratoriaus darbui, rengti ir teikti duomenų bazės statistines ataskaitas.
 36. Organizuoti progimnazijos įvaizdžio kūrimą ir jos veiklos viešinimą.

 


 

 PRADINIO UGDYMO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Aukštasis universitetinis pedagoginis išsilavinimas;
2. Darbo patirtis – ne mažesnė kaip 3 metų darbo stažas švietimo įstaigoje;
3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, kitais įstatymais (Švietimo, Vietos savivaldos, Valstybės tarnybos ir kt.), Vaiko teisių konvencija ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais švietimo įstaigų veiklą, vaikų ugdymą ir jų teisių apsaugą, darbo santykius, Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos įsakymais, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos, valdybos sprendimais ir Švietimo, kultūros ir sporto departamento, Švietimo skyriaus įsakymais, reglamentuojančiais švietimo įstaigų veiklą, biudžetinių įstaigų finansavimo tvarką;
4. Suprasti demokratinės, teisinės ir atviros pilietinės, humanistinės visuomenės kūrimo ir veiklos principus, gebėti juos panaudoti savo vadybinėje veikloje.
5. Gebėti kurti demokratiškus, savitarpio pagarba ir pagalba grindžiamus švietimo įstaigos bendruomenės narių santykius;
6. Mokėti kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, planuoti progimnazijos ugdomąją veiklą, vertinti, analizuoti ugdymo procesą, teikti išvadas ir pasiūlymus darbo tobulinimui;
7. Mokėti rengti progimnazijos vidaus dokumentus;
8. Mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir progimnazijos bendruomenės veiklą, prieš tai suderinus su progimnazijos direktoriumi;
9. Būti susipažinusiam su vadybos teorijomis, turėti vadybos pagrindų žinių;
10. Sklandžiai dėstyti mintis ir raštu, žinoti dokumentų rengimo taisykles, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
11. Žinoti šiuolaikinės pedagogikos, psichologijos pagrindus, gebėti juos taikyti savo veikloje;
12. Mokėti dirbti kompiuteriu, tvarkyti dokumentų apskaitą, priimti ir siųsti informaciją;
13. Būti pareigingam, mandagiam, tolerantiškam, gebėti bendrauti su žmonėmis;
14. Gerai mokėti lietuvių kalbą;
15. Privalumai: mokėti bent vieną ES šalių kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų).

FUNKCIJOS

1. Vaduoja direktorių, negalintį eiti savo pareigų (ligos, komandiruotės, atostogų metu), kai negali vaduoti direktoriaus pavaduotojas ugdymui (ligos, komandiruotės, atostogų metu), ir negali vaduoti pagrindinio ugdymo skyriaus vedėjas (ligos, komandiruotės atostogų metu).
2. Dalyvauja kuriant strateginius progimnazijos tikslus atitinkantį progimnazijos ugdymo turinį;
3. Dalyvauja progimnazijos ugdymo plano (1-4 klasių) projekto rengime;
4. Organizuoja ir kontroliuoja pradinio ugdymo skyriaus programų vykdymą, rengia ir teikia pavaduotojui ataskaitas apie pradinio ugdymo skyriaus programos vykdymą;
5. Organizuoja, analizuoja, vykdo mokomųjų dalykų priežiūrą ir kontrolę, kuruoja pradinio ugdymo metodinės grupės veiklą;
6. Rengia 1-4 klasių kontrolinių užduočių grafikus;
7. Planuoja, organizuoja ir kontroliuoja 1-4 klasių mokinių testavimą, organizuoja ir prižiūri mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo informacijos fiksavimą bei kitus su ugdymu susijusius tyrimus bei vertina jų rezultatus;
8. Kontroliuoja pradinio ugdymo skyriuje darbą su specialiųjų poreikių ir ypač gabiais mokiniais;
9. Bendradarbiauja su neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriumi dėl patyčių, narkotinių medžiagų, alkoholio bei tabako vartojimo prevencijos kurso apie narkotinių medžiagų, alkoholio bei tabako žalą žmogaus sveikatai bei visuomenei rengimo ir integravimo į pradinio ugdymo skyriaus dėstomų dalykų ugdymo turinį;
10. Organizuoja ir kontroliuoja pradinio ugdymo skyriaus mokytojų, priešmokyklinio ugdymo pedagogo ir neformaliojo švietimo bei pagalbos specialistų bendradarbiavimą kitais su ugdymu susijusiais klausimais;
11. Rengia ir vykdo skyriaus mokytojų pamokų stebėjimo planus;
12. Dalyvauja rengiant skyriaus atsakymus, ataskaitas (pastabas, komentarus) vidaus struktūroms ir išorės institucijoms, teikia informaciją šių atsakymų rengėjams;
13. Organizuoja ir kontroliuoja dalyvavimą su pradinio ugdymo skyriaus ugdymo procesu susijusiuose renginiuose, kuriuos rengia ne progimnazija;
14. Rengia ir teikia direktoriaus pavaduotojui pasiūlymus dėl pradinio ugdymo skyriaus ugdymo proceso užtikrinimo bei gerinimo veiksmų (klasių dalijimo į grupes, mobiliųjų grupių sudarymo, mokinių krūvio reguliavimo ir optimizavimo priemonių plano, reikalingų įsigyti vadovėlių, jų komplektų dalių, mokymo priemonių ir literatūros poreikio sąrašų);
15. Dalyvauja rengiant su ugdymu susijusių progimnazijos aprašų, tvarkų, instrukcijų ir reglamentų projektus;
16. Rengia ir teikia pavaduotojui pasiūlymus dėl pradinio ugdymo skyriaus darbuotojų kvalifikacijos kėlimo, teikia pagalbą pedagogams, rengiantis atestacijai;
17. Kontroliuoja skyriaus kabinetų būklę bei jų įrangos atitikimą ugdymo proceso poreikiams bei inicijuoja jų atnaujinimą (papildymą);
18. Vykdo 1-4 kl. mokinių, priešmokyklinio ugdymo grupės vaikų priėmimą į progimnaziją, tiesiogiai bendrauja su naujai priimamais mokiniais ir jų tėvais;
19. Organizuoja ir kontroliuoja 1-4 klasių mokinių individualių planų rengimą;
20. Organizuoja ir kontroliuoja 1-4 klasių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) pedagoginį švietimą ir individualų konsultavimą;
21. Organizuoja ir kontroliuoja pradinio ugdymo skyriaus mokytojų bendradarbiavimą;
22. Organizuoja ir koordinuoja projektinę veiklą ;
23. Rengia ir teikia teisės aktuose numatytą su pradiniu ugdymu susijusią informaciją, progimnazijos ataskaitų projektus ugdymo klausimais ŠMM, švietimo skyriui ir kt. išorės institucijoms suderinus su direktoriaus pavaduotoju ugdymui;
24. Organizuoja ir kontroliuoja ryšių užmezgimą, palaikymą ir bendradarbiavimą su progimnazijos veikla susijusiais juridiniais ir fiziniais asmenimis, vietos bendruomene, kitomis mokymo įstaigomis, dalyvauja šalies ir tarptautiniuose projektuose, susijusiuose su ugdymu;
25. Kontroliuoja saugos ir sveikatos instruktažų mokiniams pravedimą pradinio ugdymo dėstomų dalykų pamokose;
26. Organizuoja ir kontroliuoja skyriaus mokytojų metodinę veiklą, kaupia informaciją apie mokytojų metodinę veiklą bei rezultatus;
27. Organizuoja ir kontroliuoja su ugdymu susijusios ir skyriui priskirtos dokumentacijos tvarkymą skyriuje;
28. Rengia ir teikia atsakingam padaliniui su ugdymu susijusios viešinimui skirtą informaciją apie pradinio ugdymo skyriaus veiklą;
29. Organizuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) bei mokinių supažindinimą su išorės institucijų patikrinimų ataskaitomis, organizuoja ir kontroliuoja tėvų (globėjų) informavimą apie 1-4 klasių mokinių pasiekimus;
30. Derina mokymosi sutartis su 1-4 klasių mokinių tėvais (globėjais);
31. Organizuoja pradinio išsilavinimo pažymėjimų ir mokymosi pasiekimų pažymų išdavimą, kontroliuoja pradinio išsilavinimo, mokymosi pasiekimų pažymų apskaitą;
32. Tvarko 1-4 klasių mokinių apskaitą;
33. Rengia ir teikia duomenų registro statistines ataskaitas;
34. Vykdo 1-4 klasių mokinių lankomumo apskaitos kontrolę.


 

 PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Mokytojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą, įgytą pradinių klasių mokytojo specialybę bei mokytojo kvalifikaciją, atitinkančią švietimo ir mokslo ministro nustatytus reikalavimus.
1.2. turėti ne žemesnę nei mokytojo kvalifikacinę kategoriją;
1.3. gerai mokėti naudotis MS Office ir kitais progimnazijos veikloje naudojamais programiniais paketais bei informacinėmis sistemomis, gebėti taikyti informacines technologijas savo darbe;
1.4. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 ,,Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo" reikalavimus";
1.5. turėti psichologijos pagrindus, žinoti ir išmanyti darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos reikalavimus, pagal kompetenciją vadovautis savo darbe ugdymą reglamentuojančiais teisės aktais, planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje, gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

II SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO MOKYTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias funkcijas:
2.1. pagal progimnazijos ugdymo planą, valandų paskirstymą dalykui ir klasėms įgyvendina pradinio ugdymo programą progimnazijos 1-4 klasėse ir paskirtas neformaliojo švietimo programas;
2.2. pasirengiant įgyvendinti programą ir ją įgyvendindamas mokytojas:
2.2.1. parengia dalyko (neformalaus švietimo) programas, jei nėra patvirtintų ŠMM;
2.2.2. parengia ir suderina dalyko (neformalaus švietimo) ilgalaikį teminį planą;
2.2.3. pasirengia pamokoms (neformaliojo švietimo užsiėmimams), juos tinkamai organizuoja;
2.2.4. parengia ir suderina metodinėje grupėje vieningą dalyko mokinių pasiekimų ir pažangos stebėjimo ir vertinimo tvarką, su ja supažindina mokinius;
2.2.5. stebi, nešališkai vertina mokinių pasiekimus ir pažangą;
2.2.6. organizuoja atsiskaitymą už ugdymo programoje numatytus pasiekimus;
2.2.7. ugdomąją veiklą vykdo pagal suderintą ilgalaikį planą, esant reikalui, jį koreguoja;
2.2.8. informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) apie vaiko ugdymo(si) būklę, ugdymo(si) poreikius, pasiekimus, pažangą, progimnazijos lankymą ir elgesį;
2.2.9. konsultuoja mokinius ir teikia jiems ugdymo (si) pagalbą;
2.2.10. reaguoja į smurtą ir patyčias;
2.2.11. ugdymo procese naudoja metodinėje grupėje suderintus vadovėlius ir kitas mokymo priemones; vadovėlių sąrašą tvirtina direktorius;
2.2.12. su tiesioginiu vadovu susiderinus apmokėjimą, moko mokinį namuose, jei jam paskirtas toks mokymas;
2.2.13. dirba su mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių, rengia dalyko ugdymo pritaikytas arba individualizuotas programas;
2.2.14. pastebėjus ar įtarus mokinį, esantį apsvaigus nuo psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, nedelsiant imasi adekvačių priemonių;
2.2.15. kuria ir palaiko emociškai saugią ugdymo (si) aplinką;
2.2.16. tobulina savo kvalifikaciją;
2.2.17. užtikrina, kad pamokose (ugdymo užsiėmimuose) mokiniai laikytųsi mokinių elgesio taisyklių, progimnazisto etikos kodekso ir saugos reikalavimų;
2.2.18. gerbia mokinį kaip asmenį, nepažeidžia jo teisių ir teisėtų interesų;
2.2.19. ugdo tvirtas mokinių dorovės, pilietines, tautines ir patriotines nuostatas, pagarbą kitiems, savo kultūriniam identitetui, laiduoja mokinių asmenybės galių plėtotę;
2.2.20. mokytojui sutikus, naudojant nepanaudotas valandas dalyvauja mokymosi pasiekimų patikrinimo, vertinimo ir apeliacinėse ir kitose komisijose;
2.2.21. laikosi progimnazijoje nustatytų etikos normų;
2.2.22. tvarko pedagoginės veiklos apskaitos dokumentus;
2.2.23. prieš pradėdamas dirbti ir vėliau periodiškai profilaktiškai pasitikrina sveikatą;
2.3. veikla bendruomenei:
2.3.1. vadovauja klasei ir vykdo Darbo tvarkos taisyklėse nustatytus reikalavimus;
2.3.2. dalyvauja metodinėje veikloje, bendrauja su kitais mokytojais, siekiant bendrų ugdymo(si) tikslų;
2.3.3. dalyvauja pasitarimuose, posėdžiuose, direktoriaus sudarytose darbo grupėse;
2.3.4. dalyvauja progimnazijos veiklos planavime, vidaus įsivertinime;
2.3.5. vykdo kitas direktoriaus paskirtas funkcijas bendruomenei, kurioms paskirtos valandos;
2.4. vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, pareigas ir kitus direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ir skyrių vedėjų teisėtus nurodymus;
2.5. savo darbe vadovaujasi viešai progimnazijos internetinėje svetainėje skelbiama ir tarnybiniu elektroniniu paštu gaunama, kitomis, įprastinėmis priemonėmis pateikta informacija;
2.6. vykdydamas funkcijas laikosi teisės aktų ir progimnazijoje nustatytų tvarkų, reikalavimų, taisyklių.

 


 

 

PRANCŪZŲ KALBOS MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Mokytojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą, įgytą prancūzų kalbos specialybę bei mokytojo kvalifikaciją, atitinkančią švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytus reikalavimus;
1.2. turėti ne žemesnę nei mokytojo kvalifikacinę kategoriją;
1.3. gerai mokėti naudotis MS Office ir kitais progimnazijos veikloje naudojamais programiniais paketais bei informacinėmis sistemomis, gebėti taikyti informacines technologijas savo darbe;
1.4. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 ,,Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo" reikalavimus";
1.5. turėti psichologijos pagrindus, žinoti ir išmanyti darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos reikalavimus, pagal kompetenciją vadovautis savo darbe ugdymą reglamentuojančiais teisės aktais, planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje, gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
1.6. atitikti kitus reikalavimus, nustatytus Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše;
1.7. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.
2. Mokytojas dirba vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, progimnazijos etikos kodeksu, kitais norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais ugdymą, mokyklos nuostatais, mokyklos darbo tvarkos taisyklėmis, Šiaulių „Romuvos" progimnazijos ugdymo planu, pareigybės aprašymu ir susitarimais su progimnazijos direktoriumi.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO MOKYTOJO FUNKCIJOS

3. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias funkcijas:
3.1. pagal progimnazijos ugdymo planą, valandų paskirstymą dalykui, klasėms ir tvarkaraščius įgyvendina prancūzų kalbos kaip antrosios užsienio kalbos dalyko pagrindinio ugdymo bendrąją programą progimnazijos 6-8 klasėse ir paskirtas neformaliojo švietimo programas;
3.2. pasirengiant įgyvendinti programą ir ją įgyvendindamas progimnazijoje nustatyta tvarka mokytojas:
3.2.1. parengia dalyko (neformaliojo švietimo) programas, jei nėra patvirtintų ŠMSM;
3.2.2. parengia ir suderina dalyko (neformaliojo švietimo) ilgalaikį teminį planą;
3.2.3. pasirengia pamokoms (neformaliojo švietimo užsiėmimams), juos tinkamai organizuoja;
3.2.4. parengia ir suderina metodinėje grupėje vieningą dalyko mokinių pasiekimų ir pažangos stebėjimo ir vertinimo tvarką, su ja supažindina mokinius;
3.2.5. stebi, nešališkai vertina, fiksuoja mokinių pasiekimus ir pažangą; analizuoja jų asmeninę ūgtį, tvarko mokinių ugdomosios veiklos apskaitos dokumentus;
3.2.6. organizuoja atsiskaitymą už ugdymo programoje numatytus pasiekimus;
3.2.7. ugdomąją veiklą vykdo pagal suderintą ilgalaikį planą, esant reikalui, jį koreguoja;
3.2.8. informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) apie vaiko ugdymo(si) būklę, ugdymo(si) poreikius, pasiekimus, pažangą, progimnazijos lankymą ir elgesį;
3.2.9. konsultuoja mokinius ir teikia jiems ugdymo (si) pagalbą;
3.2.10. reaguoja į smurtą ir patyčias;
3.2.11. ugdymo procese naudoja metodinėje grupėje suderintus vadovėlius, kurių sąrašą tvirtina direktorius ir kitas mokymo priemones;
3.2.12. su tiesioginiu vadovu susiderinus apmokėjimą, moko mokinį namuose, jei jam paskirtas toks mokymas;
3.2.13. dirba su mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių, rengia dalyko ugdymo pritaikytas arba individualizuotas programas;
3.2.14. pastebėjus ar įtarus mokinį, esantį apsvaigus nuo psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, nedelsiant imasi adekvačių priemonių;
3.2.15. kuria ir palaiko emociškai saugią ugdymo (si) aplinką;
3.2.16. tobulina savo profesinę kvalifikaciją;
3.2.17. užtikrina, kad pamokose (ugdymo užsiėmimuose) mokiniai laikytųsi mokinių elgesio taisyklių, progimnazisto etikos kodekso ir saugos reikalavimų;
3.2.18. gerbia mokinį kaip asmenį, nepažeidžia jo teisių ir teisėtų interesų;
3.2.19. ugdo tvirtas mokinių dorovės, pilietines, tautines ir patriotines nuostatas, pagarbą kitiems, savo kultūriniam identitetui, laiduoja mokinių asmenybės galių plėtotę;
3.2.20. bendradarbiauja su kitais progimnazijos pedagoginiais darbuotojais, kad būtų pasiekti ugdymo tikslai;
3.2.21. analizuoja ir įsivertina savo pedagoginę veiklą;
3.2.22. pagal savo kvalifikacinę kategoriją vykdo metodinę veiklą;
3.2.23. dalyvauja ir teikia pasiūlymus kuriant ir įgyvendinant progimnazijos strateginį, metinį, ugdymo planus;
3.2.24. vykdo kitas veiklas progimnazijos bendruomenei vadovaudamasis su progimnazijos direktoriumi kiekvienų mokslo metų pradžioje pasirašomu atskiru susitarimu;
3.2.25. pamokų ar pertraukų metu kilus pavojui ar jį paskelbus progimnazijoje, užtikrina esamų mokinių pasišalinimą iš pavojingos vietos į saugią.
3.3. vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, pareigas ir kitus direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ir skyrių vedėjų teisėtus nurodymus;
3.4. savo darbe vadovaujasi viešai progimnazijos internetinėje svetainėje skelbiama ir tarnybiniu elektroniniu paštu gaunama, kitomis, įprastinėmis priemonėmis pateikta informacija;
3.5. vykdydamas funkcijas laikosi teisės aktų ir progimnazijoje nustatytų tvarkų, reikalavimų, taisyklių.

 


 

 PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ir būti baigęs vieną iš mokytojų rengimo ikimokyklinėms įstaigoms arba edukologijos studijų krypties programų ir turintis auklėtojo kvalifikaciją;
1.2. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
1.3. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais nustatytų valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus;
1.4. išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją taikyti savo darbe ugdymą, reglamentuojančius teisės aktus;
1.5. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje;
1.6. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.


ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2.Darbuotojas atlieka šias funkcijas:
2.1. organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą, orientuotą į individualius vaiko ugdymo(si) poreikius:
2.1.1. planuoja grupės ugdomąją veiklą;
2.1.2. kuria grupės ugdomąją aplinką, parenka priemones;
2.1.3. ugdo ir/ ar dalyvauja vaikų ugdymo(si) procese;
2.1.4. dalyvauja rengiant individualias vaikų ugdymo(-si) programas;
2.1.5. vertina, fiksuoja vaikų daromą pažangą, apie vaikų pasiekimus informuoja tėvus (globėjus);
2.1.6. supažindina šeimą su priešmokyklinio ugdymo ypatumais, nuolat informuoja apie vaiko daromą vystymosi pažangą;
2.2. teikia informaciją, pagal kompetenciją konsultuoja tėvus (globėjus), kitus mokykloje dirbančius specialistus priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais;
2.3. inicijuoja ir/ar dalyvauja bendruose mokyklos renginiuose, projektuose ir kitose veiklose.
2.4. tvarko ir pildo darbo dokumentus;
2.5. planuoja ir derina metinės veiklos prioritetus ir pagal juos rengia savo veiklos programą mokslo metams;
2.6. rengia ataskaitas, raštus, įsakymų ir kitų vidaus dokumentų projektus, susijusius su pedagogo veikla;
2.7. dalyvauja direktoriaus sudarytų nuolatinių ir laikinųjų komisijų darbe, teikia reikalingą informaciją bei pasiūlymus;
2.8. vykdo kitus su mokyklos veikla susijusius direktoriaus ir pavaduotojo ugdymui pavedimus, kad būtų pasiekti mokyklos strateginiai tikslai.


 

 PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS MOKYTOJO PADĖJĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;
1.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais priešmokyklinio amžiaus vaikų higienos, sanitarijos reikalavimus;
1.3. išmanyti patalpų priežiūros, valymo atlikimo tvarką, sanitarijos reikalavimus, dezinfekcijos ir plovimo priemonių paskirtį, koncentraciją, plovimo darbų eiliškumą;
1.4. mokėti naudotis darbo įrankiais, cheminėmis valymo priemonėmis.


ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2. Darbuotojas atlieka šias funkcijas:
2.1. kokybiškai, nustatytu laiku atlieka pavestą darbą;
2.2. vykdo Higienos normų reikalavimus, reglamentuojančius sanitarinę – higieninę grupės patalpų, priemonių, inventoriaus priežiūrą;
2.3. reguliariai vėdina patalpas;
2.4. organizuoja vaikų maitinimą: serviruoja valgykloje stalus, padeda vaikams pavalgyti, surenka indus;
2.5. organizuoja vaikų poilsį, miegą: kloja lovas, tvarko patalynę, pasirūpina jų švara ir higiena;
2.6. užtikrina kiekvieno vaiko lovytės, čiužinio, pagalvės, antklodės, rankšluosčių markiravimą ir teisingą naudojimą;
2.7. talkina grupės pedagogui, organizuojant vaikų veiklą grupėje ir lauke;
2.8. lydi vaikus ekskursijų, išvykų metu;
2.9. padeda vaikams apsirengti;
2.10. rengia vaikų atostogų metu sanitarines dienas;
2.11. informuoja direktoriaus pavaduotoją ūkio reikalams apie pastebėtus elektros, santechnikos, signalizacijos sutrikimus, gedimus, trūkstamas priemones;
2.12. vykdo kitus su progimnazijos veikla susijusius nenuolatinio pobūdžio direktoriaus pavedimus;
2.13. vasaros laikotarpiu atlieka kitas funkcijas paskirtas direktoriaus įsakymu.


 

KARJEROS KONSULTANTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Karjeros konsultanto pareigybei keliami kvalifikaciniai reikalavimai:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamą išsilavinimą;
1.2. karjeros konsultantas privalo būti susipažinęs su ugdymo karjerai sritį reglamentuojančiais teisės aktais;
1.3.gerai mokėti naudotis interneto naršykle, elektroninio pašto programa, MS Office ar kitais progimnazijos veikloje naudojamais programiniais paketais ir gebėti taikyti informacines technologijas savo darbe;
1.4. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais nustatytų valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus;
1.5. turėti psichologijos pagrindus;
1.6. žinoti ir išmanyti darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, elektrosaugos reikalavimus;
1.7. pagal kompetenciją taikyti savo darbe ugdymą reglamentuojančius teisės aktus;
1.8. planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje;
1.9. gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
2. Karjeros konsultantas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, progimnazijos nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis, bendruomenės narių elgesio ir etikos normomis, ugdymo planais, profesinio orientavimo konsultanto pareigybės aprašymu, progimnazijos direktoriaus įsakymais ir kitais ugdymą reglamentuojančiais teisės aktais.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

3. Organizuoti profesinį veiklinimą pagal SKU modelį: pažintinius vizitus, renginius, ekskursijas, susitikimus su švietimo įstaigų atstovais, darbdaviais ir kitais asmenimis.
4. Lydėti mokinius į ugdymo karjerai renginius.
5. Teikti asmenines ir grupines konsultacijas karjeros klausimais mokiniams ar jų tėvams.
6. Fiksuoti progimnazijos veiklos ir SKU Google kalendoriuose ugdymo karjerai renginius; vykdyti jų viešinimą progimnazijos svetainėje, pagal galimybes kituose informaciniuose leidiniuose.
7. Teikti karjeros planavimui bei vystymui (plėtojimui) reikalingą informaciją mokiniams ir kitai mokyklos bendruomenei – pasitelkiant TAMO, kitas IT informuoti apie dalyvavimo galimybę ugdymo karjerai renginiuose.
8. Supažindinti ir informuoti mokinius, mokytojus, tėvus su mokykloje teikiamomis karjeros paslaugomis, programomis, mokymo formomis, ugdomomis kompetencijomis bei mokymosi sąlygomis; dalyvauti tėvų susirinkimuose, klasių valandėlėse.
9. Teikti I–IV klasių mokiniams pažintinę informaciją apie darbą ir profesijų pasaulį, supažindinti V–VIII klasių mokinius su informacija apie miesto gimnazijas, profesinio rengimo centrą, jų vykdomas mokymo ir studijų programas, priėmimo taisykles; V–VIII klasių mokiniams organizuoti mokymus apie karjeros plano pildymą.
10. Organizuoti bendradarbiavimą su pramonės įmonėmis, profesinio rengimo centru, kitomis institucijomis.
11. Organizuoti ugdymo karjerai renginius progimnazijoje pagal patvirtintą metinį (mėnesio) planą.
12. Dalyvauti rengiant mokinių individualius ugdymosi planus.
13. Vykdyti progimnaziją baigusių mokinių karjeros stebėseną. Organizuoti tradicinius renginius „Kaip tau sekasi, pirmoke?". Kasmet rugsėjo mėnesį progimnazijos bendruomenei pateikti 8-tokų tolimesnio pasirinkimo statistiką.
14. Dalyvauti progimnazijos metinio plano ir strateginio plano rengime.
15. Bendradarbiaujant su klasių vadovais organizuoti mokinių „Karjeros plano" pildymą.
16. Vykdyti ir kitas su karjeros paslaugomis mokykloje susijusias funkcijas, jeigu tai yra reikalinga sklandžiam karjeros paslaugų sistemos funkcionavimui (progimnazijos svetainės „Ugdymas karjerai" rubrikos priežiūra ir t.t.).
17. Remiantis bendrais karjeros paslaugų sistemos tikslais ir uždaviniais, rekomendacijomis bei progimnazijos poreikiais, organizuoti karjeros paslaugų koordinavimą progimnazijoje. Bendradarbiaujant su mokyklos bendruomene, teikti konsultacijas kitiems mokyklos mokytojams, specialistams ir administracijos atstovams, padėti integruoti ugdymą karjerai į mokomuosius dalykus.
18. Siekiant ugdyti mokinių socialines pilietines kompetencijas, plėtoti progimnazijoje savanorišką mokinių veiklą:
18.1. suburti mokinių savanorių komandą;
18.2. organizuoti savanorių teorinius mokymus, užsiėmimus (pagal poreikius ir galimybes);
18.3. užmegzti ryšius su Šiaulių mieste veikiančiomis savanoriškomis organizacijomis, burti bendrai veiklai;
18.4. aktyviai bendrauti ir bendradarbiauti su SKU socialiniais partneriais, dalyvauti SKU socialinių partnerių organizuojamuose socialiniuose - pilietiniuose renginiuose, akcijose;
18.5. pildyti SKU kalendorių: sekti socialinių partnerių siūlomas veiklas, registruotis ir dalyvauti jose;
18.6. dalyvauti progimnazijoje organizuojamuose renginiuose, akcijose. Organizuoti akcijas;
18.7. organizuoti įvairią savanorišką veiklą progimnazijoje ( pagal poreikius ir galimybes):
18.8. bendrauti ir bendradarbiauti su progimnazijos mokytojais, klasių vadovais organizuojant socialinę - pilietinę veiklą.
19. Karjeros konsultantas veikia šiuo būdu:
19.1. bendradarbiauja ir koordinuoja savo veiklas kartu su administracija;
19.2. iškilus klausimams, į kuriuos atsakyti jis nekompetentingas, pasitelkia į pagalbą kitus švietimo pagalbos specialistus: socialinius pedagogus, psichologus ir kt.;
19.3. ugdymo karjerai procese pasitelkia mokyklos bendruomenę, švietimo pagalbos įstaigas, darbdavius ir jų organizacijas, kitus socialinius partnerius, visuomenines organizacijas, rėmėjus ir kitas suinteresuotas grupes, siekdamas užtikrinti mokinių poreikius atitinkantį ugdymą karjerai.

 


 

 PSICHOLOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. aukštasis išsilavinimas ir psichologo kvalifikacija (specialybė) ir ne žemesnis nei psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis ar jam prilyginama kvalifikacija;
1.2. teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams;
1.3 inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant progimnazijos bendruomenei aktualias psichologinių problemų prevencijos priemones;
1.4. bendradarbiauti su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu, kitais specialistais ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant mokinio problemas.


ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. įvertina mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas;
2.2. bendradarbiauja su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus, dirba progimnazijos Vaiko Gerovės komisijoje;
2.3. konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais;
2.4. rengia individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti;
2.5. konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais;
2.6. inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų bei veiksmingiau ugdyti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius;
2.7. dalyvauja formuojant teigiamą progimnazijos bendruomenės požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais;
2.8. šviečia progimnazijos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
2.9. renka ir kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su progimnazijos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis (Vaiko teisių apsaugos tarnybomis, psichikos sveikatos centrais, policija ir kt.), bei atlieka mokinių veiklos ir elgesio pamokų metu stebėseną;
2.10. teikia informaciją apie mokinius, turinčius psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų, suinteresuotiems asmenims ar institucijoms, susijusioms su šių mokinių ugdymu, gavęs tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;
2.11. atlieka aktualius progimnazijoje psichologinius tyrimus atsižvelgdamas į progimnazijos bendruomenės poreikius;
2.12. dalyvauja kuriant rengiamas (aprobuojamas) mokinio psichologinio vertinimo metodikas, mokslo ir studijų institucijų vykdomus projektus;
2.13. tvarko ir pildo savo darbo dokumentus;
2.14. derina su progimnazijos direktoriumi bei mokytojų taryba metinės veiklos prioritetus ir pagal juos rengia savo veiklos programą mokslo metams;
2.15. planuoja atliekamų darbų kiekį (krūvį) pagal savo turimų etatinių valandų progimnazijoje skaičių ir derina jį su progimnazijos administracija;
2.16. skiria pusę savo darbo laiko tiesioginiams ryšiams su psichologinės pagalbos gavėjais, likusiu darbo laiku tvarko mokinių įvertinimų duomenis, dokumentus, rengia rekomendacijas, prevencines programas, ruošiasi konsultacijoms, paskaitoms, tobulina profesinę kvalifikaciją. Šių darbų atlikimo vietą derina su progimnazijos administracija;
2.17. vykdo kitus progimnazijos vadovo pavedimus, susijusius su psichologo funkcijomis.
2.18. dirba vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais, progimnazijos nuostatais, progimnazijos darbo tvarkos taisyklėmis bei pareigybės aprašymu.
2.19. Progimnazijos psichologas rūpinasi psichologiniu mokinių gerbūviu: įvertina ir padeda spręsti mokinio psichologines ir ugdymosi problemas bendradarbiaudamas su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir mokytojais, organizuoja aktualias prevencines, intervencines ir bendruomenės švietimo veiklas, atlieka tyrimus bei tvarko savo dokumentus.


 

 RAŠTINĖS (ARCHYVO) VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą;
2. išmanyti Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius švietimo įstaigų veiklą;
3. išmanyti ir laikytis darbų saugos instrukcijų dirbant su kompiuteriu ir kopijavimo aparatu;
4. išmanyti ir laikytis bendrų darbo ir sveikatos saugos, gaisrinės ir civilinės saugos, elektrosaugos taisyklių;
5. mokėti dirbti su operacinėmis sistemomis ir taikomosiomis programomis;
6. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą;
7. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti dirbti kompiuteriu (vartotojo lygmeniu), savarankiškai spręsti iškilusias problemas;
8. būti pareigingam, darbščiam, gebėti kultūringai bendrauti su klientais.


ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. užtikrina progimnazijos direktoriui pasirašyti teikiamų dokumentų projektų tinkamą įforminimą;
registruoja pagal dokumentų rūšis ir saugojimo terminus parengtus dokumentus nustatytos formos registruose;
3. tvarko progimnazijos direktoriaus įsakymų apskaitą;
4. tvarko ir valdo dokumentus taip, kad būtų užtikrintas greitas priėjimas prie visų turimų dokumentų;
5. laiku ir tinkamai vykdo progimnazijos direktoriaus pavedimus;
6. perduoda ir priima informacinius pranešimus faksu bei elektroniniu paštu;
7. užtikrina tinkamą bylų ir dokumentų tvarkymą, kaupimą ir saugojimą;
8. užtikrina, kad dokumentai būtų rengiami, tvarkomi ir saugomi pagal teisės aktų reikalavimus.
9. rengia progimnazijos dokumentacijos plano projektą ir pateikia jį suderinti;
10. užtikrina jo taikymą formuojant bylas;
11. užtikrina raštinėje esančių bylų, dokumentų ir spaudų saugumą;
1 nustatytais terminais priima sutvarkytas archyviniam saugojimui dokumentų bylas, užtikrina jų apskaitą ir saugojimą, pasibaigus terminui organizuoja jų naikinimą;
13. rengia baigtų dokumentų sutvarkymą;
14. sudaro ilgai saugomų dokumentų apyrašų projektus ir teikia juos suderinti;
15. nustatyta tvarka tvirtina dokumentų kopijas;
16. nustatyta tvarka daro dokumentų išrašus;
17. užtikrina dokumentų archyvo konfidencialumą ir jų apsaugą nuo nesankcionuoto naudojimo, pakeitimo bei sunaikinimo;
18. organizuoja asmenų priėmimą pas progimnazijos direktorių;
19. vykdo kitus su pareigybės funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio progimnazijos direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo pavedimus.


 

 RUSŲ KALBOS MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Mokytojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą, įgytą rusų kalbos specialybę bei mokytojo kvalifikaciją, atitinkančią švietimo ir mokslo ministro nustatytus reikalavimus;
1.2. turėti ne žemesnę nei mokytojo kvalifikacinę kategoriją;
1.3. gerai mokėti naudotis MS Office ir kitais progimnazijos veikloje naudojamais programiniais paketais bei informacinėmis sistemomis, gebėti taikyti informacines technologijas savo darbe;
1.4. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 ,,Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo" reikalavimus";
1.5. turėti psichologijos pagrindus, žinoti ir išmanyti darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos reikalavimus, pagal kompetenciją vadovautis savo darbe ugdymą reglamentuojančiais teisės aktais, planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje, gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

II SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO MOKYTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias funkcijas:
2.1. pagal progimnazijos ugdymo planą, valandų paskirstymą dalykui ir klasėms įgyvendina rusų kalbos kaip antrosios užsienio kalbos dalyko pagrindinio ugdymo bendrąją programą progimnazijos 6-8 klasėse ir paskirtas neformaliojo švietimo programas;
2.2. pasirengiant įgyvendinti programą ir ją įgyvendindamas mokytojas:
2.2.1. parengia dalyko (neformaliojo švietimo) programas, jei nėra patvirtintų ŠMM;
2.2.2. parengia ir suderina dalyko (neformaliojo švietimo) ilgalaikį teminį planą;
2.2.3. pasirengia pamokoms (neformaliojo švietimo užsiėmimams), juos tinkamai organizuoja;
2.2.4. parengia ir suderina metodinėje grupėje vieningą dalyko mokinių pasiekimų ir pažangos stebėjimo ir vertinimo tvarką, su ja supažindina mokinius;
2.2.5. stebi, nešališkai vertina mokinių pasiekimus ir pažangą;
2.2.6. organizuoja atsiskaitymą už ugdymo programoje numatytus pasiekimus;
2.2.7. ugdomąją veiklą vykdo pagal suderintą ilgalaikį teminį planą, esant reikalui, jį koreguoja;
2.2.8. informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) apie vaiko ugdymo(si) būklę, ugdymo(si) poreikius, pasiekimus, pažangą, progimnazijos lankymą ir elgesį;
2.2.9. konsultuoja mokinius ir teikia jiems ugdymo(si) pagalbą;
2.2.10. reaguoja į smurtą ir patyčias;
2.2.11. ugdymo procese naudoja metodinėje grupėje suderintus vadovėlius, kurių sąrašą tvirtina direktorius ir kitas mokymo priemones
2.2.12. su tiesioginiu vadovu susiderinus apmokėjimą, moko mokinį namuose, jei jam paskirtas toks mokymas;
2.2.13. dirba su mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių, rengia dalyko ugdymo pritaikytas arba individualizuotas programas;
2.2.14. pastebėjus ar įtarus mokinį, esantį apsvaigus nuo psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, nedelsiant imasi adekvačių priemonių;
2.2.15. kuria ir palaiko emociškai saugią ugdymo(si) aplinką;
2.2.16. tobulina savo kvalifikaciją;
2.2.17. užtikrina, kad pamokose (ugdymo užsiėmimuose) mokiniai laikytųsi mokinių elgesio taisyklių, mokinio etikos kodekso ir saugos reikalavimų;
2.2.18. gerbia mokinį kaip asmenį, nepažeidžia jo teisių ir teisėtų interesų;
2.2.19. ugdo tvirtas mokinių dorovės, pilietines, tautines ir patriotines nuostatas, pagarbą kitiems, savo kultūriniam identitetui, laiduoja mokinių asmenybės galių plėtotę;
2.2.20. mokytojui sutikus, naudojant nepanaudotas (nenaudojamas) valandas dalyvauja mokymosi pasiekimų patikrinimo, vertinimo (vykdymo), apeliacinėse ir kitose komisijose;
2.2.21. laikosi progimnazijoje nustatytų etikos normų;
2.2.22. tvarko pedagoginės veiklos apskaitos dokumentus;
2.2.23. prieš pradėdamas dirbti ir vėliau periodiškai profilaktiškai pasitikrina sveikatą;
2.3. veikla bendruomenei:
2.3.1. paskirtas klasės vadovu, vykdo progimnazijos darbo tvarkos taisyklėse nustatytus reikalavimus;
2.3.2. dalyvauja metodinėje veikloje, bendrauja su kitais mokytojais, siekiant bendrų ugdymo(si) tikslų;
2.3.3. dalyvauja pasitarimuose, posėdžiuose, direktoriaus sudarytose darbo grupėse;
2.3.4. dalyvauja progimnazijos veiklos planavime, vidaus įsivertinime;
2.3.5. vykdo kitas direktoriaus paskirtas funkcijas bendruomenei, kurioms paskirtos valandos;
2.4. vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, pareigas ir kitus direktoriaus, direktoriaus pavaduotojų ir skyrių vedėjų teisėtus nurodymus;
2.5. savo darbe vadovaujasi viešai progimnazijos internetinėje svetainėje skelbiama ir tarnybiniu elektroniniu paštu gaunama ir kitomis, įprastinėmis priemonėmis, pateikta informacija.
2.6. vykdydamas funkcijas laikosi teisės aktų ir progimnazijoje nustatytų tvarkų, reikalavimų, taisyklių.


 

 SOCIALINIO PEDAGOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. įgijęs aukštąjį išsilavinimą ir socialinio pedagogo kvalifikaciją;
1.2. įgijęs socialinės pedagogikos kvalifikacinį laipsnį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) ir pedagogo ar socialinio pedagogo kvalifikaciją;
1.3. baigęs socialinės pedagogikos studijų programą aukštojoje mokykloje ir įgijęs pedagogo kvalifikaciją;
1.4. įgijęs socialinės pedagogikos magistro kvalifikacinį laipsnį, išklausęs ir atsiskaitęs už ne mažiau kaip 90 studijų kreditų socialinės pedagogikos studijų modulį aukštojoje mokykloje;
1.5. kuris buvo priimtas į darbą į socialinio pedagogo pareigas iki šio įsakymo įsigaliojimo ir atitinkantis iki šio įsakymo įsigaliojimo galiojusius Socialinio pedagogo kvalifikacinius reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2001 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 1667 „Dėl Socialinio pedagogo kvalifikacinių reikalavimų ir pareiginių instrukcijų patvirtinimo";
1.6. mokantis naudotis informacinėmis technologijomis;
1.7. gerai mokantis lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo" reikalavimus.


ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. vertina socialinės pedagoginės pagalbos vaikui ir mokiniui poreikius (kartu su kitais specialistais), esant būtinybei gali lankytis pamokose, neformaliojo ugdymo ir kitose veiklose;
2.2. konsultuoja vaikus ir mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), progimnazijos bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;
2.3. dalyvauja sprendžiant krizinius atvejus progimnazijoje, ugdymo ir socialinių įgūdžių problemas;
2.4. numato socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui būdus bei formas bendradarbiaudamas su mokytojais, klasių vadovais, tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais specialistais, švietimo pagalbos įstaigomis, kitais su vaiku ir mokiniu dirbančiais asmenimis, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros įstaigomis, teisėsaugos institucijomis, socialiniais partneriais;
2.5. šviečia progimnazijos bendruomenę socialinės pedagoginės pagalbos teikimo, progimnazijos nelankymo ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevencijos, pozityviosios socializacijos klausimais, nuolat tobulina savo kompetencijas;
2.6. inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas bei socialinio ugdymo projektus kartu su progimnazijos Vaiko gerovės komisija ugdant vaikų ir mokinių gyvenimo įgūdžius;
2.7. atlieka aktualius socialinius pedagoginius tyrimus progimnazijoje, atsižvelgdamas į progimnazijos bendruomenės poreikius (prioritetus, strateginį ir metinį veiklos planus);
2.8. renka, kaupia ir analizuoja informaciją, reikalingą vaikų ir mokinių problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su progimnazijos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis;
2.9. rengia ir skleidžia informaciją apie socialinę - pedagoginę pagalbą;
2.10. tvarko ir pildo darbo dokumentus (konsultacijų žurnalą ir kitus reikiamus dokumentus);
2.11. planuoja ir derina su progimnazijos vadovu metinės veiklos prioritetus ir pagal juos rengia savo veiklą.


 

 SPECIALIOJO PEDAGOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Specialiojo pedagogo kvalifikacijai keliami reikalavimai:
1. 1. įgytas specialusis pedagoginis aukštasis išsilavinimas;
1. 2. ne mažesnė kaip dvejų metų darbo su specialiųjų poreikių mokiniais patirtis;
1. 3. pedagoginio vertinimo metodikų išmanymas, gebėjimas atlikti pedagoginį mokinių vertinimą, jų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygio ir jų atitikimo bendrojo ugdymo programoms bei specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymas, pažangos įvertinimas;
1. 4. specialiųjų poreikių mokinių ugdymo metodų išmanymas, gebėjimas juos taikyti padedant specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti mokomąją medžiagą ir lavinant jų sutrikusias funkcijas;
1. 5. gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais, jų mokytojais, klasių vadovais, tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais;
1. 6. gebėti naudotis interneto naršykle, elektroninio pašto programa, „MS Office", „Google" kompiuterijos produkcija ar kitais progimnazijos veikoje naudojamais programiniais paketais ir gebėti taikyti šias informacines technologijas savo darbe;
1. 7. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais nustatytų valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus;
1. 8. gebėti taikyti dokumentų rengimo taisykles;
1. 9. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje;
1. 10. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
2. Specialusis pedagogas turi išmanyti:
2. 1. specialiųjų poreikių mokinių mokymosi programas;
2. 2. jo darbą reglamentuojančius teisės aktus.
3. Specialusis pedagogas privalo vadovautis:
3. 1. Tarptautiniais vaikų teises ir interesus reglamentuojančiais dokumentais;
3. 2. Lietuvos Respublikos Konstitucija,
3. 3. Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais;
3. 4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais,
3. 5. progimnazijos nuostatais;
3. 6. etikos principais;
3. 7. darbo tvarkos taisyklėmis;
3. 8. darbo sutartimi;
3. 9. šiuo pareigybės aprašymu;
3. 10. kitais progimnazijos lokaliniais dokumentais (įsakymais, potvarkiais, nurodymais, taisyklėmis ir pan.).

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Specialusis pedagogas atlieka šias funkcijas:
4. 1. dalyvauti atliekant pedagoginį mokinių vertinimą, nustatant mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą bendrosioms ugdymo programoms bei įvertinant mokinio pažangą;
4. 2. bendradarbiauti su mokytojais, klasių vadovais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), progimnazijos švietimo pagalbos specialistais (logopedu, socialiniu pedagogu, psichologu), Vaiko gerovės komisijos nariais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese;
4. 3. bendradarbiauti su Šiaulių miesto pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, aptarti pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus ir juos taikyti;
4. 4. padėti specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį ir lavinti jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgiant į kiekvieno specialiųjų poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymo ypatumus;
4. 5. teikti individualią (1 mokinys), pogrupinę (2-4 mokiniai), grupinę (5-8 mokiniai) pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.
4.6. padėti specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ar klasėje).
4. 7. pateikti mokytojams rekomendacijų, kaip pritaikyti specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, ugdymo programas;
4. 8. teikti metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoti šių mokinių ugdymo klausimais;
4. 9. naudoti ugdymo procese mokymo priemones, atsižvelgdamas į specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių amžių, specialiuosius ugdymosi poreikius, individualius gebėjimus ir ugdymo turinį;
4. 10. tvarkyti ir pildyti savo veiklos dokumentus;
4. 11. dalyvauti progimnazijos Vaiko gerovės komisijos darbe, progimnazijos direktoriaus sudarytų darbo grupių ir komisijų veikloje;
4. 12. savo darbe taikyti specialiosios pedagogikos naujoves;
4. 13. informuoti progimnazijos bendruomenę aktualiais specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoti progimnazijos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių mokinius;
4. 14. laikytis pedagoginės etikos normų.


 ŠOKIO MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Mokytojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą, įgytą šokio mokytojo specialybę bei mokytojo kvalifikaciją, atitinkančią švietimo ir mokslo ministro nustatytus reikalavimus;
1.2. turėti ne žemesnę nei mokytojo kvalifikacinę kategoriją;
1.3. gerai mokėti naudotis MS Office ir kitais progimnazijos veikloje naudojamais programiniais paketais bei informacinėmis sistemomis, gebėti taikyti informacines technologijas savo darbe;
1.4. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 ,,Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo" reikalavimus";
1.5. turėti psichologijos pagrindus, žinoti ir išmanyti darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, pagal kompetenciją savo darbe vadovautis ugdymą reglamentuojančiais teisės aktais, planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje, gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

II SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO MOKYTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias funkcijas:
2.1. pagal progimnazijos ugdymo planą, valandų paskirstymą dalykui ir klasėms įgyvendina šokio dalyko pradinio ugdymo programą progimnazijos 1-4 klasėse ir paskirtas neformaliojo švietimo programas;
2.2. pasirengiant įgyvendinti programą ir ją įgyvendindamas mokytojas:
2.2.1. parengia dalyko (neformalaus švietimo) programas, jei nėra patvirtintų ŠMM;
2.2.2. parengia ir suderina dalyko (neformalaus švietimo) ilgalaikį teminį planą;
2.2.3. pasirengia pamokoms (neformaliojo švietimo užsiėmimams), juos tinkamai organizuoja;
2.2.4. parengia ir suderina metodinėje grupėje vieningą dalyko mokinių pasiekimų ir pažangos stebėjimo ir vertinimo tvarką, su ja supažindina mokinius;
2.2.5. stebi, nešališkai vertina mokinių pasiekimus ir pažangą;
2.2.6. organizuoja atsiskaitymą už ugdymo programoje numatytus pasiekimus;
2.2.7. ugdomąją veiklą vykdo pagal suderintą ilgalaikį planą, esant reikalui, jį koreguoja;
2.2.8. informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) apie vaiko ugdymo (si) būklę, ugdymo (si) poreikius, pasiekimus, pažangą, progimnazijos lankymą ir elgesį;
2.2.9. konsultuoja mokinius ir teikia jiems ugdymo (si) pagalbą;
2.2.10. reaguoja į smurtą ir patyčias;
2.2.11. ugdymo procese naudoja metodinėje grupėje suderintus vadovėlius ir kitas mokymo priemones; vadovėlių sąrašą tvirtina direktorius;
2.2.12. su tiesioginiu vadovu susiderinus apmokėjimą, moko mokinį namuose, jei jam paskirtas toks mokymas;
2.2.13. dirba su mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių, rengia dalyko ugdymo pritaikytas arba individualizuotas programas;
2.2.14. pastebėjus ar įtarus mokinį, esantį apsvaigus nuo psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, nedelsiant imasi adekvačių priemonių;
2.2.15. kuria ir palaiko emociškai saugią ugdymo (si) aplinką;
2.2.16. tobulina savo kvalifikaciją;
2.2.17. užtikrina, kad pamokose (ugdymo užsiėmimuose) mokiniai laikytųsi mokinių elgesio taisyklių, progimnazisto etikos kodekso ir saugos reikalavimų;
2.2.18. gerbia mokinį kaip asmenį, nepažeidžia jo teisių ir teisėtų interesų;
2.2.19. ugdo tvirtas mokinių dorovės, pilietines, tautines ir patriotines nuostatas, pagarbą kitiems, savo kultūriniam identitetui, laiduoja mokinių asmenybės galių plėtotę;
2.2.20. mokytojui sutikus, naudojant nepanaudotas valandas dalyvauja mokymosi pasiekimų patikrinimo, vertinimo ir apeliacinėse ir kitose komisijose;
2.2.21. laikosi progimnazijoje nustatytų etikos normų;
2.2.22. tvarko pedagoginės veiklos apskaitos dokumentus;
2.2.23. prieš pradėdamas dirbti ir vėliau periodiškai profilaktiškai pasitikrina sveikatą;
2.3. veikla bendruomenei:
2.3.1. paskirtas klasės vadovu , vykdo Darbo tvarkos taisyklėse nustatytus reikalavimus;
2.3.2. dalyvauja metodinėje veikloje, bendrauja su kitais mokytojais, siekiant bendrų ugdymo (si) tikslų;
2.3.3. dalyvauja pasitarimuose, posėdžiuose, direktoriaus sudarytose darbo grupėse;
2.3.4. dalyvauja progimnazijos veiklos planavime, vidaus įsivertinime;
2.3.5. vykdo kitas direktoriaus paskirtas funkcijas bendruomenei, kurioms paskirtos valandos;
2.4. vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, pareigas ir kitus direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ir skyrių vedėjų teisėtus nurodymus;
2.5. savo darbe vadovaujasi viešai progimnazijos internetinėje svetainėje skelbiama ir tarnybiniu elektroniniu paštu gaunama ir kitomis, įprastinėmis priemonėmis, pateikta informacija.
2.6. vykdydamas funkcijas laikosi teisės aktų ir progimnazijoje nustatytų tvarkų, reikalavimų, taisyklių.


 

 TAUTINIŲ ŠOKIŲ KOLEKTYVO MENO VADOVO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą ir choreografo profesinę kvalifikaciją;
1.2. gerai mokėti valstybinę kalbą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
1.3. išmanyti darbo su kolektyvu specifiką, muzikos, šokio, dainos ypatumus ir kūrybiško pritaikymo scenoje galimybes;
1.4. mokėti savarankiškai organizuoti darbą;
1.5. būti pareigingas, iniciatyvus ir gebėti vadovauti kolektyvui;
1.6. gebėti dirbti kompiuteriu;
1.7. žinoti dokumentų rengimo principus.

II SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. rūpinasi meno šakos, žanro populiarinimu, vaikų, jaunimo įtraukimu į kultūrinę, meninę, šviečiamąją veiklą;
2.2. atrenka ir priima į kolektyvą naujus narius;
2.3. rūpinasi kolektyvo meniniu lygiu, orientuojasi į geriausius šio žanro kolektyvus.
2.4. planuoja ir organizuoja kolektyvo darbą, kūrybinę veiklą:
2.4.1. moko kolektyvo dalyvius šokio, muzikos pradmenų;
2.4.2. parenka repertuarą ir jį nuolat atnaujina;
2.4.3. sudaro pusmečių veiklos planus ir juos pateikia kuruojančiam vadovui;
2.4.4. parengia kolektyvą koncertams, konkursams ir festivaliams;
2.4.5. prireikus režisuoja koncertines programas;
2.4.6. organizuoja koncertus ir koncertines išvykas;
2.4.7. ugdo kolektyvo narių tarpusavio bendravimo ir sceninę kultūrą;
2.4.8. rūpinasi kolektyvo reklama;
2.4.9. rūpinasi kolektyvo sceninių kostiumų priežiūra ir jų atnaujinimu;
2.4.10. tvarko ir saugo kolektyvo veiklos dokumentaciją;
2.5. rengia ir veda individualias, jungtines, generalines repeticijas, dirba ir moko individualiai;
2.6. palaiko ryšius ir bendradarbiauja su kūrybinėmis sąjungomis, organizacijomis, kultūros ir švietimo įstaigomis;
2.7. teikia siūlymus dėl kultūrinių renginių planavimo;
2.8. užtikrina, kad darbui skirtos patalpos, darbo priemonės ar kitas turtas būtų tinkamai eksploatuojamas, prižiūrimas ir saugomas;
2.9. pagal nurodymus rengia ataskaitas ir kitą informacinę medžiagą;
2.10. inicijuoja naujus kultūrinius projektus Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijai ir kitiems fondams, ieško rėmėjų kolektyvo kūrybinei veiklai įgyvendinti;
2.11. vykdo kitus teisėtus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su progimnazijoje vykdoma veikla.


 

 TECHNOLOGIJŲ MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Mokytojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą, įgytą technologijų mokytojo specialybę bei mokytojo kvalifikaciją, atitinkančią švietimo ir mokslo ministro nustatytus reikalavimus;
1.2. turėti ne žemesnę nei mokytojo kvalifikacinę kategoriją;
1.3. gerai mokėti naudotis MS Office ir kitais progimnazijos veikloje naudojamais programiniais paketais bei informacinėmis sistemomis, gebėti taikyti informacines technologijas savo darbe;
1.4. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 ,,Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo" reikalavimus";
1.5. turėti psichologijos pagrindus, žinoti ir išmanyti darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, pagal kompetenciją savo darbe vadovautis ugdymą reglamentuojančiais teisės aktais, planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje, gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

II SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO MOKYTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias funkcijas:
2.1. pagal progimnazijos ugdymo planą, valandų paskirstymą dalykui ir klasėms įgyvendina technologijų dalyko bendrojo ugdymo programą progimnazijos 5-8 klasėse ir paskirtas neformaliojo švietimo programas;
2.2. pasirengiant įgyvendinti programą ir ją įgyvendindamas mokytojas:
2.2.1. parengia dalyko (neformalaus švietimo) programas, jei nėra patvirtintų ŠMM;
2.2.2. parengia ir suderina dalyko (neformalaus švietimo) ilgalaikį teminį planą;
2.2.3. pasirengia pamokoms (neformaliojo švietimo užsiėmimams), juos tinkamai organizuoja;
2.2.4. parengia ir suderina metodinėje grupėje vieningą dalyko mokinių pasiekimų ir pažangos stebėjimo ir vertinimo tvarką, su ja supažindina mokinius;
2.2.5. stebi, nešališkai vertina mokinių pasiekimus ir pažangą;
2.2.6. organizuoja atsiskaitymą už ugdymo programoje numatytus pasiekimus;
2.2.7. ugdomąją veiklą vykdo pagal suderintą ilgalaikį planą, esant reikalui, jį koreguoja;
2.2.8. informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) apie vaiko ugdymo (si) būklę, ugdymo (si) poreikius, pasiekimus, pažangą, progimnazijos lankymą ir elgesį;
2.2.9. konsultuoja mokinius ir teikia jiems ugdymo (si) pagalbą;
2.2.10. reaguoja į smurtą ir patyčias;
2.2.11. ugdymo procese naudoja metodinėje grupėje suderintus vadovėlius ir kitas mokymo priemones; vadovėlių sąrašą tvirtina direktorius;
2.2.12. su tiesioginiu vadovu susiderinus apmokėjimą, moko mokinį namuose, jei jam paskirtas toks mokymas;
2.2.13. dirba su mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių, rengia dalyko ugdymo pritaikytas arba individualizuotas programas;
2.2.14. pastebėjus ar įtarus mokinį, esantį apsvaigus nuo psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, nedelsiant imasi adekvačių priemonių;
2.2.15. kuria ir palaiko emociškai saugią ugdymo (si) aplinką;
2.2.16. tobulina savo kvalifikaciją;
2.2.17. užtikrina, kad pamokose (ugdymo užsiėmimuose) mokiniai laikytųsi mokinių elgesio taisyklių, progimnazisto etikos kodekso ir saugos reikalavimų;
2.2.18. gerbia mokinį kaip asmenį, nepažeidžia jo teisių ir teisėtų interesų;
2.2.19. ugdo tvirtas mokinių dorovės, pilietines, tautines ir patriotines nuostatas, pagarbą kitiems, savo kultūriniam identitetui, laiduoja mokinių asmenybės galių plėtotę;
2.2.20. mokytojui sutikus, naudojant nepanaudotas valandas dalyvauja mokymosi pasiekimų patikrinimo, vertinimo ir apeliacinėse ir kitose komisijose;
2.2.21. laikosi progimnazijoje nustatytų etikos normų;
2.2.22. tvarko pedagoginės veiklos apskaitos dokumentus;
2.2.23. prieš pradėdamas dirbti ir vėliau periodiškai profilaktiškai pasitikrina sveikatą;
2.3. veikla bendruomenei:
2.3.1. paskirtas klasės vadovu , vykdo Darbo tvarkos taisyklėse nustatytus reikalavimus;
2.3.2. dalyvauja metodinėje veikloje, bendrauja su kitais mokytojais, siekiant bendrų ugdymo (si) tikslų;
2.3.3. dalyvauja pasitarimuose, posėdžiuose, direktoriaus sudarytose darbo grupėse;
2.3.4. dalyvauja progimnazijos veiklos planavime, vidaus įsivertinime;
2.3.5. vykdo kitas direktoriaus paskirtas funkcijas bendruomenei, kurioms paskirtos valandos;
2.4. vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, pareigas ir kitus direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ir skyrių vedėjų teisėtus nurodymus;
2.5. savo darbe vadovaujasi viešai progimnazijos internetinėje svetainėje skelbiama ir tarnybiniu elektroniniu paštu gaunama ir kitomis, įprastinėmis priemonėmis, pateikta informacija.
2.6. vykdydamas funkcijas laikosi teisės aktų ir progimnazijoje nustatytų tvarkų, reikalavimų, taisyklių.

 


 

 TIKYBOS MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Mokytojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą, įgytą tikybos specialybę bei mokytojo kvalifikaciją, atitinkančią švietimo ir mokslo ministro nustatytus reikalavimus;
1.2. turėti ne žemesnę nei mokytojo kvalifikacinę kategoriją ir galiojantį vyskupo kanoninį siuntimą mokyti katalikų tikybos;
1.3. gerai mokėti naudotis MS Office ir kitais progimnazijos veikloje naudojamais programiniais paketais bei informacinėmis sistemomis, gebėti taikyti informacines technologijas savo darbe;
1.4. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 ,,Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo" reikalavimus";
1.5. turėti psichologijos pagrindus, žinoti ir išmanyti darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos reikalavimus, pagal kompetenciją vadovautis savo darbe ugdymą reglamentuojančiais teisės aktais, planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje, gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

II SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO MOKYTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias funkcijas:
2.1. pagal progimnazijos ugdymo planą, valandų paskirstymą dalykui ir klasėms įgyvendina tikybos dalyko pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrąsias programas progimnazijos 1-8 klasėse ir paskirtas neformaliojo švietimo programas;
2.2. pasirengiant įgyvendinti programą ir ją įgyvendindamas mokytojas:
2.2.1. parengia dalyko (neformaliojo švietimo) programas, jei nėra patvirtintų ŠMM;
2.2.2. parengia ir suderina dalyko (neformaliojo švietimo) ilgalaikį teminį planą;
2.2.3. pasirengia pamokoms (neformaliojo švietimo užsiėmimams), juos tinkamai organizuoja;
2.2.4. parengia ir suderina metodinėje grupėje vieningą dalyko mokinių pasiekimų ir pažangos stebėjimo ir vertinimo tvarką, su ja supažindina mokinius;
2.2.5. stebi, nešališkai vertina mokinių pasiekimus ir pažangą;
2.2.6. organizuoja atsiskaitymą už ugdymo programoje numatytus pasiekimus;
2.2.7. ugdomąją veiklą vykdo pagal suderintą ilgalaikį teminį planą, esant reikalui, jį koreguoja;
2.2.8. informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) apie vaiko ugdymo(si) būklę, ugdymo(si) poreikius, pasiekimus, pažangą, progimnazijos lankymą ir elgesį;
2.2.9. konsultuoja mokinius ir teikia jiems ugdymo(si) pagalbą;
2.2.10. reaguoja į smurtą ir patyčias;
2.2.11. ugdymo procese naudoja metodinėje grupėje suderintus vadovėlius, kurių sąrašą tvirtina direktorius ir kitas mokymo priemones;
2.2.12. su tiesioginiu vadovu susiderinus apmokėjimą, moko mokinį namuose, jei jam paskirtas toks mokymas;
2.2.13. dirba su mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių, rengia dalyko ugdymo pritaikytas arba individualizuotas programas;
2.2.14. pastebėjus ar įtarus mokinį, esantį apsvaigus nuo psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, nedelsiant imasi adekvačių priemonių;
2.2.15. kuria ir palaiko emociškai saugią ugdymo(si) aplinką;
2.2.16. tobulina savo kvalifikaciją;
2.2.17. užtikrina, kad pamokose (ugdymo užsiėmimuose) mokiniai laikytųsi mokinių elgesio taisyklių, mokinio etikos kodekso ir saugos reikalavimų;
2.2.18. gerbia mokinį kaip asmenį, nepažeidžia jo teisių ir teisėtų interesų;
2.2.19. ugdo tvirtas mokinių dorovės, pilietines, tautines ir patriotines nuostatas, pagarbą kitiems, savo kultūriniam identitetui, laiduoja mokinių asmenybės galių plėtotę;
2.2.20. mokytojui sutikus, naudojant nepanaudotas (nenaudojamas) valandas dalyvauja mokymosi pasiekimų patikrinimo, vertinimo (vykdymo), apeliacinėse ir kitose komisijose;
2.2.21. laikosi progimnazijoje nustatytų etikos normų;
2.2.22. tvarko pedagoginės veiklos apskaitos dokumentus;
2.2.23. prieš pradėdamas dirbti ir vėliau periodiškai profilaktiškai pasitikrina sveikatą;
2.3. veikla bendruomenei:
2.3.1. paskirtas klasės vadovu, vykdo progimnazijos darbo tvarkos taisyklėse nustatytus reikalavimus;
2.3.2. dalyvauja metodinėje veikloje, bendrauja su kitais mokytojais, siekiant bendrų ugdymo(si) tikslų;
2.3.3. dalyvauja pasitarimuose, posėdžiuose, direktoriaus sudarytose darbo grupėse;
2.3.4. dalyvauja progimnazijos veiklos planavime, vidaus įsivertinime;
2.3.5. vykdo kitas direktoriaus paskirtas funkcijas bendruomenei, kurioms paskirtos valandos;
2.4. vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, pareigas ir kitus direktoriaus, direktoriaus pavaduotojų ir skyrių vedėjų teisėtus nurodymus;
2.5. savo darbe vadovaujasi viešai progimnazijos internetinėje svetainėje skelbiama ir tarnybiniu elektroniniu paštu gaunama ir kitomis, įprastinėmis priemonėmis, pateikta informacija.
2.6. vykdydamas funkcijas laikosi teisės aktų ir progimnazijoje nustatytų tvarkų, reikalavimų, taisyklių.


 

 VALGYKLOS PAGALBINIO DARBININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1. žinoti maisto produktų pakrovimo, iškrovimo ir sandėliavimo reikalavimus;
1.2. pažinti darbo priemonių ir įrankių rūšis, jų saugojimo tvarką;
1.3. žinoti saugos ir sveikatos darbe, gaisrinės, elektros saugos reikalavimus;
1.4. žinoti atidarymo, maisto atliekų surinkimo bei laikymo taisykles;
1.5. žinoti plovimo priemones, plovimo mašinų sudarymo taisykles, jų laikymo reikalavimus;
1.6. žinoti naudojimosi virtuvės indais ir įrankiais, jų paskirtį, surinkimo, plovimo, džiovinimo taisykles;
1.7. būti pareigingam, darbščiam, tvarkingam.

II SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis darbuotojas privalo vykdyti šias funkcijas:
2.1. atlieka pagalbinius darbus valgyklos patalpose;
2.2. rankiniu būdu neša, pakrauna, iškrauna maisto produktus;
2.3. plauna rankomis ir indaplove indus, įrankius;
2.4. pristatyto iš sandėlio į gamybines patalpas produktus, atidaro dėžes, maišus, nuneša tuščią tarą į sandėlį;
2.5. pripila puodus vandens ir pastato juos ant viryklės;
2.6. nuneša puodus su paruoštu maistu prie jų išdavimo vietos;
2.7. iš panaudotų indų pašalina maisto likučius, nuneša į plovyklą ir atneša švarius indus į gamybinę patalpą.;
2.8. plauna stalo įrankius ir virtuvės inventorių, naudojant plaunančias ir dezinfekuojančias medžiagas, paruošia specialius plaunančius skysčius;
2.9. Šluosto ir džiovina indus ir įrankius, pristato švarius indus prie patiekalų išdavimo vietos;
2.10. valo valgyklos stalus;
2.11. dėvi švarius ir tvarkingus specialiuosius rūbus;
2.12. laiku ir tinkamai vykdo valgyklos vedėjo (vyr. virėjo) teisėtus nurodymus ir kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus.


 

 

VALGYKLOS VEDĖJO (VYR. VIRĖJO)  PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Kvalifikaciniai ir specialūs reikalavimai Valgyklos vedėjui (vyr. virėjui):

 1. turėti vidurinį ar specialųjį vidurinį išsilavinimą;
 2. mokėti rengti dokumentus pagal Dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 3. gerai mokėti lietuvių kalbą;
 4. gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti  mintis žodžiu ir raštu, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, dirbti komandoje, bendrauti;
 5. žinoti valgyklai ir maitinimui keliamus reikalavimus, taisykles;
 6. išmanyti maisto produktų gamybai, technologijai keliamus reikalavimus;
 7. gerai išmanyti darbų ir priešgaisrinės  saugos, higienos reikalavimus valgyklos darbui ir maisto gamybai užtikrinti;
 8. gebėti organizuoti pavaldžių darbuotojų darbą;
 9. mokėti naudotis interneto naršykle, elektroninio pašto programa, MS Office ir kitais progimnazijoje turto ir lėšų apskaitai naudojamais programiniais paketais, gebėti taikyti informacines technologijomis savo darbe;
 10. mokėti vesti maisto produktų kiekinę ir suminę apskaitą, patikėtų  materialinių vertybių apskaitą ir nurašymus.

FUNKCIJOS

Valgyklos vedėjo (vyr. virėjo) pareigos:

 1. paskirsto darbą valgyklos darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, savalaikiškumą, leidžiamos produkcijos gamybą, žaliavų, maisto produktų, prieskonių taupų naudojimą, technologijos ir sanitarijos normų laikymąsi;
 2. užsako valgyklai maisto produktus ir prieskonius, atsako už jų kokybę, sudaro valgiaraščius;
 3. rūpinasi darbui reikalingais technologiniais įrenginiais, apsirūpina indais , įrankiais ir sanitarijos – higienos priemonėmis;
 4. nustatyta tvarka rengia ataskaitas ir laiku pristato į buhalteriją;
 5. kontroliuoja valgyklos darbuotojų darbo ir poilsio laiką;
 6. organizuoja šaldymo, kaitinimo, virimo, vėdinimo, daržovių ir mėsos apdorojimo bei kitų valgykloje esančių įrengimų saugią ir teisingą eksploataciją;
 7. kontroliuoja, kad visi valgyklos darbuotojai laikytųsi vidaus tvarkos taisyklių, sanitarijos taisyklių reikalavimų, darbų saugos,  eksploatacinių (gamyklos gamintojos) instrukcijų reikalavimų;
 8. tikrina patalpų ir inventoriaus švarą;
 9. organizuoja instruktavimus nustatyta tvarka, darbuotojų periodinį sveikatos tikrinimą;
 10. rūpinasi valgyklos turto apsauga;
 11. paruošia technologines korteles ir kontroliuoja patiekalų ruošimą pagal jas, užtikrina nenuostolingą valgyklos darbą, nustato patiekalų kainas;
 12. pasibaigus valgyklos darbo laikui, išjungia nereikalingus elektros įrengimus, vandenį, užrakina valgyklos patalpas;
 13. renka už parduodamą produkciją grynus pinigus, juos nustatyta tvarka apskaito ir atsiskaito su buhalterija;
 14. veda nustatyta tvarka  nemokamo maitinimo apskaitą ir atsiskaito su buhalterija.
 15. vertina valgyklos darbuotojų kvalifikaciją ir darbo kokybę;
 16. vykdyti kitus teisėtus Progimnazijos direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams su šiomis pareigomis susijusias užduotis ir pavedimus.

 


 

VALYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 1. Valytojas turi atitikti šiuos reikalavimus: ne jaunesnis kaip 18 metų asmuo, pasitikrinęs sveikatą.
 2. Valytojas turi žinoti, mokėti ir išmanyti:
  • paskirtų ir valomų plotų apimtį;
  • saugos ir sveikatos darbe, gaisrinės ir elektros saugos reikalavimus;
  • progimnazijos darbo tvarkos taisykles, pareigybės aprašymą;
  • progimnazijos plovimo ir dezinfekavimo programą;
  • plovimo darbų eiliškumą.
 3. Nesant pagrindinio darbo, atlieka progimnazijos vadovų nurodytus darbus.
 4. Būti pareigingam, darbščiam, tvarkingam.
 5. Būti susipažinusiam su pramoninės sanitarijos, asmeninės higienos reikalavimais.

FUNKCIJOS

Valytojas privalo:

 1. kartą per metus tikrintis sveikatą;
 2. plauti paskirtų patalpų grindis, sanmazgus, galerijas, koridorius, laiptines, nuvalyti drėgnu skuduru grindų apvadus ir laiptų turėklus;
 3. išvalyti kilimus dulkių siurbliu, drėgnu skuduru;
 4. nušluostyti dulkes drėgnu skuduru nuo darbo stalų, spintų, lentynų ir kitų baldų, durų blokų ir palangių;
 5. išnešti šiukšles, dezinfekuoti unitazus ir kriaukles bei kitus sanitarinius mazgus;
 6. nuvalyti langų stiklus ir nuplauti jų rėmus pagal reikmes;
 7. vasaros metu dirbti progimnazijos direktoriaus nurodytus darbus;
 8. ruošti plaunančiu ir dezinfekuojančiu skiedinius;
 9. žinoti dezinfekcijos ir plovimo priemonių paskirti ir koncentraciją;
 10. laikytis asmeninės higienos, prižiūrėti, kad būtų švarūs darbo drabužiai;
 11. laikytis darbo tvarkos, gaisrinės, elektros saugos taisyklių reikalavimų;
 12. laiku ir tinkamai vykdyti visus vadovybės pavedimus
 13. mokinių atostogų metu dirbti progimnazijos direktoriaus nurodytus darbus.

 


 

VIRĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Virėjas turi atitikti šiuos reikalavimus:

 1. ne jaunesnis kaip 18 m. asmuo, pasitikrinęs sveikatą;
 2. baigęs specialiuosius virėjo kursus ar turintis ne mažiau 3 metus praktinio darbo;
 3. virtuvės darbuotojų higieninių mokymų kursų pažymėjimas.

Virėjas turi žinoti, mokėti, išmanyti:

 1. vaikų mitybą reglamentuojančius dokumentus;
 2. patiekalų žaliavos apdirbimo rūšis bei būdus, maistinių savybių išsaugojimo, apdirbant produktus termiškai, būdus;
 3. virtuvės indų, inventoriaus pavadinimus ir paskirtį, jų įsirinkimo, plovimo, džiovinimo taisykles; saugos ir sveikatos darbe, gaisrinės saugos reikalavimus;
 4. kulinarinių patiekalų, šaltų patiekalų, sriubų, antrų patiekalų iš mėsos, žuvies, paukštienos, padažų, saldžių, dietinių patiekalų, paruošimo receptūras bei technologiją ir jų apipavidalinimo pagrindus;
 5. virėjo pareigybės aprašymą, mokyklos darbo tvarkos taisykles;
 6. naudojimosi elektros prietaisais, virtuvės įrengimais ir įrankiais instrukcijas.

Pareigingumas, darbštumas, sąžiningumas, atsakomybė – svarbiausios virėjo savybės.

VIRĖJO FUNKCIJOS

 1. Gamina maistą pagal valgyklos vedėjo (vyr. virėjo) sudarytą ir direktoriaus patvirtintą valgiaraštį.
 2. Maitina mokinius valgykloje, nenusižengdamas proporcijų kiekiams.
 3. Saugo produktus, prekes ir inventorių pagal higienos, sanitarijos reikalavimus.
 4. Pagal instrukcijas vykdo maisto produktų šaldymą, kaitinimą, virinimą, daržovių ir mėsos apdorojimą.
 5. Diegia pažangius darbo metodus ir naują techniką, garantuoja technologinę drausmę.
 6. Rengia mokinių atostogų metu sanitarines dienas valgykloje ir virtuvėje.
 7. Kelia kvalifikaciją.
 8. Griežtai laikosi darbo tvarkos taisyklių, sanatorijos, higienos normų reikalavimus, saugos ir sveikatos darbe, gaisrinės saugos ir eksploatacinių (gamintojų) instrukcijų reikalavimus.
 9. Dalyvauja maisto tvarkymo savikontrolėje.
 10. Taupiai naudoja vandenį ir elektros energiją.
 11. Tausoja mokyklos įrengimus, įrankius ir atsako už juos.
 12. Teikia pasiūlymus dėl darbo gerinimo.
 13. Mokinių atostogų metu dirba mokyklos direktoriaus nurodytus darbus.

 


 

VISOS DIENOS MOKYKLOS GRUPĖS MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Mokytojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu;
1.2. gerai mokėti naudotis MS Office ir kitais progimnazijos veikloje naudojamais programiniais paketais bei informacinėmis sistemomis, gebėti taikyti informacines technologijas savo darbe;
1.3. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 ,,Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo" reikalavimus";
1.4. turi būti išklausęs pedagoginių-psichologinių žinių kursą;
1.5. turi išmanyti darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos reikalavimus, pagal kompetenciją vadovautis savo darbe ugdymą reglamentuojančiais teisės aktais.
1.6. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje.
1.7. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

II SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO MOKYTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias funkcijas:
2.1. parengia visos dienos mokyklos grupės veiklos planą;
2.2. pasirengia užsiėmimams, juos tinkamai organizuoja;
2.3. organizuoja turiningą veiklą pagal direktoriaus įsakymu patvirtintą visos dienos mokyklos grupės veiklos planą, esant reikalui jį koreguoja;
2.4. kokybiškai, nustatytu laiku atlieka pavestą darbą;
2.5. užtikrina mokinių fizinį, psichologinį saugumą ir laisvalaikį po pamokų mokyklos patalpose ir kitose ugdymui, edukacijai, kultūrai, poilsiui pritaikytose erdvėse;
2.6. organizuoja mokinių priežiūrą ir kryptingą pažintinę, meninę, sportinę veiklą grupės patalpose ir lauke (mokyklos teritorijoje);
2.7. sudaro sąlygas mokinių saviraiškos poreikiams tenkinti;
2.8. teikia pagalbą mokiniams ruošiant namų užduotis;
2.9. bendradarbiauja su švietimo pagalbos mokiniui specialistais, socialiniais partneriais;
2.10. sudaro sąlygas mokiniams dalyvauti neformaliojo ugdymo užsiėmimuose progimnazijoje;
2.11. išleidžia mokinius į namus tik pagal raštišką tėvų (globėjų) prašymą;
2.12. informuoja tėvus (globėjus) apie mokinių savijautą, sveikatą, elgesį, veiklą visos dienos mokyklos grupėje;
2.13. reaguoja į smurtą ir patyčias;
2.14. pastebėjus ar įtarus mokinį, esantį apsvaigus nuo psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, nedelsiant imasi adekvačių priemonių;
2.15. kuria ir palaiko emociškai saugią ugdymo(si) aplinką;
2.16. užtikrina, kad ugdymo(si) užsiėmimuose mokiniai laikytųsi mokinių elgesio taisyklių, progimnazisto etikos kodekso ir saugos reikalavimų;
2.17. gerbia mokinį kaip asmenį, nepažeidžia jo teisių ir teisėtų interesų;
2.18. ugdo tvirtas mokinių dorovės, pilietines, tautines ir patriotines nuostatas, pagarbą kitiems, savo kultūriniam identitetui, skatina mokinių asmenybės galių plėtotę;
2.19. laikosi progimnazijoje nustatytų etikos normų;
2.20. prieš pradėdamas dirbti ir vėliau periodiškai profilaktiškai pasitikrina sveikatą;
2.21. organizuoja vaikų maitinimą;
2.22. vykdo kitas su veikla susijusias funkcijas, kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, pareigas ir kitus direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ir skyrių vedėjų teisėtus nurodymus;
2.23. savo darbe vadovaujasi viešai progimnazijos internetinėje svetainėje skelbiama ir tarnybiniu elektroniniu paštu gaunama, kitomis, įprastinėmis priemonėmis pateikta informacija;
2.24. vykdydamas funkcijas laikosi teisės aktų ir progimnazijoje nustatytų tvarkų, reikalavimų, taisyklių.

 


  

VISOS DIENOS MOKYKLOS GRUPĖS MOKYTOJO PADĖJĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PADĖJĖJUI

1. Padėjėjas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;
1.2. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 ,,Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo" reikalavimus";
1.3. turi išmanyti darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos reikalavimus, pagal kompetenciją vadovautis savo darbe ugdymą reglamentuojančiais teisės aktais,
1.4. gebėti spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje;
1.5. gebėti dirbti su mokiniais padedant jiems atlikti mokytojo skirtas užduotis;
1.6. gebėti bendradarbiauti su mokytoju, pagalbos mokiniui specialistais ir mokinių
tėvais (globėjais).

II SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PADĖJĖJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis padėjėjas vykdo šias funkcijas:
2.1. kokybiškai, nustatytu laiku atlieka pavestą darbą;
2.2. padeda VDM grupės mokytojui organizuoti saugią mokinių priežiūrą grupės patalpose ir kitoje aplinkoje;
2.3. padeda VDM mokytojui vykdyti turiningą veiklą pagal direktoriaus įsakymu patvirtintą visos dienos mokyklos grupės veiklos planą;
2.4. padeda mokiniams tinkamai naudotis ugdymui(si) skirta medžiaga ir priemonėmis;
2.5. lydi mokinius į veiklas, renginius už mokyklos ribų;
2.6. padeda mokiniams ruošti namų darbus;
2.7. padeda VDM mokytojui kurti grupės aplinką, pritaikytą mokinių laisvalaikiui ir kūrybai;
2.8. atlieka kitą su ugdymu(si), savitarna, savitvarka, maitinimu(si), poilsiu susijusią veiklą;
2.9. užtikrina mokinių fizinį saugumą ir laisvalaikį po pamokų mokyklos patalpose ir kitose ugdymui, edukacijai, kultūrai, poilsiui pritaikytose erdvėse;
2.10. padeda organizuoti mokinių priežiūrą ir kryptingą pažintinę, meninę, sportinę veiklą grupės patalpose ir lauke (mokyklos teritorijoje);
2.11. teikia pagalbą mokiniams ruošiant namų darbus, užtikrina fizinį ir psichologinį mokinių saugumą grupėje;
2.12. paruošia grupės aplinką, erdves ugdymui(si), priima ir išleidžia vaikus, dalyvauja mokinių maitinimo(si) procese, po veiklos sutvarko patalpas ir aplinką;
2.13. išleidžia mokinius į namus tik pagal raštišką tėvų (globėjų) prašymą;
2.14. reaguoja į smurtą ir patyčias;
2.15. pastebėjus ar įtarus mokinį, esantį apsvaigus nuo psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, nedelsiant imasi adekvačių priemonių;
2.16. kuria ir palaiko emociškai saugią ugdymo (si) aplinką;
2.17. užtikrina, kad ugdymo užsiėmimuose mokiniai laikytųsi mokinių elgesio taisyklių, progimnazisto etikos kodekso ir saugos reikalavimų;
2.18. gerbia mokinį kaip asmenį, nepažeidžia jo teisių ir teisėtų interesų;
2.19. laikosi progimnazijoje nustatytų etikos normų;
2.20. prieš pradėdamas dirbti ir vėliau periodiškai profilaktiškai pasitikrina sveikatą;
2.21. vykdo kitas VDM mokytojo pavestas funkcijas, kitas su veikla susijusias funkcijas, kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, pareigas ir kitus direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ir skyrių vedėjų teisėtus nurodymus;
2.22. vykdydamas funkcijas laikosi teisės aktų ir progimnazijoje nustatytų tvarkų, reikalavimų, taisyklių.

 


  

VISOS DIENOS MOKYKLOS KLASĖS VADOVO (KURATORIAUS) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Mokytojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą, atitinkantį švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytus reikalavimus;
1.2. gerai mokėti naudotis MS Office ir kitais progimnazijos veikloje naudojamais programiniais paketais bei informacinėmis sistemomis, gebėti taikyti informacines technologijas savo darbe;
1.3. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 ,,Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo" reikalavimus";
1.4. turėti psichologijos pagrindus, žinoti ir išmanyti darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos reikalavimus, pagal kompetenciją vadovautis savo darbe ugdymą reglamentuojančiais teisės aktais, planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje, gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
2. Mokytojas dirba vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, progimnazijos etikos kodeksu, kitais norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais ugdymą, mokyklos nuostatais, mokyklos darbo tvarkos taisyklėmis, Šiaulių „Romuvos" progimnazijos ugdymo planu, pareigybės aprašymu ir susitarimais su progimnazijos direktoriumi.

II SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO MOKYTOJO FUNKCIJOS

3. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias funkcijas:
3.1. kokybiškai, nustatytu laiku atlieka pavestą darbą;
3.2. organizuoja ir koordinuoja klasės veiklą;
3.3. rengia savaitės veiklos planą;
3.4. veda klasės valandėles ir prevencinių programų užsiėmimus;
3.5. kuria klasės ugdomąją aplinką, parenka priemones;
3.6. koordinuoja VDM klasėje dirbančių mokytojų, pagalbos specialistų, kviestinių specialistų, savanorių darbą;
3.7.bendrauja ir bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais), klasėje dirbančiais mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais, kartu sprendžia mokinių ugdymo(si) klausimus;
3.8. koordinuoja specialistų, savanorių veiklas klasėje;
3.9. organizuoja, derina išvykų laiką su priimančiomis įstaigomis;
3.10. planuoja ir koordinuoja veiklas, panaudojant Kultūros paso, kultūros krepšelio skiriamų lėšų teikiamas galimybes veikloms vykdyti;
3.11. lydi mokinius į veiklas, renginius už mokyklos ribų;
3.12. tvarko mokinių ugdomosios veiklos apskaitos dokumentus;
3.13. stebi ir analizuoja mokinių elgesį, savijautą, mokymosi pasiekimus, pažangą, ugdymo(si) poreikius, lankomumą ir informuoja apie tai tėvus (globėjus), mokyklos administraciją;
3.14. organizuoja individualius pokalbius su mokinių tėvais (globėjais);
3.15. vykdo kitas su veikla susijusias funkcijas.
3.16. vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, pareigas ir kitus direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ir skyrių vedėjų teisėtus nurodymus;
3.17. savo darbe vadovaujasi viešai progimnazijos internetinėje svetainėje skelbiama ir tarnybiniu elektroniniu paštu gaunama, kitomis, įprastinėmis priemonėmis pateikta informacija;
3.18. vykdydamas funkcijas laikosi teisės aktų ir progimnazijoje nustatytų tvarkų, reikalavimų, taisyklių.

 


  

VISOS DIENOS MOKYKLOS KLASĖS MOKYTOJO IR KLASĖS VADOVO (KURATORIAUS) PADĖJĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Padėjėjas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;
1.2. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 ,,Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo" reikalavimus";
1.3. gebėti spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje;
1.4. gebėti dirbti su mokiniais, padedant jiems atlikti VDM klasės mokytojo ir klasės vadovo (kuratoriaus) skirtas užduotis;
1.5. gebėti bendradarbiauti su VDM klasės mokytoju ir klasės vadovu vadovu (kuratoriumi), pagalbos mokiniui specialistais ir mokinių tėvais (globėjais).
1.6. žinoti ir išmanyti darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos reikalavimus, pagal kompetenciją vadovautis savo darbe ugdymą reglamentuojančiais teisės aktais,
2. Padėjėjas dirba vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, progimnazijos etikos kodeksu, kitais norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais ugdymą, mokyklos nuostatais, mokyklos darbo tvarkos taisyklėmis, Šiaulių „Romuvos" progimnazijos ugdymo planu, pareigybės aprašymu ir susitarimais su progimnazijos direktoriumi.

II SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

3. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
3.1. kokybiškai, nustatytu laiku atlieka pavestą darbą;
3.2. padeda parengti ugdymo aplinką VDM klasėje dirbantiems mokytojams, VDM klasės vadovui (kuratoriui);
3.3. užtikrina mokinių saugumą klasėje ir kitoje aplinkoje;
3.4. padeda mokiniui (mokiniams) orientuotis ir judėti aplinkoje, mokykloje ir už jos ribų ugdomosios veiklos, pamokų, pertraukų, renginių ir išvykų metu;
3.5. kartu su VDM klasės mokytoju ar klasės vadovu (kuratoriumi) lydi mokinius į veiklas, renginius už mokyklos ribų;
3.6. atlieka kitą su savitarna, savitvarka, maitinimu(si) susijusią veiklą;
3.7. bendradarbiauja su VDM klasėje dirbančiais mokytojais, pagalbos specialistais (specialiuoju pedagogu, logopedu ir kt.);
3.8. vykdo mokinių priežiūrą;
3.9. vykdo kitas VDM klasės mokytojo ar klasės vadovo (kuratoriaus) pavestas funkcijas;
3.10. vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, pareigas ir kitus direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ir skyrių vedėjų teisėtus nurodymus;
3.11. savo darbe vadovaujasi viešai progimnazijos internetinėje svetainėje skelbiama ir tarnybiniu elektroniniu paštu gaunama, kitomis, įprastinėmis priemonėmis pateikta informacija;
3.12. vykdydamas funkcijas laikosi teisės aktų ir progimnazijoje nustatytų tvarkų, reikalavimų, taisyklių.

 


 

 VOKIEČIŲ KALBOS MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Mokytojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą, įgytą vokiečių kalbos specialybę bei mokytojo kvalifikaciją, atitinkančią švietimo ir mokslo ministro nustatytus reikalavimus;
1.2. turėti ne žemesnę nei mokytojo kvalifikacinę kategoriją;
1.3. gerai mokėti naudotis MS Office ir kitais progimnazijos veikloje naudojamais programiniais paketais bei informacinėmis sistemomis, gebėti taikyti informacines technologijas savo darbe;
1.4. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 ,,Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo" reikalavimus";
1.5. turėti psichologijos pagrindus, žinoti ir išmanyti darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos reikalavimus, pagal kompetenciją vadovautis savo darbe ugdymą reglamentuojančiais teisės aktais, planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje, gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO MOKYTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias funkcijas:
2.1. pagal progimnazijos ugdymo planą, valandų paskirstymą dalykui ir klasėms įgyvendina vokiečių kalbos kaip antrosios užsienio kalbos dalyko pagrindinio ugdymo bendrąją programą progimnazijos 6-8 klasėse ir paskirtas neformaliojo švietimo programas;
2.2. pasirengiant įgyvendinti programą ir ją įgyvendindamas mokytojas:
2.2.1. parengia dalyko (neformaliojo švietimo) programas, jei nėra patvirtintų ŠMM;
2.2.2. parengia ir suderina dalyko (neformaliojo švietimo) ilgalaikį teminį planą;
2.2.3. pasirengia pamokoms (neformaliojo švietimo užsiėmimams), juos tinkamai organizuoja;
2.2.4. parengia ir suderina metodinėje grupėje vieningą dalyko mokinių pasiekimų ir pažangos stebėjimo ir vertinimo tvarką, su ja supažindina mokinius;
2.2.5. stebi, nešališkai vertina mokinių pasiekimus ir pažangą;
2.2.6. organizuoja atsiskaitymą už ugdymo programoje numatytus pasiekimus;
2.2.7. ugdomąją veiklą vykdo pagal suderintą ilgalaikį teminį planą, esant reikalui, jį koreguoja;
2.2.8. informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) apie vaiko ugdymo(si) būklę, ugdymo(si) poreikius, pasiekimus, pažangą, progimnazijos lankymą ir elgesį;
2.2.9. konsultuoja mokinius ir teikia jiems ugdymo(si) pagalbą;
2.2.10. reaguoja į smurtą ir patyčias;
2.2.11. . ugdymo procese naudoja metodinėje grupėje suderintus vadovėlius, kurių sąrašą tvirtina direktorius ir kitas mokymo priemones;
2.2.12. su tiesioginiu vadovu susiderinus apmokėjimą, moko mokinį namuose, jei jam paskirtas toks mokymas;
2.2.13. dirba su mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių, rengia dalyko ugdymo pritaikytas arba individualizuotas programas;
2.2.14. pastebėjus ar įtarus mokinį, esantį apsvaigus nuo psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, nedelsiant imasi adekvačių priemonių;
2.2.15. kuria ir palaiko emociškai saugią ugdymo(si) aplinką;
2.2.16. tobulina savo kvalifikaciją;
2.2.17. užtikrina, kad pamokose (ugdymo užsiėmimuose) mokiniai laikytųsi mokinių elgesio taisyklių, mokinio etikos kodekso ir saugos reikalavimų;
2.2.18. gerbia mokinį kaip asmenį, nepažeidžia jo teisių ir teisėtų interesų;
2.2.19. ugdo tvirtas mokinių dorovės, pilietines, tautines ir patriotines nuostatas, pagarbą kitiems, savo kultūriniam identitetui, laiduoja mokinių asmenybės galių plėtotę;
2.2.20. mokytojui sutikus, naudojant nepanaudotas (nenaudojamas) valandas dalyvauja mokymosi pasiekimų patikrinimo, vertinimo (vykdymo), apeliacinėse ir kitose komisijose;
2.2.21. laikosi progimnazijoje nustatytų etikos normų;
2.2.22. tvarko pedagoginės veiklos apskaitos dokumentus;
2.2.23. prieš pradėdamas dirbti ir vėliau periodiškai profilaktiškai pasitikrina sveikatą;
2.3. veikla bendruomenei:
2.3.1. paskirtas klasės vadovu, vykdo progimnazijos darbo tvarkos taisyklėse nustatytus reikalavimus;
2.3.2. dalyvauja metodinėje veikloje, bendrauja su kitais mokytojais, siekiant bendrų ugdymo(si) tikslų;
2.3.3. dalyvauja pasitarimuose, posėdžiuose, direktoriaus sudarytose darbo grupėse;
2.3.4. dalyvauja progimnazijos veiklos planavime, vidaus įsivertinime;
2.3.5. vykdo kitas direktoriaus paskirtas funkcijas bendruomenei, kurioms paskirtos valandos;
2.4. vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, pareigas ir kitus direktoriaus, direktoriaus pavaduotojų ir skyrių vedėjų teisėtus nurodymus;
2.5. savo darbe vadovaujasi viešai progimnazijos internetinėje svetainėje skelbiama ir tarnybiniu elektroniniu paštu gaunama ir kitomis, įprastinėmis priemonėmis, pateikta informacija.
2.6. vykdydamas funkcijas laikosi teisės aktų ir progimnazijoje nustatytų tvarkų, reikalavimų, taisyklių.


 ŽMOGAUS SAUGOS MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Mokytojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą, įgytą bet kurio dalyko specialybę bei mokytojo kvalifikaciją, atitinkančią švietimo ir mokslo ministro nustatytus reikalavimus ir būti išklausius civilinės saugos mokymo kursus pagal Civilinės saugos mokymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 7 d. nutarimu Nr. 718 „Dėl Civilinės saugos mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo";
1.2. turėti ne žemesnę nei mokytojo kvalifikacinę kategoriją;
1.3. gerai mokėti naudotis MS Office ir kitais progimnazijos veikloje naudojamais programiniais paketais bei informacinėmis sistemomis, gebėti taikyti informacines technologijas savo darbe;
1.4. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 ,,Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo" reikalavimus";
1.5. turėti psichologijos pagrindus, žinoti ir išmanyti darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos reikalavimus, pagal kompetenciją vadovautis savo darbe ugdymą reglamentuojančiais teisės aktais, planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje, gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO MOKYTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias funkcijas:
2.1. pagal progimnazijos ugdymo planą, valandų paskirstymą dalykui ir klasėms įgyvendina žmogaus saugos dalyko bendrąją pagrindinio ugdymo programą progimnazijos 5-8 klasėse ir paskirtas neformaliojo švietimo programas;
2.2. pasirengiant įgyvendinti programą ir ją įgyvendindamas mokytojas:
2.2.1. parengia dalyko (neformaliojo švietimo) programas, jei nėra patvirtintų ŠMM;
2.2.2. parengia ir suderina dalyko (neformaliojo švietimo) ilgalaikį teminį planą;
2.2.3. pasirengia pamokoms (neformaliojo švietimo užsiėmimams), juos tinkamai organizuoja;
2.2.4. parengia ir suderina metodinėje grupėje vieningą dalyko mokinių pasiekimų ir pažangos stebėjimo ir vertinimo tvarką, su ja supažindina mokinius;
2.2.5. stebi, nešališkai vertina mokinių pasiekimus ir pažangą;
2.2.6. organizuoja atsiskaitymą už ugdymo programoje numatytus pasiekimus;
2.2.7. ugdomąją veiklą vykdo pagal suderintą ilgalaikį teminį planą, esant reikalui, jį koreguoja;
2.2.8. informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) apie vaiko ugdymo(si) būklę, ugdymo(si) poreikius, pasiekimus, pažangą, progimnazijos lankymą ir elgesį;
2.2.9. konsultuoja mokinius ir teikia jiems ugdymo(si) pagalbą;
2.2.10. reaguoja į smurtą ir patyčias;
2.2.11. ugdymo procese naudoja metodinėje grupėje suderintus vadovėlius, kurių sąrašą tvirtina direktorius ir kitas mokymo priemones;
2.2.12. su tiesioginiu vadovu susiderinus apmokėjimą, moko mokinį namuose, jei jam paskirtas toks mokymas;
2.2.13. dirba su mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių, rengia dalyko ugdymo pritaikytas arba individualizuotas programas;
2.2.14. pastebėjus ar įtarus mokinį, esantį apsvaigus nuo psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, nedelsiant imasi adekvačių priemonių;
2.2.15. kuria ir palaiko emociškai saugią ugdymo(si) aplinką;
2.2.16. tobulina savo kvalifikaciją;
2.2.17. užtikrina, kad pamokose (ugdymo užsiėmimuose) mokiniai laikytųsi mokinių elgesio taisyklių, mokinio etikos kodekso ir saugos reikalavimų;
2.2.18. gerbia mokinį kaip asmenį, nepažeidžia jo teisių ir teisėtų interesų;
2.2.19. ugdo tvirtas mokinių dorovės, pilietines, tautines ir patriotines nuostatas, pagarbą kitiems, savo kultūriniam identitetui, laiduoja mokinių asmenybės galių plėtotę;
2.2.20. mokytojui sutikus, naudojant nepanaudotas (nenaudojamas) valandas dalyvauja mokymosi pasiekimų patikrinimo, vertinimo (vykdymo), apeliacinėse ir kitose komisijose;
2.2.21. laikosi progimnazijoje nustatytų etikos normų;
2.2.22. tvarko pedagoginės veiklos apskaitos dokumentus;
2.2.23. prieš pradėdamas dirbti ir vėliau periodiškai profilaktiškai pasitikrina sveikatą;
2.3. veikla bendruomenei:
2.3.1. paskirtas klasės vadovu, vykdo progimnazijos darbo tvarkos taisyklėse nustatytus reikalavimus;
2.3.2. dalyvauja metodinėje veikloje, bendrauja su kitais mokytojais, siekiant bendrų ugdymo(si) tikslų;
2.3.3. dalyvauja pasitarimuose, posėdžiuose, direktoriaus sudarytose darbo grupėse;
2.3.4. dalyvauja progimnazijos veiklos planavime, vidaus įsivertinime;
2.3.5. vykdo kitas direktoriaus paskirtas funkcijas bendruomenei, kurioms paskirtos valandos;
2.4. vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, pareigas ir kitus direktoriaus, direktoriaus pavaduotojų ir skyrių vedėjų teisėtus nurodymus;
2.5. savo darbe vadovaujasi viešai progimnazijos internetinėje svetainėje skelbiama ir tarnybiniu elektroniniu paštu gaunama ir kitomis, įprastinėmis priemonėmis, pateikta informacija.
2.6. vykdydamas funkcijas laikosi teisės aktų ir progimnazijoje nustatytų tvarkų, reikalavimų, taisyklių.

 
 

Monday the 17th - Romuva.

Pagalbos su negalia iškvietimas